Pogosta vprašanja in odgovori

Pomembno!
Vprašanja in odgovori, objavljeni na spletnih straneh, se nanašajo le na področja, ki so v pristojnosti Banke Slovenije, ter so predvsem ilustrativne narave, saj je dejanska presoja, vezana na konkretni poslovni model, mogoča le po natančni proučitvi dejanske implementacije rešitve oziroma pogodbenih odnosov na podlagi sklenjenih pogodb med vsemi deležniki.

1. Ali se moramo v primeru opravljanja »storitev virtualnih valut«, kot jih definira Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, registrirati na Banki Slovenije?

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo posel v Republiki Sloveniji v povezavi z izvajanjem storitev virtualnih valut – pojem, ki ga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22; ZPPDFT-2) uporablja za kriptosredstva –, so zavezane izvajati predpisane ukrepe za zaznavanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z ZPPDFT-2.

Storitve virtualnih valut so naslednje storitve, ki jih fizična ali pravna oseba opravlja kot svojo poslovno ali poklicno dejavnost za tretjo osebo:

  1. menjava med fiat in virtualnimi valutami,
  2. menjava med eno ali več vrstami virtualnih valut,
  3. prenos virtualnih valut med različnimi računi ali naslovi,
  4. hramba ali upravljanje virtualnih valut, vključno z zagotavljanjem storitev varovanja zasebnih kriptografskih ključev v imenu svojih strank, za hranjenje, shranjevanje in prenos virtualnih valut,
  5. storitve v zvezi z izdajo ali prodajo virtualnih valut.

Ponudniki storitev virtualnih valut, ki imajo sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji, se morajo pred začetkom izvajanja storitev virtualnih valut vpisati v register ponudnikov storitev virtualnih valut, ki ga upravlja Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Več informacij glede vpisa je na spletnih straneh Urada.

Dodatne informacije in viri glede vpisa v register:

Ponudnik mora poleg ZPPDFT-2 pri svojem poslovanju upoštevati tudi Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO), iz katerega lahko izhajajo določene prepovedi, na primer sklepanje poslovnega razmerja ali izvajanja transakcij z osebami oziroma subjekti, zoper katere so uvedeni mednarodni omejevalni ukrepi Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov ali Evropske unije.

Dodatno izpostavljamo, da je bila junija 2023 v Uradnem listu Evropske unije objavljena Uredba o trgih kriptosredstev (angl. Markets in crypto-assets Regulation – MiCAR), ki vzpostavlja enotne zahteve za javno ponudbo in uvrstitev v trgovanje na platformi za trgovanje žetonov, vezanih na sredstva, e-denarnih žetonov in kriptosredstev, ki niso niti žetoni, vezani na sredstva, niti e-denarni žetoni, ter zahteve za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi. Naslova III (Izdajanje žetonov, vezanih na sredstva) in IV (Izdajanje e-denarnih žetonov) uredbe se uporabljata od 30. junija 2024, preostale določbe pa se bodo začele uporabljati30. decembra 2024.

2. V podjetju razvijamo rešitev, ki bo uporabnikom omogočila preverjanje stanja na različnih plačilnih računih na enem mestu (Account information Service Provider – AISP). Za opravljanje te storitve potrebujemo registracijo pri Banki Slovenije, zanima pa nas, kakšen je postopek registracije.

Opravljanje plačilnih storitev je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (v nadaljevanju: ZPlaSSIED). Pri tem 20. člen ZPlaSSIED določa ponudnike plačilnih storitev, ki lahko opravljajo plačilne storitve na območju Republike Slovenije, in plačilne storitve, ki jih ti lahko opravljajo, pa so taksativno določene v 5. členu ZPlaSSIED.

Za opravljanje (zgolj) plačilnih storitev zagotavljanja informacij o računih je treba pri Banki Slovenije vložiti zahtevo za registracijo storitev zagotavljanja informacij o računih. ZPlaSSIED v 78. členu podrobneje ureja pravni položaj ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih in pogoje za opravljanje te storitve. Subjekt, ki namerava opravljati plačilne storitve zagotavljanja informacij o računih, mora zahtevi za registracijo za opravljanje storitev v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZPlaSSIED priložiti tudi potrdilo o sklenjenem zavarovanju poklicne odgovornosti ter v skladu s prvim odstavkom istega člena informacije iz 1. do 3., 6. do 9., 11., 12. in 16. točke prvega odstavka 35. člena ZPlaSSIED.

Hkrati izpostavljamo tudi Smernice Evropskega bančnega organa (EBA) v skladu s členom 5(5) Direktive (EU) 2015/2366 o informacijah, ki jih je treba predložiti za izdajo dovoljenja plačilnim institucijam in institucijam za izdajo elektronskega denarja ter za registracijo ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih (v nadaljevanju: Smernice o informacijah), k uporabi katerih zavezuje Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja (v nadaljevanju: Sklep). Na podlagi drugega odstavka 3. člena Sklepa je podrobnejša vsebina zahteve za vložitev registracije določena s sklopom 4.2 Smernice o informacijah – te morajo predložiti vložniki, ki se registrirajo le za opravljanje storitev iz 8. točke prvega odstavka 5. člena ZPlaSSIED. Zahtevo za vložitev registracije vložniki pri Banki Slovenije vložijo na za to predpisanem obrazcu, ki je kot priloga sestavni del Sklepa, dostopna pa je tudi na naslednji povezavi: Zahteva za registracijo za opravljanje storitev zagotavljanja informacij o računih.

Višino takse za odločanje o zahtevi ter letno nadomestilo za nadzor določa Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

ZPlaSSIED določa trimesečni instrukcijski rok, ki začne teči od dneva prejema popolne vloge, v katerem Banka Slovenije odloči o vpisu ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih v register.

Povezave do relevantnih predpisov, vezanih na registracijo ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih, so dostopne na spletnih straneh Banke Slovenije.

3. V prihodnosti načrtujemo pridobitev dovoljenja kot plačilna institucija (Payment Institution – PI) ali družba za izdajo elektronskega denarja (Electronic Money Institution – EMI). Kje lahko pridobimo dodatne informacije glede relevantnih predpisov in pridobitve dovoljenja?

Opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji je urejeno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (v nadaljevanju: ZPlaSSIED). ZPlaSSIED v 20. členu taksativno našteva ponudnike plačilnih storitev, ki lahko na območju Republike Slovenije opravljajo plačilne storitve. Med slednje spadajo tudi plačilne institucije in družbe za izdajo elektronskega denarja. Pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje opravljanja plačilnih storitev kot plačilna institucija oziroma izdajanje elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ureja ZPlaSSIED.

Hkrati izpostavljamo tudi Smernice Evropskega bančnega organa (EBA) v skladu s členom 5(5) Direktive (EU) 2015/2366 o informacijah, ki jih je treba predložiti za izdajo dovoljenja plačilnim institucijam in institucijam za izdajo elektronskega denarja ter za registracijo ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih (v nadaljevanju: Smernice o informacijah), k uporabi katerih zavezuje Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja (v nadaljevanju: Sklep). V Sklepu so navedene podrobnosti glede vsebine in oblike zahtev v skladu s Smernicami o informacijah ter spremljajoče dokumentacije in dokazila v zvezi s pridobitvijo dovoljenj kot plačilna institucija ali družba za izdajo elektronskega denarja in za pridobitev kvalificiranega deleža na podlagi Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Navedene zahteve vložniki pri Banki Slovenije vložijo na za to predpisanih obrazcih, ki so kot priloge sestavni del omenjenega sklepa, dostopne pa so tudi na naslednjih povezavah:

Višino takse za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja ter letno nadomestilo za nadzor določa Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

ZPlaSSIED določa trimesečni instrukcijski rok, ki začne teči od dneva prejema popolne vloge, v katerem Banka Slovenije odloči o izdaji dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija oziroma izdajanju elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja.

Več informacij o omenjenem področju je na spletnih straneh Plačilne storitve in elektronski denar, povezave do relevantnih predpisov, vezanih na pridobitev dovoljenja, pa so dostopne prek spletnih strani Plačila in infrastruktura.