Posojanje obveznic v okviru programa dolžniških vrednostnih papirjev javnega sektorja (PSPP) in izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP)

Kaj je posojanje obveznic?

Posojanje obveznic je operacija, pri kateri ena stranka posodi drugi vrednostne papirje. Pri tem mora slednja ponuditi ustrezno zavarovanje. To je lahko bodisi v obliki denarja bodisi v obliki vrednostnih papirjev, lahko ima enako ali večjo vrednost kot posojeni vrednostni papirji. Kot plačilo za posojilo se stranki dogovorita za ceno, ki je izražena kot odstotek vrednosti posojenih vrednostnih papirjev, preračunan na letno raven. Ob izvedbi posojila se lastništvo papirjev prenese na izposojevalca ob razumevanju, da bo vrednostne papirje vrnil ob dogovorjeni dospelosti posoje. Posojevalci vrednostnih papirjev so predvsem institucije z večjimi investicijskimi portfelji, kot npr. centralne banke, vzajemni skladi, zavarovalnice in pokojninski skladi. Izposojevalci so lahko t. i. vzdrževalci sekundarnega trga vrednostnih papirjev, tj. posredniki, ki so pripravljeni kotirati nakupne in prodajne cene vrednostnih papirjev in s tem skrbeti, da zainteresirani prodajalci in kupci vedno najdejo drugo stranko v poslu.

Posojanje obveznic PSPP in PEPP

Od 2. aprila 2015 dalje so obveznice, kupljene v okviru programa nakupa obveznic javnega sektorja (Public Sector Purchase Programme, v nadaljevanju PSPP), na voljo za posojanje. Posojanje obveznic se izvaja decentralizirano prek nacionalnih centralnih bank Evrosistema in ECB. Cilj posojanja obveznic je ohraniti likvidnost na trgih obveznic in repo trgih kljub obsežnim nakupom obveznic s strani Evrosistema. Posojanje obveznic s tem podpira vzdrževanje sekundarnega trga vrednostnih papirjev, ki jih Evrosistem kupuje. Od 26. marca 2020, to je od uvedbe izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (Pandemic Emergency Purchase Programme, v nadaljevanju PEPP), so za posojanje na voljo tudi vrednostni papirji kupljeni v okviru PEPP.

Več informacij o posojanju obveznic je na voljo na spletnih straneh ECB:
http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/pspp/html/pspp-lending.en.html

Posojanje obveznic s strani Banke Slovenije

Banka Slovenije omogoča izposojo obveznic, kupljenih v okviru PSPP in PEPP, prek agenta Deutsche Bank AG ter v okviru avtomatskega programa posojanja z namenom preprečevanja neuspešnih poravnav poslov z obveznicami (t. i. settlement fails mitigation lending) prek Securities Lending and Borrowing programa skrbniške banke Euroclear Bank SA/NV.

Agentsko posojanje poteka pod naslednjimi načeli:

  • Program posojanja je namenjen primarnim vpisnikom in uradnim vzdrževalcem trga obveznic Republike Slovenije ter drugim tržnim udeležencem, kot jih določi Banka Slovenije, pod pogojem, da imajo z agentom sklenjeno potrebno pravno dokumentacijo.
  • Izposojeni vrednostni papir se zavaruje s primernimi vrednostnimi papirji ali z denarjem. Kolateral je v skladu s tržno prakso podvržen kritju/odbitkom. 
  • Cena posojanja je najmanj 5 bazičnih točk pri poslih, zavarovanih z vrednostnimi papirji. Pri poslih, zavarovanih z denarjem, cena posla ne sme presegati obrestne mere mejnega depozita, znižane za 20 bazičnih točk. 
  • Na voljo so naslednje ročnosti posojanja: posojanje z dnevnim obnavljanjem (open basis), z ročnostmi do enega tedna ter z ročnostjo treh mesecev, pri zadnjih dveh z možnostjo obnovitve posojanja. 
  • Banka Slovenije je za posojanje določila določene zneskovne omejitve glede skupnega deleža posojanja posameznega vrednostnega papirja eni nasprotni stranki, skupnega zneska posojanja posamezni nasprotni stranki, skupnega zneska posojanja ter največjega zneska posameznega posla. Poleg tega je omejen skupni znesek posojanja z ročnostjo treh mesecev ter skupni znesek posojanja za denar.
  • Primerni vrednostni papirji morajo izpolnjevati naslednje kriterije: biti morajo nadrejeni, nekonvertibilni in nestrukturirani dolžniški vrednostni papirji z bonitetno oceno vsaj BBB-/Baa3, izdani s strani centralnih držav, agencij, nadnacionalnih institucij ter drugih finančnih ali nefinančnih izdajateljev iz evroobmočja (primerni so sicer tudi nekateri izdajatelji izven evroobmočja), skladni z zahtevami upravljanja s tveganji Banke Slovenije.  

Morebitna dodatna vprašanja v zvezi s posojanjem obveznic lahko naslovite na: [email protected] ali na službo za agentsko posojanje vrednostnih papirjev (Agency Securities Lending) agenta Deutsche Bank AG, prek [email protected] ali telefonsko na +44 20 7545 1233.

Avtomatsko posojanje z namenom preprečevanja neuspešnih poravnav poslov z obveznicami poteka po pravilih, ki jih določa skrbniška banka Euroclear Bank SA/NV, zato se za dodatne informacije prosimo obrnite nanjo.

Seznam obveznic iz programov PSPP in PEPP, ki so na razpolago za posojanje, je objavljen.