Splošno

Sektorizacija

Za podatke od 30.4.1999 dalje velja sektorizacija skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi standardneklasifikacije institucionalnih sektorjev (Ur.l.RS 56/98), v nadaljevanju SKIS. Sektorizacija temelji naEvropskem sistemu računov 1995 v skladu z System of National Accounts 1993 in predstavlja nacionalnistandard na področju sektorske členitve gospodarstva. Po SKIS so gospodarski sektorji:nefinančne družbe, finančne družbe (centralna banka, poslovne banke, druge finančne institucije),država, gospodinjstva, neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom ter tujina.

Tujina oziroma zunanji sektor obsega nerezidente, domači sektor pa rezidente.

Rezidenti so:

  • gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;
  • podružnice tujih gospodarskih družb, vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
  • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
  • fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
  • fizične osebe, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne bivalne oziroma delovne vize v trajanju najmanj 6 mesecev;
  • diplomatska, konzularna in druga predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki se financirajo iz proračuna, ter slovenski državljani, zaposleni na teh predstavništvih in njihovi družinski člani.

Vse druge osebe so nerezidenti.

Domači sektor je razdeljen na denarni sektor in nedenarni sektor.
Denarni sektor obsega Banko Slovenije in druge monetarne finančne institucije (banke, hranilnice in skladedenarnega trga). Vključene so domače monetarne finančne institucije v lasti rezidentov in nerezidentov.Nedenarni sektorji so nefinančne družbe, druge finančne organizacije, država, gospodinjstva ter neprofitniizvajalci storitev gospodinjstvom.
Nefinančne družbe (podjetja) so pravne osebe - tržni proizvajalci blaga in nefinančnih storitev.Druge finančne organizacije vključujejo nedenarne finančne institucije. Druge finančne institucije so: drugifinančni posredniki, razen zavarovalnic in pokojninskih skladov (vzajemni skladi; investicijske družbe; družbe,ki se ukvarjajo s finančnim leasingom), pomožni finančni posredniki (borznoposredniške hiše, menjalnice,borze) ter zavarovalnice in pokojninski skladi.
Država obsega: enote centralne ravni države (neposredni uporabniki državnega proračuna, državni skladi),enote lokalne ravni države (neposredni uporabniki proračunov občin, skladi lokalne ravni države) in skladesocialnega zavarovanja.
Gospodinjstva obsegajo prebivalstvo in samostojne podjetnike, kmete, ipd. Samostojni podjetniki in podobni(tržni proizvajalci blaga ter finančnih in nefinančnih storitev) niso registrirani na sodišču in torej niso pravneosebe, svojo dejavnost imajo priglašeno le pri občinskih davčnih uradih. Do 31.3.1999 so bili vključeni vsektor nefinančne družbe (podjetja).
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom so društva, politične stranke, sindikati, klubi, zveze, cerkvene skupnosti in humanitarne organizacije.


Značilnosti podatkov

Podatki o stanjih se nanašajo na konec obdobja.
Naložbe in sredstva, nominirane v tuji valuti, so preračunana v domačo valuto po srednjem tečaju BankeSlovenije na zadnji dan meseca.
Objavljeni podatki v tabelah niso desezonirani

Tabela: Republika Slovenija: osnovni podatki

V tabeli so prikazani osnovni podatki o Sloveniji in njenem gospodarstvu. V stolpcu z zadnjimi dejanskimipodatki so objavljeni zadnji razpoložljivi podatki za tekoče leto. Vir podatkov v tabeli so: Banka Slovenije,Ministrstvo za finance in Statistični urad Republike Slovenije.