Raziskava HFCS

Namen raziskave

Namen raziskave o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (Household Finance and Consumption Survey - v nadaljevanju HFCS) je ugotoviti stanje zadolženosti gospodinjstev, vpliv strukturnih reform na potrošniške in varčevalne navade (npr. pokojninska, zdravstvena reforma, dolgotrajna oskrba), izpostavljenost gospodinjstev različnim cenovnim šokom ter nagnjenost gospodinjstev k trošenju iz premoženja.  

Vprašanja v anketi so tako finančne narave (premoženje, dohodek, potrošnja, poraba) kot tudi iz drugih področij (demografija, zaposlenost, pokojnine, dediščine in darila). Anketna vprašanja se večinoma navezujejo na zadnjih 12 mesecev v času izvajanja ankete, z izjemo nekaterih podatkov o dohodkih, ki se nanašajo na zadnje koledarsko leto.

Raziskava se izvaja vsake tri leta. V Sloveniji je bila izvedena štirikrat, in sicer leta 2010, 2014, 2017 in leta 2020/2021. V letu 2023/2024 poteka peti val raziskav. Zbrani podatki so mednarodno primerljivi, saj enako raziskavo izvajajo v vseh državah članicah Evropske monetarne unije.

Banka Slovenije izvaja raziskavo na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01), vsakoletnega Letnega programa statističnih raziskovanj in ter Zakona o Banki Slovenije in člena 5.1. Statuta Evropske centralne banke in Evropskega sistema centralnih bank. Banka Slovenije pri izvedbi raziskave uporablja zunanje izvajalce, in sicer leta 2023/2024 raziskavo izvaja VALICON d.o.o.

Zbrani podatki se v anonimizirani obliki uporabljajo za:

1. raziskovanje in analize, ki jih izvaja Banka Slovenije in Evropska centralna banka in se uporabljajo kot podpora denarni politiki pri odločanju Evropske centralne banke in kot nacionalnih centralnih bank v Ekonomski in Monetarni uniji pri izvajanju denarne politike in za zagotavljanje finančne stabilnosti;

2. raziskovanje in analize, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) in vsakokratnim Letnim programom statističnih raziskovanj;

3. nekomercialne znanstveno raziskovalne in izobraževalne namene. 

Glavni uporabniki (anonimiziranih) rezultatov raziskave so Banka Slovenije, Evropska centralna banka, Centralne banke Ekonomske in monetarne unije ter raziskovalni inštituti in raziskovalci.