Zaveza Banke Slovenije k sodelovanju pri globalnem odzivu na podnebne spremembe

Med 31. oktobrom in 12. novembrom 2021 je v Glasgowu potekala podnebna konferenca Združenih narodov (COP26) s ključnim ciljem oblikovanja pravil za mednarodne ogljične trge in s tem dokončanje knjige pravil (Rulebook) za izvajanje Pariškega sporazuma, financiranje, prilagajanje na podnebne spremembe, izgube in škode ter krepitev ambicij za dosego cilja omejevanja globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Ob konferenci smo se k sodelovanju pri globalnem odzivu v boju proti podnebnim spremembam, ki je potreben za dosego ciljev Pariškega sporazuma, v okviru našega mandata zavezale tudi centralne banke.

V Banki Slovenije se zavedamo povečevanja podnebnih tveganj in pomembnosti kolektivnih prizadevanj, zato dejavno sodelujemo v delovnih skupinah relevantnih mednarodnih institucij, na primer v okviru Evropske centralne banke, Evropskega odbora za sistemska tveganja in Evropskega bančnega organa. Oktobra 2020 smo se pridružili Mreži za ozelenitev finančnega sistema (Network for Greening the Financial System – NGFS). V tej mreži sodeluje okoli sto institucij, med drugimi centralne banke, drugi bančni nadzorniki in mednarodne finančne ustanove. Sodelovanje v NGFS pomembno prispeva k celovitejši obravnavi podnebnih tveganj v slovenskem finančnem sistemu.

Tudi nova strategija denarne politike Evropske centralne banke (ECB) sistematično upošteva podnebne dejavnike. Svet ECB je sprejel celovit akcijski načrt z ambicioznim časovnim razporedom dejavnosti, da bi v svoj okvir politik še tesneje vključil problematiko podnebnih sprememb.

V Banki Slovenije se zavezujemo, da bomo v okviru svojega mandata v naslednjih letih prispevali k ciljem Pariškega sporazuma in prizadevanjem NGFS na naslednjih področjih:

  • kot člani Evrosistema bomo nadaljevali sodelovanje pri razvoju in implementaciji nadzorniških metodologij in praks za podnebna in okoljska tveganja; v letu 2022 bodo tako prvič izvedeni stresni testi za banke s področja podnebnih tveganj;
  • pri svojih analizah bomo upoštevali podnebne spremembe in učinke z njimi povezanih ukrepov na makroekonomska gibanja;
  • v okviru upravljanja lastnih finančnih naložb si bomo prizadevali za družbeno odgovorne in trajnostne cilje; v prihodnjih dveh letih bomo začeli poročati tudi ogljični odtis in druge kazalnike družbeno odgovornega in trajnostnega investiranja, ki bo prispevalo k ciljem nizkoogljičnega gospodarstva;
  • z rednim odprtim dialogom s kreditnimi institucijami bomo spodbujali vključevanje podnebnih in okoljskih tveganj v okvire upravljanja tveganj in postopke odločanja;
  • krepili bomo usposobljenost zaposlenih za ustrezno obravnavanje vpliva podnebnih sprememb na vseh področjih delovanja Banke Slovenije; poglobili bomo sodelovanje z drugimi relevantnimi ustanovami z namenom uvedbe najboljših praks in v izogib podvajanju dela;
  • v letu 2022 bomo sprejeli akcijski načrt, katerega cilj je zmanjšati lasten ogljični odtis.