Kreditni posredniki za nepremičnine

Kreditni posredniki za nepremičnine - Informacijska točka


1. Identifikacijski podatki o pristojnih organih držav članic v zvezi s kreditno pogodbo za nepremičnino so objavljeni na spletnih straneh Evropske komisije:

Mortgage credit - European Commission (europa.eu)

2. Pogoji, ki jih mora kreditni posrednik izpolnjevati za posredovanje potrošniških kreditov ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v Republiki Sloveniji

V skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16 in 92/21 – ZBan-3; v nadaljevanju ZPotK-2) mora kreditni posrednik pred začetkom posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanja svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev.

Pogoji, ki jih mora kreditni posrednik izpolnjevati za pridobitev dovoljenja Banke Slovenije, so določeni v ZPotK-2 in Sklepu o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti (Uradni list RS, št. 9/17).

3. Čezmejno opravljanje storitev posredovanja potrošniških kreditov ali izvajanja svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti

a) Kreditni posrednik v državi članici gostiteljici

Kreditni posrednik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki pridobi dovoljenje za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino v skladu z ZPotK-2 in namerava prvič neposredno ali prek podružnice posredovati potrošniške kredite za nepremičnino ali izvajati svetovalne storitve v zvezi s temi krediti v državi članici gostiteljici, mora o tej nameri obvestiti Banko Slovenije v skladu s 73. členom ZPotK-2.

Kreditni posrednik finančne institucije iz četrte alineje prvega odstavka 58. člena ZPotK-2 ne more na podlagi dovoljenja iz 63. člena ZPotK-2 posredovati potrošniških kreditov za nepremičnine ali izvajati svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v državi članici gostiteljici, v kateri tem finančnim institucijam ni dovoljeno opravljati storitev potrošniškega kreditiranja za nepremičnine.

b) Kreditni posrednik iz druge države članice v Republiki Sloveniji

Kreditni posrednik s sedežem v drugi državi članici lahko v Republiki Sloveniji prek podružnice ali neposredno posreduje potrošniške kredite za nepremičnino ali izvaja svetovalne storitve v zvezi s temi krediti, če je pridobil dovoljenje za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v matični državi članici in če Banka Slovenije predhodno prejme obvestilo s strani pristojnega organa matične države članice o nameri prvega posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino na območju Republike Slovenije, z informacijami iz četrtega odstavka 73. člena ZPotK-2.

Kreditni posrednik iz druge države članice lahko v Republiki Sloveniji neposredno ali preko podružnice posreduje potrošniške kredite za nepremičnino le v okviru tistih dejavnosti iz 14. točke 2. člena ZPotK-2 ali izvaja svetovalne storitve v zvezi s temi krediti, za katere je pridobil dovoljenje v matični državi članici in le za dajalca kredita iz prve, druge in četrte alineje prvega odstavka 58. člena ZPotK-2:

  • kreditno institucijo, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo;
  • kreditno institucijo s sedežem v drugi državi članici, ki preko podružnice opravlja storitev potrošniškega kreditiranja za nepremičnine v Republiki Sloveniji in je pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev v matični državi članici;
  • finančno institucijo, katere izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in v kateri ima banka ali banka države članice najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni delež v kapitalu ali katere bilančna vsota po stanju ob koncu preteklega koledarskega leta je najmanj enaka 50.000.000 eurov in je pridobila dovoljenje za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin v skladu s 67. členom ZPotK-2.