Jamstvo za vloge v bankah

Temeljna cilja sistema jamstva za vloge sta zaščita vlagateljev in ohranjanje njihovega zaupanja v bančni sistem. Trden in učinkovit sistem jamstva za vloge je eden od pomembnih pogojev za vzdrževanje finančne stabilnosti v državi.

Pravna ureditev

Področje jamstva za vloge je na ravni Evropske unije harmonizirano od leta 1994, ko je bila sprejeta Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in sveta o sistemu zajamčenih vlog. Kot odziv na finančno krizo je bila direktiva spremenjena marca 2009 (z Direktivo 2009/14/ES). Poenoten je bil znesek, do katerega so zajamčene vloge pri bankah, in sicer najprej do zneska najmanj 50.000 evrov in nato do zneska 100.000 evrov.

Od julija 2014 velja nova Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in sveta o sistemih jamstva za vloge. Ta direktiva:

  • ohranja jamstvo za vloge do 100.000 evrov,
  • postopno skrajšuje roke za izplačilo zajamčenih vlog imetnikom iz 20 delovnih dni na sedem delovnih dni in
  • še povečuje zahteve po informiranju vlagateljev o jamstvu pred sklenitvijo pogodbe v zvezi z vlogo
  • dodatno določa obveznost držav, da vzpostavijo poseben sklad za jamstvo, ki mora razpolagati z zadostnimi sredstvi, da se omogoči nemoteno izplačilo zajamčenih vlog.

V slovenski pravni red je Direktiva 2014/49/EU prenesena z Zakonom o sistemu jamstva za vloge, ki je začel veljati 12. aprila 2016 in ureja jamstvo za vloge.

Zajamčenih vlog je bilo 31. decembra 2022 skupno za 25,3 milijarde EUR.

Sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji

Sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji upravlja Banka Slovenije. To pomeni, da Banka Slovenije:

  • vzpostavi in upravlja sklad za jamstvo vlog,
  • zbira redne in izredne prispevke bank v sklad za jamstvo vlog ter sklepa dogovore o drugih oblikah financiranja sklada,
  • vzpostavlja, preverja in posodablja postopke in ureditve za izplačilo kritja zajamčenih vlog (vključno s stresnim testiranjem),
  • vodi aktivnosti za udeležbo sredstev sklada za jamstvo vlog pri financiranju ukrepov reševanja ali prisilnega prenehanja bank , to je ukrepov, ki zagotavljajo vlagateljem ohranitev dostopa do zajamčenih vlog;
  • nadzira člane sistema jamstva za vloge (vse banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji ter podružnice bank tretjih držav, ki so vključene v sistem v Republiki Sloveniji) glede izpolnjevanja obveznosti iz članstva.

Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem nalog in pristojnosti, povezanih s sistemom jamstva za vloge, sodeluje z organi za jamstvo vlog drugih držav članic EU, organi za reševanje in drugimi pristojnimi organi držav članic EU.

O delovanju sistema jamstva za vloge najdete več v rubriki Vprašanja in odgovori