Vsebina za nasprotne stranke

To poglavje je namenjeno bankam in hranilnicam, ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji, ter podružnicam tujih bank v Sloveniji (v nadaljevanju: banke). Pojasnjuje operativne postopke pri izvajanju denarne politike. Vsebuje tudi dodatne informacije s področja izvajanja denarne politike, ki so relevantne za tiste banke, ki so primerne nasprotne stranke za operacije denarne politike.

Banka Slovenije je odgovorna za izvajanje instrumentov denarne politike z bankami v Republiki Sloveniji. Pravna podlaga Banke Slovenije o izvajanju denarne politike je določena s Splošnimi pogoji o izvajanju okvira denarne politike. Slednji implementirajo smernice in sklepe ECB o izvajanju okvira denarne politike Evrosistema, vključujejo pa tudi določene nacionalne posebnosti.

Poleg kriterijev primernosti za dostop do operacij denarne politike, veljavnih v Evrosistemu, Banka Slovenije od slovenskih bank tudi zahteva, da  morajo imeti odprt poravnalni račun v sistemu TARGET2, z Banko Slovenije pa morajo podpisati Pogodbo o pristopu k Splošnim pogojem o izvajanju okvira denarne politike. S to pogodbo se zavežejo spoštovati pravila in postopke, ki jih določajo omenjeni splošni pogoji.