Aktivnosti Banke Slovenije na področju omejevanja podnebnih sprememb in njihovih posledic

Podnebne spremembe in degradacija narave predstavljajo tveganje za gospodarstvo in finančni sektor. V Banki Slovenije zato analiziramo in ocenjujemo ekonomske učinke in tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, saj vplivajo na cenovno in finančno stabilnost. Skrbimo, da učinkovito upravljamo in zmanjšujemo podnebna finančna tveganja pri izvajanju vseh naših aktivnosti ter kot nadzorni organ zagotavljamo, da banke prepoznavajo in obvladujejo podnebna ter okoljska tveganja. Z našim ravnanjem in ukrepi si prizadevamo za pregledno razkrivanje tovrstnih tveganj v finančnem sistemu.

Čeprav imajo predvsem vlade in zakonodajalci odgovornost, da pospešijo in podpirajo zeleni prehod, tudi v Banki Slovenije v okviru našega mandata prispevamo svoj delež k omejevanju posledic podnebnih sprememb in k doseganju ciljev Pariškega sporazuma.

V Strategiji Banke Slovenije za obdobje 2021–2026 smo sprejeli strateško smernico, da smo trajnostno naravnani. Aktivno sodelujemo pri razvoju in vpeljevanju nadzorniških metodologij ter praks za podnebna in okoljska tveganja. Ker so podnebne spremembe postale neločljiv del finančnega in gospodarskega okolja, analiziramo njihove vplive ter z njimi povezane ukrepe na makroekonomska gibanja. V skladu s podnebnim akcijskim načrtom Evrosistema obravnavamo ukrepe za vključevanje podnebnih sprememb v okvir izvajanja denarne politike. V dialogu s kreditnimi institucijami spodbujamo vključevanje podnebnih in okoljskih tveganj v okvire upravljanja tveganj in postopke odločanja. Krepimo  usposobljenost zaposlenih za ustrezno obravnavanje vplivov podnebnih sprememb. Trajnostne cilje upoštevamo tudi pri upravljanju lastnih finančnih naložb in lastnem poslovanju.

V Banki Slovenije smo oblikovali Podnebni načrt za obdobje 2024–2026, v katerem se osredotočamo na aktivnosti izpolnjevanja strateške smernice na področju podnebnih sprememb in varovanja okolja. Naše aktivnosti temeljijo na petih stebrih:

  • odpornost bančnega sistema;
  • makroekonomska analiza ter denarna politika;
  • statistični podatki in kazalniki;
  • upravljanje premoženja;
  • lastni ogljični odtis.

S prvim stebrom prispevamo k zagotavljanju večje odpornosti bančnega sistema na finančna tveganja, ki izhajajo iz podnebnih sprememb in degradacije okolja. Ključno je pravočasno prepoznavanje, ustrezno ocenjevanje in skrbno upravljanje podnebnih ter okoljskih tveganj v bankah. Skrbimo tudi za razvoj in nadgradnjo lastnih zmogljivosti za spremljavo navedenih tveganj v bančnem sistemu, z namenom zmanjšanja potencialnih negativnih vplivov na finančno stabilnost.

Z drugim stebrom učinke podnebnih sprememb in zelenega prehoda vključujemo v redno analizo makroekonomskega in finančnega okolja ter transmisije denarne politike. Z izsledki analiz redno seznanjamo javnost, rezultate pa upoštevamo pri svojem delu in oblikovanju politik. Dodatno si v Evrosistemu, v okviru našega mandata in če ni v nasprotju z osnovnim ciljem cenovne stabilnosti, prizadevamo za naslavljanje vidikov podnebnih sprememb pri izvajanju denarne politike. S tem zmanjšujemo finančna tveganja v bilanci stanja Evrosistema, hkrati pa z določenimi ukrepi, kot so razkritja podnebnih podatkov, spodbujamo dobre prakse in čim večjo transparentnost na tem področju.

Pomemben dejavnik pri sprejemanju odločitev so zanesljivi podatki in kazalniki. Podatki, povezani s podnebnimi spremembami, so zelo raznoliki. Segajo od splošnih statističnih podatkov na ravni držav do posebnih podatkov o posameznih finančnih instrumentih. Banka Slovenije jih uporablja na različnih področjih, od oblikovanja makroekonomskih modelov za analizo tveganj izpostavljenosti podnebnim dejavnikom do makrobonitetnega nadzora pravnih oseb in za upravljanje lastnih naložb. Zato so dobro organizirani in pregledni podatki o stanju ter gibanju različnih dejavnikov, ki vplivajo na podnebne spremembe, temelj za kakovostne analize.

Banka Slovenije ima obsežne finančne naložbe, ki jih upravljamo na način, da poleg sledenja cilju krepitve kapitala Banke Slovenije na srednji rok izboljšujemo tudi kazalnike družbene odgovornosti in trajnostne naravnanosti. Na srednji rok se osredotočamo predvsem na znižanje ogljičnega odtisa naših naložb v izdajatelje iz zasebnega sektorja ter na nadaljnje povečanje naših naložb v zelene, socialne in trajnostne obveznice. Dolgoročno pa si bomo prizadevali, da se znotraj lastnih finančnih naložb čim bolj približamo ničelnim neto emisijam toplogrednih plinov.

Skrbimo tudi za zmanjšanje lastnega negativnega vpliva na okolje. Želimo doseči način delovanja, ki bo za naše poslovanje smotrn in srednjeročno vzdržen, za okolje pa čim manj obremenjujoč. Ukrepamo na področjih neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov ter spodbujamo zaposlene k trajnostni naravnanosti, s čimer zmanjšujemo lastni ogljični odtis. Osredotočamo se na zastavljanje in doseganje okoljskih ciljev, ki nas bodo dolgoročno vodili v smeri doseganja ničelnih neto emisij.

Za uspešno izvajanje naštetih aktivnosti je ključnega pomena vključenost zaposlenih, zato v Banki Slovenije skrbimo za ustrezna izobraževanja, da se izoblikuje tako trajnostna naravnanost zaposlenih kot trajnostna naravnanost njenega poslovanja.

Z našim delovanjem prispevamo k splošnemu razumevanju tveganj in priložnosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Prizadevamo si tudi povečati kakovost in preglednost informacij na tem področju. Svoje strokovno znanje delimo z drugimi in tako spodbujamo širše ukrepanje.

Pregled aktivnosti po stebrih je zajet v preglednici na tej povezavi.