Instrumenti denarne politike

Evrosistem prek standardnih instrumentov denarne politike zagotavlja potrebno likvidnost (tj. bankam zagotovi toliko likvidnosti, kolikor jo potrebujejo za tekoče potrebe), prek nestandardnih pa poskuša doseči morebitne dodatne cilje (npr. zmanjšanje negotovosti, znižanje nivoja dolgoročnih obrestnih mer, spodbujanje posojanja in podobno).

Instrumenti denarne politike Evrosistema se izvajajo pod enotnimi pogoji v vseh državah članicah evroobmočja.  Pravna podlaga za njihovo izvajanje so smernice in sklepi ECB o izvajanju denarne politike, ki so javno objavljeni na spletni strani ECB. Banke pristopijo k instrumentom praviloma decentralizirano prek domače nacionalne centralne banke.

Instrumenti denarne politike so operacije odprtega trga, odprte ponudbe in obvezne rezerve. Poleg tega Evrosistem od 2009 dalje izvaja tudi nakupe finančnega premoženja (več o tem v poglavju Nestandardni ukrepi). Denarna politika Evrosistema je oblikovana tako, da pri instrumentih načeloma zagotavlja udeležbo širokega kroga bank (t. i. nasprotnih strank). Do odprtih ponudb in operacij odprtega trga lahko dostopajo banke, ki so obvezniki obveznih rezerv, medtem ko Evrosistem nakupe vrednostnih papirjev izvaja tudi z ostalimi udeleženci na trgu. V posameznih primerih lahko Evrosistem izbere tudi omejeno število nasprotnih strank. 

Instrumenti denarne politike Evrosistema so sledeči:

  • operacije odprtega trga,
  • odprte ponudbe in
  • obvezne rezerve.

Da lahko banke dostopajo do instrumentov denarne politike, morajo biti obvezniki obveznih rezerv (v skladu s členom 19.1 Statuta ESCB in ECB), biti morajo finančno trdne, nad njimi pa se mora vršiti primerna oblika nadzora.