Dovoljenja Banke Slovenije

Zakon o deviznem poslovanju ureja način opravljanja menjalniških poslov ter izdajo, odvzem in prenehanje dovoljenja, ki ga Banka Slovenije izda menjalcu za opravljanje menjalniških poslov. Omenjeni zakon določa osnovne pogoje za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo na primernost t. i. kvalificiranega lastnika in odgovorne osebe menjalca, ustreznost poslovnega prostora in računalniške tehnologije ter usposobljenost delavcev, ki naj bi opravljali menjalniške posle. 

Ti pogoji so skupaj s postopki in dokumentacijo v zvezi z dovoljenjem za opravljanje menjalniških poslov podrobneje opredeljeni v Sklepu o opravljanju menjalniških poslov. Višina takse za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja je določena v Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije.

V postopku odločanja o izdaji dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov Banka Slovenije med drugim preverja izpolnjevanje pogojev iz Zakona o deviznem poslovanju in Sklepa o opravljanju menjalniških poslov ter lahko opravi pregled na kraju samem. Če Banka Slovenije ugotovi, da ti pogoji niso izpolnjeni, zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja.