Letna poročila

Banka Slovenije v letnih poročilih celostno predstavlja naloge, ki jih je opravila v zadnjem koledarskem letu, načrte in revidirane letne računovodske izkaze zadnjega koledarskega leta. Prek letnih poročil Banka Slovenije o svojem delu  poroča Državnemu zboru Republike Slovenije.
Banka Slovenije letno poroča tudi o dejavnostih in rezultatih sklada za reševanje bank in sklada za jamstvo za vloge, ki ju upravlja skladno z zakonoma.
Na spletni strani Banke Slovenije so objavljena tudi letna poročila dveh medistitucionalnih organov, to je Odbora za finančno stabilnost (OFS) in Nacionalnega sveta za plačila (NSP), v katerih sodeluje Banka Slovenije.

Letno poročilo Banke Slovenije

Letno poročilo Banke Slovenije

Banka Slovenije v Letnih poročilih celostno predstavlja naloge, ki jih je opravila v zadnjem koledarskem letu, načrte in revidirane letne računovodske izkaze. Banka Slovenije o svojem delu poroča Državnemu zboru Republike Slovenije prek Letnega poročila.

Preberi več
Letna poročila skladov za reševanje bank in jamstvo vlog

Letna poročila skladov za reševanje bank in jamstvo vlog

Banka Slovenije je marca 2015 na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB) vzpostavila in upravlja poseben Sklad za reševanje bank. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu.

Banka Slovenije je konec leta 2016 na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge - ZSJV vzpostavila poseben sklad za jamstvo vlog. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu.

Banka Slovenije od 1. januarja 2019 upravlja skupni Sklad za reševanje in jamstvo vlog. V njem so naložena sredstva Sklada za reševanje bank in Sklada za jamstvo vlog. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu.

Preberi več
Letno poročilo OFS

Letno poročilo OFS

Odbor za finančno stabilnost (OFS) je makrobonitetni organ, ki ga sestavljajo predstavniki nadzornih organov – Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor – in Ministrstva za finance. OFS je bil ustanovljen na podlagi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS). OFS o svojem delu poroča Državnemu zboru Republike Slovenije prek Letnega poročila.

Preberi več
Letno poročilo NSP

Letno poročilo NSP

Nacionalni svet za plačila (NSP) združuje in omogoča dialog med vsemi ključnimi deležniki na trgu plačilnih storitev. Ustanovil ga je Svet Banke Slovenije s sklepom 2. julija 2013, o svojem delu poroča z Letnim poročilom. 

Preberi več
Poročilo o plačilnih in poravnalnih sistemih

Poročilo o plačilnih in poravnalnih sistemih

Plačilni sistemi in sistemi poravnave vrednostnih papirjev zaradi velikega števila in visoke vrednosti transakcij, poravnanih prek njih, predstavljajo kritično infrastrukturo finančnega trga. Centralne banke imamo zato v okviru svoje splošne odgovornosti za zagotavljanje finančne stabilnosti interes za njihovo učinkovito, neprekinjeno in varno delovanje, kar lahko uresničujemo kot upravljavec teh sistemov, usmerjevalec aktivnosti (tj. katalizator) in nadzornik njihove skladnosti z zahtevami zakonodaje.

Preberi več