Finančni omejevalni ukrepi

Zaradi pogostega spreminjanja omejevalnih ukrepov je pomembno redno spremljanje aktualnega statusa!

Na področju finančnih omejevalnih ukrepov oziroma sankcij ima Banka Slovenije (BS) vlogo nadzornega organa nad subjekti, nad katerimi opravlja nadzor v skladu z drugimi predpisi (subjekti nadzora). Finančni omejevalni ukrepi zajemajo zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali dajanje na voljo sredstev in gospodarskih virov, ter finančne storitve, kakor je opredeljeno v predpisih Evropske unije (EU) o omejevalnih ukrepih. V tej vlogi je BS pooblaščena za spremljanje skladnosti izvajanja omejevalnih ukrepov s strani subjektov nadzora in preverjanje njihove sistemske usposobljenosti za poslovanje v skladu z njimi. 


 V EU se izvajajo sankcije, ki jih sprejme varnostne svet OZN, hkrati pa EU tudi samostojno sprejema omejevalne ukrepe, kar stori s sprejemom ustreznih sklepov in uredb, ki jih morajo države članice upoštevati v svojem pravnem redu

 

 

V Sloveniji sistemsko ureja vse omejevalne ukrepe Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja v skladu s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO). Za izdajanje predpisov, s katerimi se uvedejo oziroma izvajajo omejevalni ukrepi, je v Sloveniji po ZOUPAMO pristojna Vlada RS. Skladno z novelo zakona, ki velja od 13. 4. 2022, je določena neposredna uporabljivost sklepov EU in omogočena takojšnja implementacija dopolnitev sankcijskih seznamov OZN.

Za enotnejše izvajanje omejevalnih ukrepov in usklajevanje med posameznimi organi skrbi stalna usklajevalna (koordinacijska) skupina, ki jo vodi Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), ki ima na svoji spletni strani objavljene relevantne informacije Omejevalni ukrepi | GOV.SI.

Pregled, objavljen na spletni strani MZZ: Omejevalni ukrepi po državah vključuje tudi povezavo do omejevalnih ukrepov po posameznih državah EU map (EK) in vsebuje tudi povezave do pravnih aktov, s katerimi so omejevalnih ukrepi uvedeni. Na tej povezavi se nahaja tudi konsolidirana lista sankcioniranih subjektov.

Aktualne informacije o veljavnih omejevalnih ukrepih so tudi na spletni strani Evropske komisije (EK): Restrictive measures (sanctions) | European Commission (europa.eu), ki vključuje tudi vprašanja in odgovore.

Kanal za prijavljanje kršitev pri EK

Glede na to, da izmenjava informacij o kršitvah sankcij EU lahko prispeva k uspešnosti tekočih preiskav v državah članicah EU in poveča učinkovitost sankcij EU, je EU vzpostavila kanal za prijavljanje kršitev. Vsak, ki je seznanjen z morebitnimi kršitvami sankcij EU, lahko na to opozori EK. Te informacije se lahko na primer nanašajo na dejstva v zvezi s kršitvami sankcij, njihovimi okoliščinami ter vpletenimi posamezniki, podjetji in tretjimi državami. To so lahko dejstva, ki niso javno znana, so pa znana prijavitelju, in lahko zajemajo pretekle, tekoče ali načrtovane kršitve sankcij ter poskuse izogibanja sankcijam EU. Kršitve se lahko prijavijo direktno na EK na e-naslov: [email protected]. Dodatne podrobnosti so dostopne na povezavi.  

 

Omejevalni ukrepi proti Belorusiji 

Pogosta vprašanja in odgovori

Povezano