Poročanje plačilnih institucij

Poročanje plačilnih institucij

Plačilne institucije (vključno s hibridnimi plačilnimi institucijami in plačilnimi institucijami z opustitvijo) morajo na podlagi Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih in relevantnih podzakonskih aktov Banki Slovenije redno in izredno poročati o naslednjih vsebinah svojega poslovanja:

  • Redna poročila

Plačilna institucija mora v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih redno izračunavati višino kapitalske zahteve in višino kapitala ter o tem in o podatkih, ki so podlaga za izračune, redno poročati Banki Slovenije. Podrobnejša pravila glede izračuna in poročanja o kapitalski zahtevi in kapitalu so opisana v Sklepu o kapitalu plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja in klirinške družbe.

Nadalje mora plačilna institucija v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih Banki Slovenije v zakonsko določenih rokih predložiti računovodske izkaze, če je zavezana k revidiranju pa tudi letno poročilo in revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila. V skladu s Sklepom o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih so plačilne institucije dolžne poročati tudi polletne podatke o skupnem številu in vrednosti plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko njih.

  • Izredna poročila

Plačilna institucija mora v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih nemudoma obvestiti Banko Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za opravljanje plačilnih storitev ter o spremembi oseb, ki so s plačilno institucijo v razmerju tesne povezanosti, ali o spremembah v teh razmerjih. K temu obvestilu mora priložiti ustrezno dokumentacijo.

Na zahtevo Banke Slovenije mora plačilna institucija posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije. Poročila in informacije lahko Banka Slovenije zahteva tudi od članov poslovodstva plačilne institucije in oseb, ki so v plačilni instituciji neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, in od zaposlenih v plačilni instituciji.