Trajnostno financiranje

EU zakonodaja – uredbe in direktive

SL

EN

Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/2020 z dne 22. junija 2020) - TR

Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev – SFDR - neuradno konsolidirano besedilo z dne 12. julija 2020

  • Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/2020 z dne 22. junija 2020)
  • Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (UL L št. 317/2019 z dne 9. decembra 2019) - SFDR
Uredba (EU) 2019/2089 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti EU za podnebni prehod, referenčnih vrednosti EU, usklajenih s Pariškim sporazumom, in s trajnostnostjo povezanih razkritij za referenčne vrednosti (UL L št. 317/2019 z dne 9. decembra 2019)
Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (UL L št. 330/2014 z dne 15. novembra 2014) - NFRD

 

Regulativni tehnični standardi

   

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2178 z dne 6.7.2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo vsebine in prikaza informacij, ki jih morajo razkriti podjetja, za katera se uporablja člen 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih, ter metodologije za izpolnjevanje te obveznosti razkritja (UL L št. 443/2021 z dne 10. decembra 2021)

Priloge 1-5
Priloga 6
Priloga 7
Priloga 8
Priloge 9-11
Pogosta vprašanja

/

/

/


Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4.6.2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L št. 442/2021 z dne 9. decembra 2021)

Povezava na stran EK z dodatnimi dokumenti (FAQ, Factsheet,…)/

ECB akti

 

 

Vodnik ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih (27. november 2020)
ECB report on institutions’ climate-related and environmental risk disclosures (27 November 2020) /

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

   
Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content and presentation of disclosures pursuant to Article 8(4), 9(6) and 11(5) of Regulation (EU) 2019/2088 (JC 2021 50; 22 October 2021) /
Draft report by the Platform on Sustainable Finance on preliminary recommendations for technical screening criteria for the EU taxonomy; Taxonomy pack for feedback (3 August 2021)

Annex: Full list of Technical Screening Criteria   
/

/


Draft Report by Subgroup 4: Social Taxonomy (12 July 2021) /
Public Consultation Report on Taxonomy extension options linked to environmental objectives (12 July 2021) /

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah (6. julij 2021)

Priloge

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnostnosti (21. april 2021) - CSRD

Povezava na stran z dodatnimi dokumenti (FAQ, ocena vpliva…)/


Joint Consultation Paper on Taxonomy-related sustainability disclosures - Draft regulatory technical standards with regard to the content and presentation of sustainability disclosures pursuant to Article 8(4), 9(6) and 11(5) of Regulation (EU) 2019/2088 (JC 2021 22; 15 March 2021) /

Consultation Paper - Draft Implementing Standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR (EBA/CP/2021/06; 1 March 2021)

Document with Annexes

/

/


Final report on draft regulatory technical standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a(3), Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088 (JC 2021 03; 2 February 2021) /

 

 

Ostalo

 

 

Development of tools and mechanisms for the integration of ESG factors into the EU banking prudential framework and into banks' business strategies and investment policies (BlackRock Financial Markets Advisory study conducted on behalf of the European Commission, May 2021)

Executive summary

/

/


EU Strategija za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo (6. julij 2021)

Priloga

EBA Report on ESG risks management and supervision (23 June 2021) /
EBA advice to the Commission on disclosures under Article 8 of the Taxonomy Regulation (1 March 2021)  /
Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (25 February 2021) /
EBA Survey on Pillar 3 disclosures on ESG risks under Article 449a CRR (17 September 2020) /
EBA response to the European Commission Public Consultation on Non-Financial Reporting Directive (NFRD) (11 June 2020) /

Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance (March 2020)

  • Technical annex: Updated methodology & Updated Technical Screening Criteria
  • Taxonomy tools (in excel) 
     
/
/
/


EBA action plan on sustainable finance (6 December 2019)

/

EBA report on undue short-term pressure from the financial sector on corporations (18 December 2019)

/

Smernice za nefinančno poročanje (metodologija za poročanje o nefinančnih informacijah v skladu z zahtevami NFRD) (UL L št. 215/2017 z dne 5. julija 2017)