Koledar objav

SDDS PLUS  - KOLEDAR OBJAV

ekonomskih in finančnih podatkov za Slovenijo

Kazalnik Opombe ** Objave *
April 2020 *** May 2020 June 2020 July 2020
REALNI SEKTOR          
Nacionalni računi     29
(za Q1 2020)
   
Sektorske bilance stanja    30
(za Q4 2019)
     31
(za Q1 2020)
Indeks industrijske proizvodnje   10
(za Februar 2020)
11
(za Marec 2020)
10
(za April 2020)
10
(za Maj 2020)
Poslovne tendence - kazalec zaupanja   24
(za April 2020)
25
(za Maj 2020)
24
(za Junij 2020)
24
(za Julij 2020)
Trg delovne sile: Zaposlenost     29
(za Q1 2020)
   
Trg delovne sile: Brezposelnost     29
(za Q1 2020)
   
Trg delovne sile: Plače   28
(za Februar 2020)
25
(za Marec 2020)
26
(za April 2020)
27
(za Maj 2020)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin Timeliness flexibility 30
(za April 2020)
29
(za Maj 2020)
30
(za Junij 2020)
31
(za Julij 2020)
Kazalci cen: Indeks cen industrijskih izdelkov pri proizvajacih   21
(za Marec 2020)
21
(za April 2020)
19
(za Maj 2020)
20
(za Junij 2020)
FISKALNI SEKTOR          
Bilance države   30
(za Q4 2019)
    31
(za Q1 2020)
Dolg države       najkasneje 30
(za Q1 2020)
 
Bilance centralne države   30
(za Q4 2019)
    31
(za Q1 2020)
Bilance centralne države - državni proračun   30
(za Marec 2020)
najkasneje 29
(za April 2020)
najkasneje 30
(za Maj 2020)
najkasneje 31
(za Junij 2020)
Dolg centralne države       najkasneje 30
(za Q1 2020)
 
FINANČNI SEKTOR          
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema)   30
(za Marec 2020)
najkasneje 29
(za April 2020)
najkasneje 30
(za Maj 2020)
najkasneje 31
(za Junij 2020)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Sloveneije)   14
(za Marec 2020)
najkasneje 14
(za April 2020)
najkasneje 14
(za Maj 2020)
najkasneje 14
(za Junij 2020)
Analitični računi drugih finančnih institucij (Bilanca drugih finančnih institucij)    30
(za Q4 2019)
    31
(za Q1 2020)
Indikatorji finančne stabilnosti          
     Delež temeljnega kapitala v RWA       NLT 30
(za Q1 2020)
 
     Delež temeljnega kapitala v sredstvih       NLT 30
(za Q1 2020)
 
     Delež nedonosnih kreditov zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu       NLT 30
(za Q1 2020)
 
     Delež nedonosnih kreditov v vseh bruto kreditih       NLT 30
(za Q1 2020)
 
     Donos na povprečno aktivo (ROA)       NLT 30
(za Q1 2020)
 
     Delež likvidnih sredstev v kratkoročnih obveznostih       NLT 30
(za Q1 2020)
 
     Cene stanovanjskih nepremičnin        24
(za Q1 2020)
 
Dolžniški vrednostni papirji    30
(za Q4 2019)
    31
(za Q1 2020)
SEKTOR TUJINA          
Plačilna bilanca   14
(za Februar 2020)
14
(za Marec 2020)
15
(za April 2020)
14
(za Maj 2020)
Mednarodne rezerve   07
(za Marec 2020)
07
(za April 2020)
05
(za Maj 2020)
07
(za Junij 2020)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost   14
(za Marec 2020)
14
(za April 2020)
15
(za Majl 2020)
14
(za Junij 2020)
Zunanja trgovina  (izvoz in uvoz blaga)   9
(za Februar 2020)
8
(za Marec 2020)
9
(za April 2020)
9
(za Maj 2020)
Stanje mednarodnih naložb       15
(za Q1 2020)
 
Zunanji dolg   14
(za Februar 2020)
14
(za Marec 2020)
15
(za April 2020)
14
(za Maj2020)
PREBIVALSTVO          
Prebivalstvo   24
(for Q4 2019)
    30
(for Q1 202)

POJASNILA

*Objave: Obdobje na katerega se podatek nanaša, je v oklepaju.

**Opombe: Časovna fleksibilnost (Timeliness flexibility) kaže na to, da je izkoriščena možnost časovne fleksibilnosti pri objavi podatka. Slovenija časovno fleksibilnost objave podatka uporablja pri objavi Indeksa cen življenjskih potrebščin.

***Zaradi objektivnih okoliščin so možne zamude pri objavah v aprilu 2020.