Skladnost poslovanja

V Banki Slovenije se zavedamo pomembnosti poslovanja ter izvajanja naših nalog in ciljev na pravi način, z integriteto in upoštevanjem upravičenih pričakovanj javnosti glede delovanja in odgovornosti posameznikov in Banke Slovenije v skladu s predpisi, pravno dopustnimi cilji in visokimi standardi etičnega ravnanja.

Banka Slovenije je sprejela Kodeks Banke Slovenije, v katerem določa pravila etičnega ravnanja za svoje zaposlene, in vzpostavila funkcijo Pooblaščenca za skladnost poslovanja, ki skrbi za zagotavljanje skladnosti ravnanj zaposlenih z veljavnimi predpisi ter standardi integritete in poklicne etike.

Kodeks Banke Slovenije tako odraža našo zavezanost najvišjim standardom etike in integritete. Kodeks velja za vse, ki delajo za Banko Slovenije ali v njenem imenu, vključno s člani Sveta Banke Slovenije, zaposlenimi in zunanjimi izvajalci. Z upoštevanjem kodeksa jasno povemo, da so neodvisnost, transparentnost, poštenost, profesionalnost, nepristranskost in odgovornost temelj našega delovanja. Te vrednote so naša skupna odgovornost, da delujemo v javnem interesu in za ohranjanje ugleda Banke Slovenije ter skupaj gradimo zaupanje javnosti.

Javnost, subjekti nadzora, poslovni partnerji in drugi deležniki, ki sodelujejo z Banko Slovenije, lahko na podlagi kodeksa razumejo naše vrednote ter jih upoštevajo pri svojih ravnanjih v razmerju do Banke Slovenije. Kodeks tako pomaga zunanjim deležnikom, da se izogibajo ravnanjem, ki lahko vodijo v očitke o neprimernih vplivih. Pri tem so zlasti pomembni pravila in omejitve, ki jih morajo zunanji deležniki upoštevati glede izročanja daril in glede vzpostavljanja nejavnih stikov (lobiranja) z zaposlenimi v Banki Slovenije.

Funkcionarji in zaposleni v Banki Slovenije morajo o stikih z zunanjimi deležniki, ki imajo naravo lobističnega stika, poročati Komisiji za preprečevanje korupcije. Stiki z zunanjimi deležniki se izvajajo ob spoštovanju načela štirih oči ter na transparenten način. Banka Slovenije si prav tako prizadeva, da so vsi deležniki enakopravno obveščeni o vseh relevantnih vprašanjih in stališčih splošnega pomena ter imajo možnost podati svoje pomisleke in predloge.

Uspešnost pri doseganju ciljev in izvajanju nalog Banke Slovenije je odvisna od zaupanja, ki ga Banka Slovenije s svojimi odločitvami in delovanjem gradi pri zaposlenih in v javnosti. Zavedamo se, da je naša zavezanost integriteti bistvena, da Banka Slovenije ohrani to zaupanje ter ostane ugledna in kredibilna institucija.