Reševanje in jamstvo za vloge

Zakonski akti

SL

EN

Reševanje bank    

Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Ur. l. RS, št. 92/21) - ZRPPB-1

Zakon o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17)

/

Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33, 27/17 – popr. in 174/20 - ZIPRS2122)

/

Jamstvo za vloge

   
Zakon o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16 in 17/22)

/
     

Podzakonski akti

   

Reševanje bank

SL EN
Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu storitev ali prostorov, ki so potrebni, da se prejemniku omogoči upravljanje nanj prenesenih poslovnih dejavnosti, v skladu s členom 65(5) Direktive 2014/59/EU (Ur. l. RS, št. 183/21)

Sklep o uporabi Smernic o dejanskih okoliščinah, ki predstavljajo stvarno grožnjo za finančno stabilnost, in elementih, povezanih z učinkovitostjo instrumenta prodaje poslovanja, v skladu s členom 39(4) Direktive 2014/59/EU (Ur. l. RS, št. 183/21)

Sklep o uporabi Smernic o ugotavljanju, kdaj bi likvidacija sredstev ali obveznosti v okviru običajnih insolvenčnih postopkov lahko negativno vplivala na enega ali več finančnih trgov, v skladu s členom 42(14) Direktive 2014/59/EU (Ur. l. RS, št. 183/21)

Sklep o uporabi Smernic o opredelitvi ukrepov za zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost in okoliščinah, v katerih se lahko posamezen ukrep uporablja v skladu z Direktivo 2014/59/EU (Ur. l. RS, št. 183/21)

Sklep o uporabi Smernic o razlagi različnih okoliščin, v katerih se za institucijo šteje, da propada ali bo verjetno propadla, v skladu s členom 32(6) Direktive 2014/59/EU (Ur. l. RS, št. 183/21)

Sklep o uporabi Končnih smernic o menjalnih razmerjih za konverzijo dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov (Ur. l. RS, št. 183/21)

Sklep o uporabi Končnih smernic o medsebojni povezavi med zaporedjem odpisa in konverzije iz direktive o sanaciji in reševanju bank ter uredbo in direktivo o kapitalskih zahtevah (Ur. l. RS, št. 183/21)

Sklep o uporabi Končnih smernic o obravnavi delničarjev pri reševanju s sredstvi upnikov ali odpisu in konverziji kapitalskih instrumentov (Ur. l. RS, št. 183/21) 

Sklep o uporabi Smernic o podajanju informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za namene člena 84(3) Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 183/21)

Sklep o uporabi Smernic o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja (Ur. l. RS, št. 183/21)

Sklep o uporabi Smernic o izboljšanju rešljivosti za institucije in organe za reševanje (Ur. l. RS, št. 79/22)

Sklep o izračunu letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank in EU podružnic in izračunu prispevkov EU podružnic za namene reševanja (Uradni list RS, št. 204/21)       

Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje (Ur. l. RS, št. 87/22)

/
Sklep o naložbeni politiki in stroških upravljanja sklada za reševanje bank

/

Sklep o uporabi Smernic o prenosljivosti, ki dopolnjujejo oceno rešljivosti za strategije prenosa (Ur. l. RS, št. 23/23)

Sklep o uporabi Smernic za organe za reševanje o objavi menjalnega mehanizma za odpis in konverzijo ter reševanje s sredstvi upnikov (Ur. l. RS, št. 50/23)

 

Jamstvo za vloge

Sklep o uporabi (Revidiranih) smernic organa EBA o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU, ki razveljavljajo in nadomeščajo Smernice EBA/GL/2015/10 (Uradni list RS, št. 97/2023)
Sklep o uporabi Smernic o stresnih testih sistemov jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU (revidirane) (Uradni list RS, št. 17/22)

Sklep o uporabi Smernic o dogovorih o sodelovanju med sistemi jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU (Ur. l. RS, št. 50/16)

Sklep o uporabi Smernic o razmejitvi razpoložljivih finančnih sredstev sistemov jamstva za vloge in poročanju o njih (Ur. l. RS, št. 35/22)

Sklep o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 49/16, 27/17 in 139/20)

Sklep o naložbeni politiki in stroških upravljanja sklada za jamstvo vlog

/