Sklad za jamstvo vlog

Konec leta 2016 je na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge - ZSJV  Banka Slovenije vzpostavila poseben sklad za jamstvo vlog. Sklad se financira s prispevki bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji. Iz sredstev sklada se financira izplačilo kritja zajamčenih vlog, ter financiranje ukrepov reševanja ali prisilnega prenehanja, s katerimi se vlagateljem zagotavlja ohranitev dostopa do zajamčenih vlog.

Velikost sklada za jamstvo vlog

Sklad se financira s prispevki bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so prvo vplačilo v skupni višini 16 milijonov EUR izvedle konec leta 2016. Ciljna raven sklada znaša 0,8 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji in mora biti prek rednih letnih prispevkov bank dosežena najpozneje 3. julija 2024.

Zajamčenih vlog je bilo skupno za 24,37 milijarde EUR po stanju na dan 31. 12. 2021.

V primeru, če sklad za jamstvo vlog ne bi razpolagal z zadostnimi sredstvi za izplačilo zajamčenih vlog, banke z izrednimi prispevki zagotovijo dodatna sredstva, zakon pa določa tudi možnost kratkoročnega posojila, ki ga skladu zagotovi Republika Slovenija in likvidnostnega posojila, ki ga skladu ob ustreznem zavarovanju zagotovi Banka Slovenije.

Namen sklada

Po ZSJV se sredstva sklada lahko uporabijo za:

  1. izplačilo kritja zajamčenih vlog;
  2. financiranje ukrepov reševanja ali prisilnega prenehanja, s katerimi se vlagateljem zagotavlja ohranitev dostopa do zajamčenih vlog, v skladu s predpisi, ki urejajo reševanje in prisilno prenehanje banke;
  3. kritje stroškov v zvezi z izplačilom kritja zajamčenih vlog;
  4. kritje stroškov upravljanja sklada;
  5. kritje stroškov zadolževanja iz 3. in 4. točke prvega odstavka 30. člena ZSJV. 

Naložbena politika in stroški upravljanja sklada

V skladu z ZSJV naložbeno politiko za sredstva sklada določi Banka Slovenije in sicer tako, da se upošteva raznovrstnost naložb z nizko stopnjo tveganja in zagotavlja ustrezna razpoložljivost naložb sklada za potrebe izplačila zajamčenih vlog. Svet Banke Slovenije je s Sklepom o naložbeni politiki in stroških upravljanja sklada za jamstvo vlog določil splošni okvir naložbene politike sklada za jamstvo vlog ter nabor, izračun in zaračunavanje stroškov upravljanja sklada.

Od 1. januarja 2019 Banka Slovenije sredstva sklada upravlja v skupnem skladu, skupaj s sredstvi sklada za reševanje bank, in se pri tem ravna po zgoraj omenjenem sklepu.