Pogosta vprašanja in odgovori, vezani na Sklep o določitvi zahteve po vzdrževanju blažilnika sistemskih tveganj za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 60/22)

1. 

Pravila predpisujejo ločen blažilnik za izpostavljenosti na drobno do fizičnih oseb, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami. Glede na to, da se sklicujete na CRR glede zneska izpostavljenosti, predvidevamo, da se iz iste zakonodaje upoštevajo tudi pravila glede tega, kaj pomeni zavarovanje s stanovanjsko nepremičnino – da se torej v tej podkategoriji upoštevajo le tako imenovane Basel II ustrezne nepremičnine?

Med zadevne sektorske izpostavljenosti, za katere se skladno s 1. točko 2. člena sklepa uporabi stopnja blažilnika sistemskih tveganj v višini 1 %, se vključijo vse izpostavljenosti do fizičnih oseb, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami (gledano z vidika produkta), ne glede na razvrstitev in obravnavo teh izpostavljenosti za namen izračuna kapitalskih zahtev za kreditno tveganje po standardiziranem (SA) pristopu. Za ta namen se upošteva opredelitev stanovanjske nepremičnine iz točke (75) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) in opredelitev fizične osebe iz odstavka 2.118 Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/301 (fizična oseba pomeni gospodinjstvo in vključuje tudi fizične osebe, ki opravljajo poklicno ali pridobitno dejavnost).

2. 

Krediti, zavarovani z Basel II ustreznimi nepremičninami, se pogosto razdelijo na del, ki je v celoti zavarovan z nepremičnino, in nezavarovani del. Ali ta delitev velja pri ločitvi zneskov za namen apliciranja kapitalskih blažilnikov?

Kot izhaja že iz odgovora na vprašanje št. 1, pri razvrščanju izpostavljenosti v kategorijo sektorskih izpostavljenosti iz 1. točke 2. člena sklepa ni treba razlikovati med zavarovanim in nezavarovanim delom izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjsko nepremičnino.

3. 

Ali kapitalski blažilnik velja tudi za kategoriji izpostavljenosti: neplačila (default) in regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti (high risk), kjer so že vnaprej predpisane višje uteži za izračun RWA?

Kot je pojasnjeno v odgovoru na vprašanje št. 1, pri razvrščanju izpostavljenosti v kategorijo sektorskih izpostavljenosti iz 1. točke 2. člena sklepa nista pomembni razvrstitev in obravnava teh izpostavljenosti za namen izračuna kapitalskih zahtev za kreditno tveganje. To je pomembno samo pri izračunu zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti (RWEA) za zadevne sektorske izpostavljenosti (upoštevajo se vse kategorije izpostavljenosti po SA pristopu, v katere se razvrstijo zadevne sektorske izpostavljenosti).

4. 

Ali v kategorijo »vse druge izpostavljenosti« do fizičnih oseb spadajo tudi izpostavljenosti iz naslova kartic in osebnih računov, vključno z neizkoriščenim delom limitov na obeh omenjenih produktih?

Da, v kategorijo »vse druge izpostavljenosti do fizičnih oseb« (2. točka 2. člena sklepa) se vključijo vse ostale izpostavljenosti do fizičnih oseb, ki se ne vključijo med »izpostavljenosti na drobno do fizičnih oseb, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami« (1. točka 2. člena sklepa), tudi izpostavljenosti iz naslova kartic in osebnih računov, vključno z nečrpanimi deli limitov.

5. 

Sklep izrecno predpisuje, da se kapitalski blažilniki aplicirajo na sektorske izpostavljenosti v Republiki Sloveniji. Iz tega razumemo, da veljajo le za rezidente RS. Prosimo za potrditev, da so izpostavljenosti do tujih državljanov izključene tudi v primeru, ko je v zavarovanju nepremičnina, locirana v RS.

Za namen uporabe blažilnika sistemskih tveganj se upošteva naslednje:

  • če je izpostavljenost zavarovana s hipoteko na stanovanjsko nepremičnino, se upošteva lokacija nepremičnine (upoštevajo se izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na prebivališče/sedež dolžnika oziroma nasprotne stranke);
  • pri ostalih izpostavljenostih do fizičnih oseb se upošteva prebivališče/sedež dolžnika oziroma nasprotne stranke (upoštevajo se samo izpostavljenosti do fizičnih oseb s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji).

6. 

Po našem razumevanju se utež/blažilnik aplicira na RWA. Prosimo za pojasnilo, v katero postavko se omenjeni znesek vključuje v obrazcu Corep.

Blažilnik sistemskih tveganj se izračuna v skladu z 248. členom ZBan-3. Stopnja blažilnika, določena za posamezno kategorijo sektorskih izpostavljenosti, se aplicira na znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti (RWEA), izračunan za zadevno kategorijo sektorskih izpostavljenosti v skladu s tretjim odstavkom 92. člena CRR (po uporabi faktorjev za podporo MSP in infrastrukturnim projektom). Blažilnik sistemskih tveganj (oz. znesek navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki je potreben za izpolnitev zahtev po blažilniku sistemskih tveganj) se poroča v vrstici 0780 COREP obrazca C 04.00 – Pojasnjevalne postavke (CA4).

7. 

Ali so bila za to področje sprejeta posebna navodila?

Za to področje niso bila sprejeta posebna navodila, ker za zdaj ni predvideno posebno poročanje bank za ta namen (samo poročanje COREP).