Krite obveznice

 

Nacionalna zakonodaja

SL

EN

Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 123/21) - ZHKO-2 - v uporabi od 8. julija 2022 /

 

Sklepi Banke Slovenije

   

Sklep o dokumentaciji glede pogojev za pridobitev dovoljenja za izdajo programa hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic (Uradni list RS, št. 11/22) – velja od 8. julija 2022

/

Sklep o zahtevah za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic (Uradni list RS, št. 11/22) – velja od 8. julija 2022

/

Sklep o usklajevanju kritja v kritnih sredstvih z obveznostmi iz hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic (Uradni list RS, št. 11/22) – velja od 8. julija 2022

/

Sklep o dokumentaciji glede pogojev za imenovanje skrbnika kritnega premoženja (Uradni list RS, št. 11/22) – velja od 8. julija 2022


/
/

 

Ostalo

   
Call for advice to the European Banking Authority on the performance and review of the EU covered bond framework (28/7/2023) /
/

Uredba (EU) 2019/2160 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (UL L št. 328 z dne 18. decembra 2019)
Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L št. 328 z dne 18. decembra 2019) - CBD

EBA Report on the European Secured Notes (ESNs) (24 July 2018)

/

EBA Report on covered bonds: Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU (EBA-Op-2016-23; 20 December 2016)

/

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu v zvezi s členom 503 Uredbe (EU) št. 575/2013 Kapitalske zahteve za krite obveznice (COM(2015) 509 final; 20 October 2015) (COM(2015) 509 final; 20 October 2015)

- Public consultation on covered bonds in the European Union (30 September 2015)

- Appendix: Economic analysis accompanying the consultation paper on covered bonds in the European Union

/

- EBA Report on EU covered bond frameworks and capital treatment (1 July 2014)

- Opinion of the European Banking Authority on the preferential capital treatment of covered bonds (EBA/Op/2014/04; 1 July 2014)

/