EMIR in SFTR

EMIR
                                                                                                                                                         več o EMIR

 

SL

EN

 

EU zakonodaja – uredba

   
Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov - EMIR neuradno konsolidirano besedilo z dne 12. 8. 2022 
 • Popravek Uredbe (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 glede obveznosti kliringa, uvedbe mirovanja obveznosti kliringa, zahtev glede poročanja, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracije in nadzora repozitorijev sklenjenih poslov in zahtev za repozitorije sklenjenih poslov (UL L št. 289/2021 z dne 12. 8. 2021)
/
 • Popravek Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 214/2021 z dne 17. 6. 2021)
/
 • Uredba (EU) 2021/168 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih promptnih menjalnih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestitev za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 49/2021 z dne 12. 2. 2021)
 • Uredba (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (UL L št. 22/2019 z dne 22. 1. 2021) - RRR
 • Uredba (EU) 2019/2099 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav (UL L št. 322/2019 z dne 12. 12. 2019) - EMIR 2.2
 • Uredba (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 150/2019 z dne 7. 6. 2019)
 • Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 glede obveznosti kliringa, uvedbe mirovanja obveznosti kliringa, zahtev glede poročanja, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracije in nadzora repozitorijev sklenjenih poslov in zahtev za repozitorije sklenjenih poslov (UL L št. 141/2019 z dne 28. 5. 2019) - EMIR Refit
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/460 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov (UL L št. 80/2019 z dne 22. 3. 2019)
 • Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347/2017 z dne 28. 12. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/979 z dne 2. marca 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi s seznamom izvzetih subjektov (UL L 148/17 z dne 10. 6. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/610 z dne 20. decembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnih obdobij, povezanih s pokojninskimi shemami (UL L 86/17 z dne 31. 3. 2017)
 • Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337/15 z dne 23. 12. 2015)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1515 z dne 5. junija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnih obdobij, povezanih s pokojninskimi shemami (UL L št. 239/15 z dne 15. 9. 2015)
 • Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L št. 141/15 z dne 5. 6. 2015)
 • Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 173/14 z dne 12. 6. 2014)
 • Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173/14 z dne 12. 6. 2014)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1002/2013 z dne 12. julija 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi s seznamom izvzetih subjektov (UL L št. 279/13 z dne 19. 10. 2013)
 • Popravek Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 ( UL L 321 z dne 30. 11. 2013)
 • Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176/13 z dne 27. 6. 2013)
 • Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201/2012 z dne 27. 7. 2012)

 

Nacionalna zakonodaja

   

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019)

 

 

Regulativni tehnični standardi

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1615 z dne 3. maja 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje, pod katerimi se morajo nadomestilo, denarni ekvivalent takšnega nadomestila ali kateri koli prihodek, ki so dolgovani v skladu s členom 63(1) navedene uredbe, prenesti na stranke in posredne stranke, ter pogoje, pod katerimi se prenos šteje za sorazmernega (UL L 199/2023 z dne 9. 8. 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1616 z dne 3. maja 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo okoliščine, v katerih se oseba šteje za neodvisno od organa za reševanje in od centralne nasprotne stranke, metodologijo za ocenjevanje vrednosti sredstev in obveznosti centralne nasprotne stranke, ločitev vrednotenj, metodologijo za izračun blažilnika za dodatne izgube, ki se vključi v začasna vrednotenja, ter metodologijo za izvajanje vrednotenja za uporabo načela „noben upnik ne sme biti na slabšem“ (UL L 199/2023 z dne 9. 8. 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1192 z dne 14. marca 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev vsebine pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegijev za reševanje (UL L 158/2023 z dne 21. 6. 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1193 z dne 14. marca 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje opredeljujejo vsebino načrta reševanja (UL L 158/2023 z dne 21. 6. 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1855 z dne 10. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo minimalne podatke, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov, in vrsto poročil, ki jo je treba uporabiti (UL L 262/2022 z dne 7. 10. 2022) - uporablja se od 29. 4. 2024
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1858 z dne 10. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo postopke za usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov, postopke, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov uporabljajo za preverjanje, ali nasprotna stranka poročevalka oz. subjekt poročevalec izpolnjuje zahteve glede poročanja in ali so sporočeni podatki popolni in točni (UL L 262/2022 z dne 7. 10. 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 876/2013 z dne 28. maja 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o kolegijih za centralne nasprotne stranke – neuradno konsolidirano besedilo z dne 7. 1. 2021
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2145 z dne 1. septembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 876/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s spremembami sestave, delovanja in upravljanja kolegijev za centralne nasprotne stranke (UL L št. 428/2020 z dne 18. 12. 2020)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 876/2013 z dne 28. maja 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o kolegijih za centralne nasprotne stranke (UL L št. 244/2013 z dne 13. 9. 2013)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 151/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podatke, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov javno objaviti in predložiti, ter operativne standarde za zbiranje, primerjavo in dostop do podatkov – neuradno konsolidirano besedilo z dne 27. 10. 2022
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1856 z dne 10. junija 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013, da se nadalje določijo postopek za dostop do podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih ter tehnične in operativne ureditve za dostop do njih (UL L 262/2022 z dne 7. 10. 2022)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/361 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013 glede dostopa do podatkov, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1800 z dne 29. junija 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 259 z dne 7. 10. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 151/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podatke, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov javno objaviti in predložiti, ter operativne standarde za zbiranje, primerjavo in dostop do podatkov (UL L št. 52 z dne 23. 2. 2013)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov – neuradno konsolidirano besedilo z dne 27. 10. 2022
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1857 z dne 10. junija 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 glede podrobnosti vlog za registracijo repozitorija sklenjenih poslov in vlog za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (UL L 262/2022 z dne 7. 10. 2022)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/362 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (UL L št.  81/2019 z dne 22. 3. 2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (UL L št. 52/2013 z dne 23. 2. 2013)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa – neuradno konsolidirano besedilo z dne 18. 5. 2022  
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/315 z dne 25. oktobra 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (UL L št. 43 z dne 13. 2. 2023)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/750 z dne 8. februarja 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2015/2205 glede prehoda na nove referenčne vrednosti, na katere se sklicujejo določene pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (UL L 138 z dne 17. 5. 2022)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/237 z dne 21. decembra 2020 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (UL L št. 56 z dne 17. 2. 2021)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/447 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/667 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (UL L št. 113/2019 z dne 29. 4. 2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/751 z dne 16. marca 2017 o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 glede roka za začetek izpolnjevanja obveznosti kliringa za nekatere nasprotne stranke, ki poslujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC (UL L št. 113/2017 z dne 29. 4. 2017)
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 314 z dne 1. 12. 2015)
/
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L št. 314/2015 z dne 1. 12. 2015)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 z dne 1. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa – neuradno konsolidirano besedilo z dne 18. 2. 2021 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/315 z dne 25. oktobra 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (UL L št. 43 z dne 13. 2. 2023)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/237 z dne 21. decembra 2020 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (UL L št. 56 z dne 17. 2. 2021)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/667 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (UL L št. 113/2019 z dne 29. 4. 2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/751 z dne 16. marca 2017 o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 glede roka za začetek izpolnjevanja obveznosti kliringa za nekatere nasprotne stranke, ki poslujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC (UL L št. 113/2017 z dne 29. 4. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 z dne 1. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L št. 103/2017 z dne 19. 4. 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1178 z dne 10. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa – neuradno konsolidirano besedilo z dne 18. 2. 2021 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/315 z dne 25. oktobra 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (UL L št. 43 z dne 13. 2. 2023)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/237 z dne 21. decembra 2020 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (UL L št. 56 z dne 17. 2. 2021)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/447 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/667 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (UL L št. 113/2019 z dne 29. 4. 2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/751 z dne 16. marca 2017 o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 glede roka za začetek izpolnjevanja obveznosti kliringa za nekatere nasprotne stranke, ki poslujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC (UL L št. 113/2017 z dne 29. 4. 2017)
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1178 z dne 10. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L št. 196/2019 z dne 21. 7. 2016)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1178 z dne 10. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L št. 195/2016 z dne 20. 7. 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/396 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (UL L št. 71/2019 z dne 13. 3. 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS – neuradno konsolidirano besedilo z dne 29. 11. 2022
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2310 z dne 18. oktobra 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) št. 149/2013 glede vrednosti praga kliringa za pozicije v pogodbah o blagovnih izvedenih finančnih instrumentih OTC in drugih pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih OTC (UL L št. 307/2022 z dne 28. 11. 2022)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2155 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 149/2013 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za posredne ureditve kliringa (UL L št. 304/2017 z dne 21. 11. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS (UL L št. 52/2013 z dne 23. 2. 2013)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 148/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov – neuradno konsolidirano besedilo z dne 1. november 2017 - uporablja se do 28. 4. 2024
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/104 z dne 19. oktobra 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 148/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. 17/2017 z dne 21. 1. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 148/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. 52/2013 z dne 21. 1. 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke – neuradno konsolidirano besedilo z dne 14. 2. 2023

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/314 z dne 25. oktobra 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede datuma začetka uporabe nekaterih postopkov obvladovanja tveganja za izmenjavo zavarovanja s premoženjem (UL L št. 43 z dne 13. 2. 2023)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/236 z dne 21. decembra 2020 o spremembi tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 v zvezi s časovnim okvirom začetka uporabe nekaterih postopkov obvladovanja tveganja za namen izmenjave zavarovanja s premoženjem (UL L št. 56 z dne 17. 2. 2021)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/448 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/397 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS (UL L št. 71/2019 z dne 13. 3. 2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/323 z dne 20. januarja 2017 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke (UL L 49 z dne 25. 2. 2017)
 • Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2251 of 4 October 2016 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty (UL L 29, 3. 2. 2017)
/
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke (UL L 340 z dne 15. 12. 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 285/2014 z dne 13. februarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb v Uniji ter preprečitvijo izogibanja predpisom in obveznostim (UL L št. 85/2014 z dne 21. 3. 2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 152/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za centralne nasprotne stranke (UL L št. 52/2013 z dne 21. 1. 2017)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 153/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za centralne nasprotne stranke – neuradno konsolidirano besedilo z dne 15. 6. 2016

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2311 z dne 21. oktobra 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) št. 153/2013 glede začasnih nujnih ukrepov v zvezi z zahtevami glede zavarovanja s premoženjem (UL L št. 307/2016 z dne 28. 11. 2022)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/822 z dne 21. aprila 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 153/2013 glede časovnih obdobij za unovčenje, ki jih je treba upoštevati za različne razrede finančnih instrumentov (UL L št. 137/2016 z dne 26. 5. 2016)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 153/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za centralne nasprotne stranke (UL L št. 52/2013 z dne 21. 1. 2017)

 

 

Izvedbeni tehnični standardi

   
     
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1860 z dne 10. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi, oblikami, pogostostjo ter metodami in ureditvami za poročanje (UL L 262/2022 z dne 7. 10. 2022) - uporablja se od 29. aprila 2024 / /
 • Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1860 z dne 10. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi, oblikami, pogostostjo ter metodami in ureditvami za poročanje (UL L 125/2023 z dne 11. 5. 2023)
 • Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1860 z dne 10. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi, oblikami, pogostostjo ter metodami in ureditvami za poročanje (UL L 304/2022 z dne 24. 11. 2022)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1860 z dne 10. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi, oblikami, pogostostjo ter metodami in ureditvami za poročanje (UL L 262/2022 z dne 7. 10. 2022) - uporablja se od 29. aprila 2024
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov – neuradno konsolidirano besedilo z dne 11. 4. 2019 - uporablja se do 28. 4. 2024
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
 • Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/105 z dne 19. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1247/2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 19/2017 z dne 25. 1. 2017)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/105 z dne 19. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1247/2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 17/2017 z dne 21. 1. 2017)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 352/2012 z dne 21. 12. 2012)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 484/2014 z dne 12. maja 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede hipotetičnega kapitala centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 138/2014 z dne 13. 5. 2014)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1248/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike vlog za registracijo repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov - neuradno konsolidirano besedilo z dne 27. 10. 2022
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1859 z dne 10. junija 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1248/2012 glede oblike vlog za registracijo repozitorijev sklenjenih poslov in vlog za razširitev obsega registracije repozitorijev sklenjenih poslov (UL L 262/2022 z dne 7. 10. 2022)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1248/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike vlog za registracijo repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 352/2012 z dne 21. 12. 2012)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov hraniti centralne nasprotne stranke (UL L št. 352/2012 z dne 21. 12. 2012)

 

 

 

Delegirani akti

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/840 z dne 25. novembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metodologijo za izračun in vzdrževanje dodatnega zneska predhodno financiranih lastnih namenskih sredstev, ki se uporabljajo v skladu s členom 9(14) navedene uredbe (UL L št. 107/2023 z dne 21. 4. 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/450 z dne 25. novembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zaporedje, po katerem CNS plačajo nadomestilo iz člena 20(1) Uredbe (EU) 2021/23, največje število let, v katerih morajo navedene CNS uporabiti delež svojih letnih dobičkov za taka plačila lastnikom instrumentov, ki priznavajo terjatev glede njihovih prihodnjih dobičkov, in največji delež navedenih dobičkov, ki se uporabi za ta plačila (UL L št. 67/2023 z dne 3. 3. 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/451 z dne 25. novembra 2022 o določitvi dejavnikov, ki jih morata pristojni organ in nadzorni kolegij upoštevati pri ocenjevanju načrta sanacije centralnih nasprotnih strank (UL L št. 67/2023 z dne 3. 3. 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1671 z dne 9. junija 2022 o podaljšanju prehodnega obdobja iz člena 89(1), prvi pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 252/2021 z dne 30. 9. 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1456 z dne 2. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo pogojev, pod katerimi se lahko tržni pogoji za klirinške storitve za izvedene finančne instrumente OTC štejejo za poštene, razumne, nediskriminatorne in pregledne (UL L št. 317/2021 z dne 8. 9. 2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/731 z dne 26. januarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge naloži centralnim nasprotnim strankam iz tretjih držav ali povezanim tretjim osebam (UL L št. 158/2014 z dne 6. 5. 2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1302 z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračuna centralnim nasprotnim strankam s sedežem v tretjih državah (UL L št. 305/2020 z dne 21. 9. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1303 z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z merili, ki bi jih moral organ ESMA upoštevati pri ugotavljanju, ali je centralna nasprotna stranka s sedežem v tretji državi sistemsko pomembna za finančno stabilnost Unije ali ene ali več njenih držav članic oziroma bo to verjetno postala (UL L št. 305/2020 z dne 21. 9. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1304 z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z minimalnimi elementi, ki jih organ ESMA oceni pri ocenjevanju zahtev CNS iz tretjih držav za primerljivo skladnost, ter načini in pogoji za navedeno oceno (UL L št. 305/2020 z dne 21. 9. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 667/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih repozitorijem sklenjenih poslov naloži Evropski organ za vrednostne papirje in trge, vključno s pravili glede pravice do obrambe in začasnimi določbami – neuradno konsolidirano besedilo z dne 7. 5. 2021
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/732 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 667/2014 v zvezi z vsebino dokumentacije, ki jo preiskovalni uradnik predloži Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, pravico izjasniti se v zvezi z začasnimi sklepi ter naložitvijo glob in periodičnih denarnih kazni (UL L št. 158/2021 z dne 6. 5. 2021)
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 667/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih repozitorijem sklenjenih poslov naloži Evropski organ za vrednostne papirje in trge, vključno s pravili glede pravice do obrambe in začasnimi določbami (UL L št. 439/2020 z dne 29. 12. 2020)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 667/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih repozitorijem sklenjenih poslov naloži Evropski organ za vrednostne papirje in trge, vključno s pravili glede pravice do obrambe in začasnimi določbami (UL L št. 179/2014 z dne 18. 9. 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/822 z dne 24. marca 2021 o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1003/2013 in (EU) 2019/360 v zvezi s pristojbinami za leto 2021, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. 183/2021 z dne 25. 5. 2021)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1003/2013 z dne 12. julija 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. 279/2013 z dne 19. 10. 2013)

 

 

 

Izvedbeni sklepi

   
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1683 z dne 28. septembra 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Kolumbije za centralne nasprotne stranke z zahtevami Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 252/2022 z dne 30. 9. 2022)
Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2022/1684 z dne 28. septembra 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Tajvana (1) za centralne nasprotne stranke z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s terminskimi klirinškimi družbami pod nadzorom Komisije za finančni nadzor (UL L št. 142/2022 z dne 1. 6. 2023)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1684 z dne 28. septembra 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Tajvana * za centralne nasprotne stranke z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s terminskimi klirinškimi družbami pod nadzorom Komisije za finančni nadzor (UL L št. 252/2022 z dne 30. 9. 2022)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/984 z dne 22. junija 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Ljudske republike Kitajske za centralne nasprotne stranke, ki imajo dovoljenje za kliring izvedenih finančnih instrumentov OTC na medbančnem trgu in jih nadzoruje Ljudska banka Kitajske, z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta  (UL L št. 167/2022 z dne 24. 6. 2022)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/985 z dne 22. junija 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Izraela za centralne nasprotne stranke z zahtevami Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 167/2022 z dne 24. 6. 2022)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/899 z dne 8. junija 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Indonezije za centralne nasprotne stranke z zahtevami Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s centralnimi nasprotnimi strankami pod nadzorom indonezijskega organa za finančne storitve (Otoritas Jasa Keuangan) (UL L št. 156/2022 z dne 9. 6. 2022)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/900 z dne 8. junija 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/2039 glede razvoja regulativnega okvira Južne Afrike za centralne nasprotne stranke (UL L št. 156/2022 z dne 9. 6. 2022)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/901 z dne 8. junija 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2269 v zvezi s centralnimi nasprotnimi strankami pod nadzorom Organa za centre za mednarodne finančne storitve (UL L št. 156/2022 z dne 9. 6. 2022)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/902 z dne 8. junija 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Malezije za centralne nasprotne stranke z zahtevami Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 156/2022 z dne 9. 6. 2022)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/903 z dne 8. junija 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Čila za centralne nasprotne stranke z zahtevami Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 156/2022 z dne 9. 6. 2022)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/551 z dne 4. aprila 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/85 o enakovrednosti regulativnega okvira Združenih držav Amerike za centralne nasprotne stranke, ki imajo dovoljenje ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo in so pod njenim nadzorom, zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 551/2022 z dne 6. 4. 2022) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/552 z dne 4. aprila 2022 o določitvi, da nacionalne borze vrednostnih papirjev Združenih držav Amerike, ki so registrirane pri komisiji za vrednostne papirje in borzo, izpolnjujejo pravno zavezujoče zahteve, ki so enakovredne zahtevam iz naslova III Direktive 2014/65/EU, ter so predmet učinkovitega nadzora in izvrševanja (UL L št. 552/2022 z dne 6. 4. 2022)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/174 z dne 8. februarja 2022 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28/2022 z dne 9. 2. 2021) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1103 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Brazilije za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih sklepajo brazilske institucije pod nadzorom brazilske centralne banke, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1104 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Kanade za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzoruje urad nadzornika finančnih institucij, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1105 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Singapurja za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzoruje centralna banka Singapurja, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1106 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Avstralije za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzoruje avstralski organ za bonitetno ureditev, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1107 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Hongkonga za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzoruje centralna banka Hongkonga, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1108 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Združenih držav Amerike za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzorujejo svet guvernerjev centralnih bank ZDA, urad za nadzor in regulacijo bančnega sektorja, zvezna agencija za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah, urad za reguliranje posojil kmetijstvu in zvezna agencija za reguliranje financiranja stanovanj, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov  (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/85 z dne 27. januarja 2021 o enakovrednosti regulativnega okvira Združenih držav Amerike za centralne nasprotne stranke, ki imajo dovoljenje ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo in so pod njenim nadzorom, zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 29/2021 z dne 28. 1. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1308 z dne 21. septembra 2020 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta  (UL L št. 306/2020 z dne 21. 9. 2020)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/684 z dne 25. aprila 2019 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Japonske za transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzoruje japonska agencija za finančne storitve, kot enakovrednih zahtevam glede vrednotenja, reševanja sporov in kritja iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 115/2019 z dne 2. 5. 2019)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2031 z dne 19. decembra 2018 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 24. 12. 2019
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2211 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/2031 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 332/2019 z dne 23. 12. 2019)
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2031 z dne 19. decembra 2018 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta  (UL L št. 325/2018 z dne 20. 12. 2018)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2269 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Indije za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2270 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti odobrenih borz v Singapurju v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2271 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti borz finančnih instrumentov in blagovnih borz na Japonskem v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št.  342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2272 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti finančnih trgov v Avstraliji v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2273 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti priznanih borz v Kanadi v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2274 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Nove Zelandije za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2275 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Japonske za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2276 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Brazilije za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2277 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Mednarodnega finančnega centra Dubaj za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2278 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Združenih arabskih emiratov za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/583 z dne 9. aprila 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/1073 o enakovrednosti določenih pogodbenih trgov v Združenih državah Amerike v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 124/2021 z dne 12. 4. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1073 z dne 1. julija 2016 o enakovrednosti določenih pogodbenih trgov v Združenih državah Amerike v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 178/2016 z dne 2. 7. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/377 z dne 15. marca 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Združenih držav Amerike za centralne nasprotne stranke, ki imajo dovoljenje Komisije za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami in so pod njenim nadzorom, zahtevam Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 70/2016 z dne 16. 3. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2038 z dne 13. novembra 2015 o enakovrednosti regulativnega okvira Republike Koreje za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 298/2015 z dne 14. 11. 2015)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2039 z dne 13. novembra 2015 o enakovrednosti regulativnega okvira Južne Afrike za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 298/2015 z dne 14. 11. 2015)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2040 z dne 13. novembra 2015 o enakovrednosti regulativnega okvira nekaterih kanadskih provinc za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 298/2015 z dne 14. 11. 2015)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2041 z dne 13. novembra 2015 o enakovrednosti regulativnega okvira Mehike za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 298/2015 z dne 14. 11. 2015)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2042 z dne 13. novembra 2015 o enakovrednosti regulativnega okvira Švice za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 298/2015 z dne 14. 11. 2015)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. oktobra 2014 o enakovrednosti regulativnega okvira Japonske za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (2014/752/EU) (UL L št. 311/2014 z dne 31.10.2014)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. oktobra 2014 o enakovrednosti regulativnega okvira Singapurja za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (2014/753/EU) (UL L št. 311/2014 z dne 31.10.2014)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. oktobra 2014 o enakovrednosti regulativnega okvira Hongkonga za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (2014/754/EU) (UL L št. 311/2014 z dne 31.10.2014)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. oktobra 2014 o enakovrednosti regulativnega okvira Avstralije za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (2014/755/EU) (UL L št. 311/2014 z dne 31.10.2014)

 

 

 

Smernice ter pripadajoči sklepi o uporabi smernic

   
Final Report - Guidelines on written arrangements and procedures for the functioning of resolution colleges (ESMA91-372-1958; 23 June 2023) /
Final Report - Guidelines on the summary of resolution plans (ESMA91-372-2345; 23 June 2023) /
Guidelines - Further specifying the circumstances for temporary restrictions in the case of a significant non-default event in accordance with Article 45a of EMIR (ESMA91-372-1704; 2 June 2023) /
Guidelines on the methodology to be used by the resolution authority for determining the valuation of contracts prior to their termination as referred to in Article 29(1) of CCPRRR (ESMA91-372-206; 2 June 2023) /
Guidelines on the consistent application of the triggers for the use of Early Intervention Measures (Article 18(8) of CCPRRR) (ESMA91-372-1700; 1 June 2023) /
Smernice za uporabo okoliščin, v katerih se šteje, da centralna nasprotna stranka propada ali bo verjetno propadla (člen 22(6) uredbe o sanaciji in reševanju CNS) (ESMA91-372-2070; 1 June 2023)
Guidelines on CCP recovery plan indicators (Article 9(5) CCPRRR) (ESMA91-372-1702; 24 March 2023) /
Guidelines on CCP recovery plan scenarios (Article 9(12) of CCPRRR) (ESMA91-372-1701; 24 March 2023) /
Final Report – Guidelines for reporting under EMIR (ESMA74-362-2281; 14 December 2022) /
Final Report - Guidelines on the assessment of resolvability (Article 15(5) of CCPRRR) (ESMA91-372-2346; 17 November 2022) /
Final Report - Guidelines on the types and content of the provisions of Cooperation Arrangements (Article 79 of CCPRRR) (ESMA91-372-1791; 17 November 2022) /
Final report - Guidelines on transfer of data between Trade Repositories under EMIR and SFTR (25 March 2022) /
Smernice o skupnih postopkih in metodologijah v procesu nadzora in ocenjevanja centralnih nasprotnih strank v skladu s členom 21 uredbe EMIR (ESMA70-151-3374 SL; 10 March 2022)
Smernice o pisnih sporazumih med člani kolegijev za centralne nasprotne stranke (CNS) (ESMA70-151-3431 SL; 1. julij 2021)

Smernice o periodičnih informacijah in obvestilu o pomembnih spremembah, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov predložiti organu ESMA (ESMA74-362-249 SL; 28 September 2021)

Obrazci:
DATA TRs (ESMA70-145-1395; 6 December 2022)
GOV_BUS_FIN_FEE (ESMA70-145-1396; 6 December 2022)
TRs IC (ESMA70-145-1397; 6 December 2022)
IT (ESMA70-145-1398; 6 December 2022)/

Smernice o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR (ESMA70-151-1496; 15 April 2019)
Smernice o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank (ESMA70-151-1439; 5 April 2019)
Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR (ESMA70-151-1350; 28. marec 2019)
Smernice o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov (ESMA70-151-1116 SL; 27. april 2018)
Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS, št. 11/17, 22/17, 31/17, 68/18, 83/18, 46/19, 80/21, 135/21 in 71/22) /

Smernice in priporočila za izvajanje načel CPSS-IOSCO v zvezi z infrastrukturo finančnih trgov za centralne nasprotne stranke (ESMA/2014/1133; 4. september 2014)

Smernice in priporočila za vzpostavitev doslednega, učinkovitega in uspešnega ocenjevanja dogovorov o interoperabilnosti (ESMA/2013/322; 10. junij 2013)

 

 


Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

   
Final Report Review of the RTS with respect to the procyclicality of CCP margin (ESMA91-1505572268-3217; 19 July 2023) /

Commission Implementing Decision of XXX amending Commission Implementing Decision (EU) 2016/2272 on the equivalence of financial markets in Australia in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council to take account recent developments in the financial markets in Australia (17 July 2023)

Annex to the Commission Implementing Decision of XXX amending Commission Implementing Decision (EU) 2016/2272 on the equivalence of financial markets in Australia in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council to take account recent developments in the financial markets in Australia (17 July 2023)
 

/

/


EBA publishes validation requirements on initial margin models (6 July 2023)

Final Draft Regulatory Technical Standards on Initial Margin Model Validation under article Art. 11 – Paragraph 15 – point (aa) of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) (EBA/RTS/2023/04; 3 July 2023)

Opinion on regulatory scope and validation of initial margin models (EBA/Op/2023/7; 3 July 2023)

/Draft Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2009/65/EU, 2013/36/EU and (EU) 2019/2034 as regards the treatment of concentration risk towards central counterparties and the counterparty risk on centrally cleared derivative transactions (COM(2022)0698 – C9-0411/2022 – 2022/0404(COD); 9 June 2023) /
Final Report - Draft Regulatory Technical Standards on Business Reorganisation Plans (Articles 37(4) and 38(4) of CCPRRR) (ESMA91-372-2193; 29 March 2023) /
Consultation Paper - Amendments to Guidelines on position calculation under EMIR (ESMA74-362-2724; 28 March 2023) /
Capital markets union: clearing, insolvency and listing package (7 December 2022) /

ESMA reviews clearing and derivatives trading obligations (11 July 2022)
Consultation Paper - On the clearing and derivative trading obligations in view of the 2022 status of the benchmark transition (ESMA70-446-369; 11 July 2022)

/
/

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi člena 85(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2019/834, o oceni, ali so bile razvite izvedljive tehnične rešitve za prenos zavarovanja z denarnimi in nedenarnimi sredstvi kot gibljivega kritja v okviru pokojninskih shem, in potrebe po morebitnih ukrepih za spodbujanje teh izvedljivih tehničnih rešitev (COM(2022) 254 final; 9 June 2022)

Capital markets union: Commission extends time-limited equivalence for UK Central Counterparties and launches consultation to expand central clearing activities in the EU (8 February 2022) /

ESMA publishes methodology for assessing third country CCPs systemic importance (13 July 2021)
Methodology for assessing a Third Country CCP under Article 25(2c) of EMIR (ESMA91-372-1436; 12 July 2021)

/
/


 

 

Ostalo

   
EMIR REFIT validation rules reconciliation tolerances and template for notifications of DQ issues (7 September 2023) /
Composition of CCP colleges under Article 18(2) of Regulation 648/2012 (16 August 2023) /
Inclusion of the United Arab Emirates on AML blacklist requires ESMA to withdraw the recognition decisions of three CCPs (25 July 2023) /
List of third-country central counterparties recognised to offer services and activities in the Union (ESMA70-152-348; 24 July 2023) /
EMIR Review: 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 648/2012, (EU) No 575/2013 and (EU) 2017/1131 as regards measures to mitigate excessive exposures to third-country central counterparties and improve the efficiency of Union clearing markets 
and
Proposal for a directive of the european parliament and of the council amending Directives 2009/65/EU, 2013/36/EU and (EU) 2019/2034 as regards the treatment of concentration risk towards central counterparties and the counterparty risk on centrally cleared derivative transactions 
-Progress report (10383/23; 9 June 2023)
/
EMIR bilateral margining framework and equity options (13 June 2023) /

Press Release - ESMA launches Fifth Stress Test Exercise for Central Counterparties (ESMA71-545613100-2325; 31 May 2023)

Final Report - Framework for the 5th ESMA Stress Test Exercise for Central Counterparties (ESMA91-372-2557; 31 May 2023)

/

/


Public Register for the Clearing Obligation under EMIR (ESMA70-151-2218; Last update 26 May 2023) /
Margin dynamics in centrally cleared commodities markets in 2022 (May 2023) /
TRV Risk Analysis EU natural gas derivatives markets: risks and trends (ESMA50-165-2483; 12 May 2023) /
ESMA recognises four new Third Country CCPs (2 May 2023) /
Questions and Answers - Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) (ESMA70-1861941480-52; 31 March 2023) /
Public statement - On the derivative trading obligation in the context of the migration of credit default swap contracts out of ICE Clear Europe (ESMA70-156-6473; 30 March 2023) /

Letter to the Council Working Party on EMIR review - EMIR 3.0 / EMIR review (ESRB/2023/0046; 20 March 2023)
Letter to Members of the European Parliament on EMIR review - EMIR 3.0 / EMIR review (ESRB/2023/0047; 20 March 2023)

/
/

Memorandum of Understanding - European Securities and Markets Authority and Israel Securities Authority (15 March 2023) /

Effects Assessment of the impact of the market correction mechanism on financial markets (ESMA70-445-794; 1 March 2023)

ACER Market Correction Mechanism Effects Assessment Report (1 March 2023)

/

/Memorandum of Understanding Related to ESMA’s Monitoring of the Ongoing Compliance with recognition Conditions by CCPs established in Colombia and supervised by the Superintendencia Financiera de Colombia (ESMA91-398-6389; 14 February 2023) /
Final Report - On the clearing and derivative trading obligations in view of the 2022 status of the benchmark transition (ESMA70-446-772; 1 February 2023) /
List of Central Counterparties authorised to offer services and activities in the Union (10 November 2022) /

ESMA’s CCP supervisory committee releases strategic objectives for 2023-2025 to drive supervisory activities (11 October 2022)

CCP Strategic Objectives 2023-2025 (ESMA91-372-2391; 11 October 2022)

/

/


Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the treatment of central counterparty equity in the write-down and conversion tool under Regulation (EU) 2021/23 (COM(2022) 393 final; 10 August 2022) /
List of third-country markets considered as equivalent to a regulated market in the Union for the purposes of the definition of OTC derivatives (25 July 2022) /
ESMA publishes annual peer review of EU CCP Supervision (19 July 2022) /
Keynote Address – Key trends in cleared derivatives (ESMA91-372-2274; 13 July 2022) /
Public Statement - Implementation of the clearing obligation for pension scheme arrangements (ESMA70-451-500; 16 June 2022) /
ESMA publishes report on highly liquid instruments (19 May 2022) /
ESMA publishes ex-post analysis of derivatives risks in Archegos (18 May 2022) /
ESMA responds to European Commission Consultation on EMIR Review (5 April 2022) /

ESMA sees EMIR and SFTR data quality improve following coordinated actions (1 April 2022)

EMIR and SFTR data quality report 2021 (ESMA74-427-607; 1 April 2022)

/

/


ESMA reports on derivatives and securities markets in 2020 (17 December 2021)

EU Derivatives Markets - ESMA Annual Statistical Report (ESMA-50-165-2001; 17 December 2021)

/
 

/Press release - Call for comments on access to central clearing and portability (29 November 2021)

A discussion paper on client clearing: access and portability (November 2021)

/

/ESAs publish Joint Q&As on Bilateral Margining (19 March 2021) /

 

SFTR
                                                                                                                                                         več o SFTR

 

SL

EN

 

EU zakonodaja – uredba

   

Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337/2015)

Nacionalna zakonodaja

   
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe - ZIUPVP (Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6. 10. 2017) /

 

Regulativni tehnični standardi

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede podrobnosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poročajo v repozitorije sklenjenih poslov (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/357 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dostopu do podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/358 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zbiranju, preverjanju, združevanju, primerjanju in objavljanju podatkov o poslih financiranja z vrednostnimi papirji s strani repozitorijev sklenjenih poslov (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/359 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)

 

Izvedbeni tehnični standardi

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/364 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike vlog za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)

 

 

Delegirani akti

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/822 z dne 24. marca 2021 o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1003/2013 in (EU) 2019/360 v zvezi s pristojbinami za leto 2021, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. 183/2021 z dne 25. 5. 2021)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/360 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)

 

 

Smernice

   
Final report - Guidelines on transfer of data between Trade Repositories under EMIR and SFTR (25 March 2022) /
Končno poročilo in smernice o izračunu pozicij pri poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki ga opravijo repozitoriji sklenjenih poslov (ESMA74-362-2176: 14 December 2021)

Smernice o periodičnih informacijah in obvestilu o pomembnih spremembah, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov predložiti organu ESMA (ESMA74-362-249 SL; 28 September 2021)

Obrazci:
DATA TRs (ESMA70-145-1395; 6 December 2022)
GOV_BUS_FIN_FEE (ESMA70-145-1396; 6 December 2022)
TRs IC (ESMA70-145-1397; 6 December 2022)
IT (ESMA70-145-1398; 6 December 2022)/


Smernice - Poročanje v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR (ESMA70-151-2838 SL; 29. marca 2021)
Sklep o uporabi Smernic o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR (Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021)

 

 

Ostalo

   
Questions and Answers On SFTR data reporting (ESMA74-362-893; 7 June 2023) \
ESMA issues a third statement on the implementation of LEI requirements for third-country issuers under the SFTR reporting regime (ESMA74-362-2566; 7 July 2022) \
ESMA sees EMIR and SFTR data quality improve following coordinated actions (1 April 2022)

EMIR and SFTR data quality report 2021 (ESMA74-427-607; 1 April 2022)
\

\


Final report - Technical advice to EC on simplification and harmonisation of fees to TRs under EMIR and SFTR (ESMA74-362-1978; 8 July 2021) \