Plačilne institucije

Plačilne institucije so gospodarske družbe, ki so ustanovljene z namenom opravljanja plačilnih storitev kot svoje osrednje dejavnosti, lahko pa poleg tega opravljajo tudi druge gospodarske dejavnosti (hibridne plačilne institucije).

Plačilne institucije so priznane kot samostojni izvajalci finančnih storitev in so pomemben in lahko tudi kritičen del finančnega sistema. Zaradi pomembnosti se od plačilnih institucij zahteva, da delujejo varno in zanesljivo.

V ta namen morajo plačilne institucije obvladovati operativna in finančna tveganja ter izpolnjevati organizacijske, varnostne, kadrovske in tehnične pogoje. Plačilne institucije lahko posamezne plačilne storitve opravljajo le, če so zanje predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

Poleg plačilnih institucij Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ureja tudi plačilne institucije z opustitvijo, ki izmed plačilnih storitev opravljajo le izvrševanje denarnih nakazil, ki se izvršujejo v omejenem obsegu in le kot dodatna dejavnost, dostopna v povezavi z drugimi storitvami institucije, ki niso plačilne storitve. Za plačilne institucije z opustitvijo lahko veljajo omejene zahteve glede obvladovanja operativnih in finančnih tveganj, vendar le, če je omejitev zahtev utemeljena in potrjena s strani Banke Slovenije.

Plačilne storitve zagotavljanja informacij o računih lahko v Republiki Sloveniji opravljajo tudi ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih, ki so v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih registrirani pri Banki Slovenije.

Banka Slovenije je nadzorni in prekrškovni organ v zvezi z delovanjem plačilnih institucij in v zvezi z osebami, ki brez dovoljenja opravljajo plačilne storitve.

Plačilne institucije lahko plačilne storitve, ki so jih upravičene opravljati na območju Republike Slovenije, opravljajo tudi na območju druge države članice Evropske unije ali države podpisnice Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora ali tretje države, in sicer preko podružnice, zastopnika ali neposredno, ob ustreznem predhodnem obvestilu o taki nameri oziroma ob registraciji tovrstnega opravljanja storitev. Pri tem velja, da plačilna institucija odgovarja za zakonitost in pravilnost ravnanja podružnice in zastopnika.

Plačilne storitve v Republiki Sloveniji lahko opravljajo tudi plačilne institucije držav članic, in sicer preko podružnice, zastopnika ali neposredno. O opravljanju plačilnih storitev s strani plačilnih institucij držav članic v Republiki Sloveniji Banko Slovenije obvesti pristojen nadzorni organ države sedeža take plačilne institucije (notifikacije plačilnih institucij).

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih vodi register plačilnih institucij, plačilnih institucij z opustitvijo in ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami, ter seznam notifikacij plačilnih institucij.