Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Kljub uvedbi Enotnega mehanizma nadzora v letu 2014 ostaja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma - PPDT v pristojnosti nacionalnih organov.

Izvajanje nadzora na področju PPDT je ena ključnih nalog Banke Slovenije, preverjanje upravljanja s tveganji na področju PPDFT pa je del preverjanja celostnega upravljanja s tveganji v bankah in hranilnicah. Določene dejavnosti na področju PPDFT izvaja Banka Slovenije v sodelovanju z Uradom za preprečevanje pranja denarja.

O izvedenih aktivnostih na področju PPDFT in načrtih Banka Slovenije poroča Državnemu zboru in javnosti v letnih poročilih:

  • Več o aktivnostih v letu 2021 je predstavljenih v Letnem poročilu 2021 v poglavju 3.3 Nadzor bank, podpoglavje Nadzor skladnosti poslovanja in PPDFT.

Informacije, ki jih pridobi ali izdela Banka Slovenija pri nadzoru področja PPDFT v posamezni banki ali hranilnici, so zaupne narave in jih Banka Slovenije ne more komentirati. Nadzorniške ukrepe objavlja Banka Slovenije skladno z zakonom na spletni strani: Izrečeni ukrepi

Pogosta vprašanja glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Povezano