SDDSPlus

TEST!

Ta stran prikazuje podatke, ki so v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). Podrobno razlago o DSBB in o statističnih standardih, ki jih upošteva tudi Slovenija, si lahko ogledate na spletni strani DSBB Home Page.

Za vsako kategorijo je na voljo povzetek metodologije, dosegljiv v okviru zagotavljanja kakovosti podatkov Mednarodnega denarnega sklada.

 

Kategorija SDDS plus Podatki Prenos podatkov Metapodatki
Realni sektor
Nacionalni računi SURS SDMX Metapodatki
Sektorske bilance stanja BS SDMX Metapodatki
Indeks industrijske proizvodnje SURS SDMX Metapodatki
Trg delovne sile: Zaposlenost SURS SDMX Metapodatki
Trg delovne sile: Brezposelnost SURS SDMX Metapodatki
Trg delovne sile: Plače SURS SDMX Metapodatki
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin SURS SDMX Metapodatki
Kazalci cen: Indeks cen industrijskih izdelkov pri proizvajacih SURS SDMX Metapodatki
Fiskalni sektor
Bilance širšega vladnega sektorja MF SDMX Metapodatki
Dolg širšega vladnega sektorja MF SDMX Metapodatki
Državni proračun MF SDMX Metapodatki
Dolg države SURS SDMX Metapodatki
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna MF SDMX Metapodatki
Skupna poroštva MF SDMX Metapodatki
Finančni sektor
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) BS SDMX Metapodatki
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Sloveneije) BS SDMX Metapodatki
Analitični računi drugih finančnih institucij (Bilanca drugih finančnih institucij) BS SDMX Metapodatki
Indikatorji finančne stabilnosti     Metapodatki
  -  Kapitalska ustreznost BS SDMX Metapodatki
  -  Količnik temeljnega kapitala BS SDMX Metapodatki
  -  Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni, zmanjšanih za oslabitve oz.rezervacije v kapitalu) BS SDMX Metapodatki
  -  Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni v vseh kreditih) BS SDMX Metapodatki
  -  Donos na popvprečno aktivo (odstotek pred obdavčitvijo) - ROA BS SDMX Metapodatki
  -  Delež povprečnih likvidnih sredstev v povprečni aktivi BS SDMX Metapodatki
  -  Cene stanovanjskih nepremičnin SURS SDMX Metapodatki
Dožniški vrednostni papirji BS SDMX Metapodatki
Obrestne mere1
BS
OM ZM
/ Metapodatki
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeksi1 LJ borza / Metapodatki
Sektor tujina
Plačilna bilanca BS SDMX Metapodatki
Mednarodne rezerve BS SDMX Metapodatki
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost BS SDMX Metapodatki
Zunanja trgovina SURS SDMX Metapodatki
Prikaz stanja mednarodnih naložb BS SDMX Metapodatki
Zunanji dolg BS SDMX Metapodatki
Usklajeno poročilo o vrednostnih papirjih1 MDS CPIS / Metapodatki
Usklajeno poročilo o neposrednih naložbah1

MDS CDIS

/ Metapodatki
Valutna struktura mednarodnih deviznih rezerv1 MDS COFER / Metapodatki
Tečajnica1 BS / Metapodatki
Prebivalstvo
Prebivalstvo  SURS SDMX Metapodatki