Varstvo osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora in vstopa v varovano območje Banke Slovenije

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov

Naziv upravljavca: BANKA SLOVENIJE
Sedež upravljavca: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana

Namen obdelave osebnih podatkov v Banki Slovenije

Banka Slovenije zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, varovanja zaupnosti podatkov in informacij ter zagotavljanja obveznega varovanja v skladu s predpisi, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Zakonom o zasebnem varovanju, izvaja video nadzor na posameznih delih varovanega območja, nadzor vstopa in izstopa, pri vhodu v varovano območje in nadzor neposredne okolice stavb (javno območje) ter posledično obdeluje osebne podatke posameznikov, ki se gibajo po varovanem območju.

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, je o izvajanju videonadzora seznanjen z obvestilom o videonadzoru na mestih, kjer se le-ta izvaja in pravnim obvestilom, objavljenim na spletni strani Banke Slovenije.

Uporabniki osebnih podatkov

Do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v obliki posnetkov videonadzornega sistema lahko dostopajo izključno pooblaščene osebe varnostne službe Banke Slovenije ter varnostniki pogodbenega podjetja za izvajanje fizičnega varovanja zaradi spremljanja varnostne situacije in preverjanja varnostnih in drugih škodnih dogodkov. Ti podatki se lahko posredujejo drugim uporabnikom le, ko tako določa zakon ali je izkazana druga zakonita podlaga za posredovanje.

Vrste obdelav in kategorije podatkov

Banka Slovenije pri izvajanju videonadzora obdeluje naslednje osebne podatke iz videonadzornega sistema:

  • posnetek osebe pri vstopu in izstopu ter gibanje po varovanem območju (slika),
  • datum in čas posnetka.

Videonadzor omogoča spremljanje žive slike oz. dogajanja v živo ter možnost vpogleda v arhiv posnetkov ter priprave izseka posnetka za upravičene uporabnike. Zvočna intervencija se ne izvaja.

Rok hrambe osebnih podatkov

Posnetki video nadzornega sistema se hranijo za poslovne prostore in zunanje površine objektov s poslovnimi prostori do največ 90 dni, za posebej varovane prostore pa največ eno leto. Po poteku roka hrambe se posnetki avtomatsko brišejo.

V primerih, če je zabeležen varnostni incident take narave, da lahko privede do policijske preiskave in kasneje tudi do sodnega postopka (kazenskega ali civilnega) Banka Slovenije hrani posnetke celoten čas trajanja postopka. V določenih primerih, ki so določeni s predpisi, lahko posnetke videonadzora  posredujejo tudi javnim organom v zvezi z izpolnjevanjem zakonskih pristojnosti (policija, sodišča,…).

Pravice posameznika

Posameznik lahko kadarkoli zahteva od Banke Slovenije, da mu skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov zagotovi dostop do njegovih osebnih podatkov ali izbris neupravičeno pridobljenih podatkov ali zahteva omejitev neupravičene obdelave. Posameznik lahko pri Banki Slovenije vloži tudi ugovor in zahteva prenehanje obdelave podatkov, če meni, da je obdelava njegovih podatkov neupravičena.

Vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se naslovijo na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Banki Slovenije (Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, E-naslov: [email protected]).

Posameznik ima v primeru, če meni, da Banka Slovenije neupravičeno obdeluje njegove osebne podatke, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.