Makrobonitetna omejitev razdelitve dobička bank

Gospodarska in finančna negotovost zaradi epidemije COVID-19 ostaja visoka tako v Sloveniji kot v večini držav članic EU, zato smo na ravni ESRB in ECB decembra 2020 sprejeli priporočila, s katerimi smo podaljšali omejitev delitev dobičkov bank z določenimi izjemami izplačil. Banka Slovenije je sledila priporočilom ESRB (ESRB/2020/7 in ESRB/2020/15), ECB (ECB/2020/62) in tudi Odbora za finančno stabilnost (OFS/2021/1) ter je dne 9. 2 2021 podaljšala in prilagodila makrobonitetni ukrep, s katerim bankam in hranilnicam v zaostrenih razmerah epidemije COVID-19 začasno omejuje razdelitev dobičkov bank in hranilnic.

Cilj ukrepa je povečati odpornost finančnega sistema na finančne šoke, ohranjati finančno stabilnost, preprečiti nastanek motenj v finančnem sistemu in zmanjšati kopičenje sistemskih tveganj, ki izhajajo iz epidemije COVID-19. Namen ukrepa je ohranitev kapitala bank, da bo slovenski bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti. Makrobonitetni ukrep uresničuje vmesni cilj makrobonitetne politike, ki je omejiti sistemski vpliv izkrivljajočih spodbud, da bi se zmanjšal moralni hazard.

Banka Slovenije je izdala makrobonitetni ukrep na podlagi 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), 4., 17. in 16. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13), Priporočila ESRB/2020/7  (UL EU 2020/C 212/01) z dne 27. 5. 2020 in Priporočila ESRB/2020/15  (Uradni list EU 2021/C 27/1) z dne 15. 12. 2020 ter Priporočila OFS/2021/1 z dne 25. 1. 2021.

Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (Uradni list RS, št 21/2021) začasno, do 30 septembra 2021, prepoveduje:

  1. izplačilo dividend v denarju ali prevzem nepreklicne obveznosti za izplačilo dividend,
  2. odkup ali nakup lastnih delnic ali drugih kapitalskih instrumentov iz točke (a) prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
  3. uporabo bilančnega dobička za druge namene iz šestega odstavka 230. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS in 158/20 – ZIntPK-C, v nadaljevanju: ZGD-1), razen za izplačila variabilnega dela prejemkov zaposlenim, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti banke (v nadaljevanju opredeljeni zaposleni) na podlagi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij. 

Banka lahko od 10. 4. 2021 izjemoma izvede prej navedene aktivnosti, če je kumulativni dobiček banke v prvem četrtletju 2021 pozitiven. Pri tem izplačilo v nobenem primeru ne sme preseči nižje od naslednjih omejitev:

  • 15 % kumulativnega dobička banke na posamični podlagi iz poslovnih let 2019 in 2020 ali
  • 0,2 % količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala banke na posamični podlagi po stanju konec leta 2020.

Banka, ki se odloči za izplačilo dela dobička v skladu z omejitvami, mora vsaj 30 dni pred objavo sklica skupščine, na kateri se bo odločalo o nameri izplačila bilančnega dobička, pisno obvestiti Banko Slovenije. Če je na dan uveljavitve tega sklepa do nameravane objave sklica skupščine banke manj kot trideset dni, mora banka obvestiti Banko Slovenije najkasneje v dveh delovnih dneh od začetka veljavnosti sklepa. Obvestilo banke o predvideni višini izplačila dividende oziroma o drugih omejenih aktivnostih lahko pristojni nadzorni organ uporabi v svojih nadaljnjih nadzorniških aktivnostih, če tako presodi. Banki ni dovoljeno izplačilo vmesnih dividend po 232. členu ZGD-1.

Banka Slovenije bankam nadalje priporoča, da se vzdržijo izplačila variabilnega dela prejemkov opredeljenim zaposlenim in uporabe bilančnega dobička za namene izplačila variabilnega dela prejemkov opredeljenim zaposlenim. V primeru, da se banka odloči za izplačilo variabilnega dela prejemkov opredeljenim zaposlenim, mora vsaj trideset dni pred potrditvijo odločitve o izplačilu variabilnega dela prejemkov opredeljenih zaposlenih, dodeljenih v preteklih letih in v letu 2021, obvestiti Banko Slovenije. 

Banka Slovenije lahko ob pomembnem zmanjšanju tveganj ukrep predčasno prekliče ali ob porastu tveganj podaljša njegovo veljavnost.

Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 10. aprila 2021. Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank, objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/20.