Omejevanje depozitnih obrestnih mer

Banka Slovenije je marca 2012 uvedla makrobonitetni instrument omejevanja depozitnih obrestnih mer. Ukrep je del procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala bank (ICAAP – SREP procesa) in opredeljuje pribitek h kapitalskim zahtevam za prevzeto dohodkovno tveganje iz naslova sklepanja novih vlog zasebnega nebančnega sektorja, kjer realizirana depozitna obrestna mera presega z instrumentom določeno zgornjo mejo.

Namen

Namen instrumenta omejevanja depozitnih obrestnih mer je bil omejevanje dohodkovnega tveganja za banke ob čezmernem zviševanju obrestnih mer za vloge nebančnega sektorja. Sprejeti ukrep naj bi banke spodbudil k še večji skrbnosti pri uravnavanju višine pasivnih obrestnih mer, kar bi pozitivno vplivalo tudi na posojilne obrestne mere.

Ukrep je bil obravnavan in sprejet na 458. seji Sveta Banke Slovenije, 28. februar 2012. Ukrep je stopil v veljavo v začetku meseca marca 2012. Metodologija izračuna pribitka h kapitalskim potrebam za tveganje dobičkonosnosti iz pasivnih obrestnih mer je opredeljena v Smernicah Banke Slovenije o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala.