Makrobonitetna omejitev razdelitve dobička lizing družb

Banka Slovenije je maja 2020 sprejela Makrobonitetno priporočilo o začasni omejitvi razdelitev dobičkov lizing družb. Povod za uvedbo makrobonitetnega priporočila je bila izrazita negotovost gospodarskih in finančnih posledic ob izbruhu pandemije Covid-19. Začetek cepljenja je sicer prispeval k zmanjšanju negotovosti v prvih mesecih leta 2021, a zaradi novih sevov in ponovnega poslabšanja epidemiološke situacije v prvih mesecih leta 2021 ostaja negotovost na visoki ravni.

Posledično Banka Slovenije, zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19 na realno gospodarstvo in finančni sistem,  s ciljem povečanja odpornosti finančnega sistema na finančne šoke in ohranjanja finančne stabilnosti ter preprečitve nastanka motenj v finančnem sistemu Republike Slovenije in zmanjšanja kopičenja sistemskih tveganj, podaljšuje priporočilo lizing družbam (Uradni list RS ,št. 70/2021), da začasno omejijo razdelitev bilančnega in zadržanega dobička, ustvarjenega v letih 2019 in 2020.

Svet Banke Slovenije je potrdil podaljšanje priporočila na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), 4. in 17. člena ter 16. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13), Priporočila ESRB/2020/7 (Uradni list EU 2020/C 212/01) z dne 27. 5. 2020 in Priporočila ESRB2020/15 (Uradni list EU 2021/C 27/1) z dne 15. 12. 2020 ter Priporočila Odbora za finančno stabilnost OFS/2021/1 z dne 25. 1. 2021.

Priporočilo se nanaša na lizing družbe, ki so v letu 2019 in 2020 na letni ravni ustvarile vsaj 1 mio EUR novih lizinških poslov, ob tem so posli iz finančnega najema predstavljali vsaj 50 % vseh novih poslov, njihova bilančna vsota pa presega 10 mio EUR. Vključuje začasno omejitev razdelitve dobička družbenikom, razdelitve vplačanega presežka kapitala, ki je povezan s kapitalskimi instrumenti, zadržanega dobička, akumuliranih drugih vseobsegajočih donosov, drugih rezerv ter rezervacij in uporabe dobička za druge namene, na primer za izplačila članom poslovodstva.

Priporočilo bo predvidoma veljalo do septembra 2021.