Licenciranje

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1151/2014 z dne 4. junija 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o informacijah za namen uradnega obveščanja pri uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (UL L št. 309 z dne 30. oktobra 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 926/2014 z dne 27. avgusta 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za uradna obvestila o uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 254 z dne 28. avgusta 2014)

 

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (UL RS št. 50/17)

- Seznam dokumentacije in informacij za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika

- Vprašalnik KVALI 
- Obrazec FIN 

Sklep o dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 33/17)


 

 
- Vprašalnik KAN
- Vprašalnik BAN
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (Uradni list RS, št. 73/15)
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države (Uradni list RS, št. 73/15)

 

 

Smernice EBA, skupne smernice evropskih nadzornih organov (EBA, ESMA, EIOPA) in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2017/12; 21. marec 2018)

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 33/18)
Skupne smernice o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (JC/GL/2016/01; 20. december 2016)
Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (UL RS št. 34/17)

 

Akti ECB

  SL EN
ECB Guide to assessments of fintech credit institution licence applications (23 March 2018)                                                      
ECB Guide to assessments of licence applications – Licence applications in general (23 March 2018)
Vodnik za ocenjevanje sposobnosti in primernosti (maj 2018)
Izjave o varstvu podatkov (30. 12. 2014):
- Postopek za ocenjevanje sposobnosti in primernosti
- Kvalificirani deleži
- Pravica do ustanavljanja pomembnih nadzorovanih subjektov na ozemlju druge sodelujoče države članice
- Pravica do ustanavljanja pomembnih nadzorovanih subjektov na ozemlju druge nesodelujoče države članice
- Postopek v zvezi z izdajanjem dovoljenj

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
Final report on
- Draft Regulatory Technical Standards under Article 8(2) of Directive 2013/36/EU on the information to be provided for the authorisation of credit institutions, the requirements applicable to shareholders and members with qualifying holdings and obstacles which may prevent the effective exercise of supervisory powers (EBA/RTS/2017/08; 14 July 2017) (status: končni osnutek predložen Evropski komisiji)
- Draft Implementing Technical Standards under Article 8(3) of Directive 2013/36/EU on standard forms, templates and procedures for the provision of the information required for the authorisation of credit institution (EBA/ITS/2017/05; 14 July 2017) (status: končni osnutek predložen Evropski komisiji)
/

 

Ostalo

  SL EN
EBA Report on the peer review of the RTS on the passport notifications (10 July 2018) /
ECB: Fit and Proper Questionnaire (15 May 2019) /
ECB: Kaj je kvalificirani delež? (18. marec 2016)
ECB: Kaj je preverjanje sposobnosti in primernosti? (18. marec 2016)
EBA Report On the peer review of the Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders (EBA/GL/2012/06) (16 June 2015) /