Računovodski izkazi ECB za leto 2023

22.02.2024 / Sporočilo za javnost

Revidirani računovodski izkazi Evropske centralne banke (ECB) za leto 2023 izkazujejo izgubo v višini 1.266 milijonov EUR (leta 2022 je bil finančni rezultat enak nič), ki bo prenesena v bilanco stanja ECB in bo pokrita s prihodnjimi dobički. V izgubi je upoštevana sprostitev celotne rezervacije za finančna tveganja v višini 6.620 milijonov EUR, ki je delno pokrila izgubo, nastalo med letom. Za leto 2023 ne bo razdelitve dobička nacionalnim centralnim bankam v evrskem območju.

Sporočilo za javnost, poslovno poročilo in konsolidirana bilanca stanja Evrosistema so na voljo na spletni strani ECB. Kako nastaneta dobiček ali morebitna izguba oziroma iz katerih virov centralne banke ustvarjamo prihodke, je pojasnjeno na naslednji povezavi.

Podatki o poslovanju Banke Slovenije v lanskem letu bodo znani v prihodnjih mesecih. Razkriti bodo v okviru javno objavljenega letnega poročila in letnih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z Računovodsko smernico.