Seznam storitev - Kreditne institucije držav EGP v Sloveniji

1. Zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev 

2. Kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov

3. Finančni leasing 

4. Plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC

5. Izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in bančnih menic)

6. Garancije in prevzete obveznosti

7. Trgovanje za svoj ali tuj račun 

(a) z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah) 

(b) s tujo valuto 

(c) s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami 

(d) z valutnimi in obrestnimi instrumenti 

(e) s prenosljivimi vrednostnimi papirji 

8. Udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev

9. Svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij 

10. Denarnoposredniški posli

11. Upravljanje premoženja in svetovanje

12. Hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji

13. Storitve na področju kreditiranja

14. Oddajanje sefov

15. Izdajanje elektronskega denarja 

M. Storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2014/65/ES (MiFIDII)