Kapital

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 523/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev, kaj predstavlja tesno vez med vrednostjo kritih obveznic institucije in vrednostjo njenih sredstev (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za institucije – neuradno konsolidirano besedilo z dne 9. maja 2023
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/827 z dne 11. oktobra 2022 o določitvi regulativnih tehničnih standardov o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014 glede predhodnega dovoljenja za zmanjšanje kapitala in zahtev v zvezi z instrumenti kvalificiranih obveznosti (UL L št. 104 z dne 19. aprila 2023)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2176 z dne 12. novembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014 glede odbitka programske opreme od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala (UL L št. 433 z dne 22. decembra 2020)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/923 z dne 11. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 150 z dne 17. junija 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/850 z dne 30. januarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 135 z dne 2. junija 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/488 z dne 4. septembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014 glede kapitalskih zahtev za podjetja na podlagi stalnih splošnih stroškov (UL L št. 78 z dne 24. marca 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 74 z dne 14. marca 2014)

 


Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic ter dokumentaciji o naknadnih izdajah instrumentov (Uradni list RS. Št. 21/21 in 92/21 – ZBan-3)

Sklep o merilih za stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 55/15 in 92/21 – ZBan-3)

 

 

Sklepi EBA in seznami

  SL EN
EBA updates list of CET1 instruments (19 December 2022)                                                                                                                                                                                    /
EBA Standardised templates for Additional Tier 1 (AT1) instruments – Final (10 October 2016)                                                                                                                                    /

 

Akti ECB

  SL EN
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2018/546 z dne 15. marca 2018 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu – neuradno konsolidirano besedilo z dne 26. septembra 2021
  • Sklep Evropske centralne banke (EU) 2021/1439 z dne 3. avgusta 2021 o spremembi Sklepa (EU) 2018/546 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu (ECB/2021/35) (UL L št. 314 z dne 6. septembra 2021)
  • Sklep Evropske centralne banke (EU) 2018/546 z dne 15. marca 2018 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu (UL L št. 90 z dne 6. aprila 2018)

Javni napotki za preverjanje primernosti kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (AT1) in dodatnega kapitala (T2) (6. junij 2016)

Spremembe prilog k Javnim napotkom za preverjanje primernosti kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (AT1) in dodatnega kapitala (T2), 30. september 2020

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/656 o pogojih, pod katerimi je kreditnim institucijam dovoljeno, da dobičke med letom ali čiste dobičke poslovnega leta vključijo v navaden lastniški temeljni kapital v skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (ECB/2015/4) (UL L št. 107 z dne 25. aprila 2015)
 

Ostalo

  SL EN
EBA Report on the monitoring of Additional Tier 1 (AT1), Tier 2 and TLAC/MREL eligible instruments of European Union (EU) institutions – update (EBA/REP/2024/11; 27 June 2024) /
EBA Opinion on legacy instruments: outsome of its implementation (EBA/Op/2022/08; 07/07/2022) /
EBA Report on the monitoring of CET1 instruments issued by EU institutions – update (EBA/Rep/2021/36; 8 December 2021) /
Opinion of the European Banking Authority on the prudential treatment of legacy instruments (EBA/Op/2020/17; 21 October 2020) /
Statement of the EBA and ESMA on the treatment of retail holdings of debt financial instruments subject to the Bank Recovery and Resolution Directive (EBA/Op/2018/03; 30 May 2018) /
Opinion of the European Banking Authority on own funds in the context of the CRR review (EBA/OP/2017/07; 23 May 2017) /
ESMA smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah (ESMA/2015/1787; 4. februar 2016)
The Joint Committee of the ESAs reminds financial institutions of their responsibilities when placing their own financial products with customers (31 July 2014) /
ESMA Statement on Potential Risks Associated with Investing in Contingent Convertible Instruments (ESMA/2014/944; 31 July 2014) /