Razkritja po CRR (III. steber)

 

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2295 z dne 4. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razkritje obremenjenih in neobremenjenih sredstev (UL L št. 329 z dne 13. decembra 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1555 z dne 28. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za razkritje informacij v zvezi s skladnostjo institucij z zahtevo za proticikličen kapitalski blažilnik v skladu s členom 440 (UL L št. 244 z dne 19. septembra 2015)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/200 z dne 15. februarja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede razkritja količnika finančnega vzvoda za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 39 z dne 16. februarja 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1030/2014 z dne 29. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 26. maja 2016
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/818 z dne 17. maja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1030/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 136 z dne 25. maja 2016)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1030/2014 z dne 29. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 284 z dne 30. septembra 2014)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s „quick fix“ spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/12; 11. avgust 2020) – razkritja v prehodnem obdobju ob uvedbi MSRP 9 in ob začasni obravnavi nerealiziranih dobičkov in izgub iz vrednotenja naložb v državne dolžniške vrednostne papirje
Sklep o uporabi Smernic o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (Uradni list RS, št. 140/20)
Smernice o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s „quick fix“ spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/11; 11. avgust 2020) - med drugim dopolnitev Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/200 (glede razkritja finančnega vzvoda)
Sklep o uporabi Smernic o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (Uradni list RS, št. 140/20)
Smernice o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07; 2 junij 2020) - v uporabi pri poročanju in razkritju informacij prvič po stanju na dan 30. junija 2020


Priloga 1: Predloge za poročanje
Priloga 2: Navodila za poročanje
Priloga 3: Predloge za razkritja
Predloge za namen poročanja po stanju na dan 30. junija 2020
EBA Report on the implementation of selected COVID-19 policies (EBA/REP/2020/39; 21 December 2020) – dodatna pojasnila v zvezi z implementacijo smernic glede COVID-19, v zvezi z obravnavo operativnih tveganj ter v zvezi s poročanjem in razkritji/
/
Sklep o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 104/20)

Smernice o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/10; 17. december 2018)

Priloga: Predloge za razkritja nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (v datoteki XLSX)

/

Sklep o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (Uradni list RS, št. 38/19)
Smernice o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital (EBA/GL/2018/01; 16. januar 2018)
Sklep o uporabi Smernic o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital (Uradni list RS, št. 11/18)

Smernice o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2016/11; 4. avgust 2017)

Sklep o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 50/17)
Smernice o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2017/01; 21. junij 2017)
Mapping template LCR disclosure vs LCR supervisory reporting 

/

Sklep o uporabi Smernic o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 42/2017) 
Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2015/22; 27. junij 2016)
Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 53/16)

Končne smernice Revidiranih smernic o dodatnih specifikacijah kazalnikov globalne sistemske pomembnosti in njihovem razkritju (EBA/GL/2016/01; 29. februar 2016)

Smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2014/14; 23. december 2014)
Sklep o uporabi Smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
Final report - Draft Implementing Technical Standards on disclosure of indicators of global systemic importance by G-SIIs (EBA/ITS/2021/01; 18 February 2021) /
Final report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a(3), Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088 (JC 2021 03; 2 February 2021) /

Final report - draft implementing technical standards on disclosure and reporting on MREL and TLAC (EBA/ITS/2020/06; 3 August 2020)

Document with Annexes (templates, tables and instructions)

/

/


Final draft implementing technical standards on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/ITS/2020/04; 24 June 2020)

Document with Annexes (templates, tables and instructions), mapping tool (to reporting v3.0) and table regarding frequency of disclosures

/

/ 

Ostalo

  SL EN

EBA Report on assessment of institutions' Pillar 3 disclosures (EBA/Rep/2020/09; 02 March 2020)                                                                                                                                                                              

/