Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 04.05.2006

04.05.2006 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na današnji 331. seji med drugim obravnaval in sprejel Poročilo o denarni politiki, ki ga bo guverner BS Mitja Gaspari podrobno predstavil na tiskovni konferenci, 8. maja, ob 11 uri, v 1. nadstropju Banke Slovenije. 

Svet Banke Slovenije je banki Banka Sparkasse (v ustanavljanju) izdal dovoljenje za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev:

  • sprejemanje depozitov ter dajanje kreditov za svoj račun;
  • izdajanje garancij in drugih jamstev;
  • kreditiranje, vključno s potrošniškimi, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih poslov;
  • trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
  • zbiranje, anazlia in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb;
  • izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni čeki in bančne menice);
  • posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov (tudi finančnega leasinga) ter
  • opravljanje storitev plačilnega prometa.

Svet Banke Slovenije je izdal dovoljenje za posredno ali neposredno pridobitev kvalificiranega deleža, ki dosega ali presega 50% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu Banke Sparkasse d.d. (v ustanavljanju), Cesta v kleče 15, 1000 Ljubljana, družbi Kärtner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, 9020 Celovec. Matična banka se je odločila, da svojo ljubljansko podružnico preoblikuje v hčerinsko banko. 

Svet Banke Slovenije je g. Josefu Lausseggerju in g. Marku Bošnjaku izdal dovoljenji za opravljanje funkcije člana uprave banke Banka Sparkasse d.d. (v ustanavljanju). Za člana uprave bosta imenovana z dnem ustanovitve banke. 

Svet Banke Slovenije je soglašal z izdajo zbirke kovancev z letnico kovanja 2006, ki bo vsebovala vse tolarske tečajne kovance in priložnostni tečajni kovanec za 500 tolarjev, ki je bil izdan ob 250 – letnici rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta.