Tretji sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v eurih

29. junija 2015 je potekal tretji sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v eurih (angl. Euro Retail Payments Board; v nadaljevanju Odbor). Upoštevajoč vsa strateška vprašanja in prednostne delovne naloge, s katerimi se Odbor ukvarja na ravni Evropske unije, sekretariat Nacionalnega sveta za plačila spremlja aktivnosti, ki potekajo pod okriljem Odbora, ter o tem tudi redno obvešča člane Nacionalnega sveta za plačila. Tako Banka Slovenije skozi Nacionalni svet za plačila izvaja povezovalno vlogo med Odborom in deležniki v nacionalnem okolju, ki se ukvarjajo s vsebinami s področja plačilnih storitev.

V nadaljevanju so na kratko predstavljene ključne obravnavane vsebinske tematike.


Mobilna plačila med dvema fizičnima osebama (P2P)

Pri mobilnih P2P plačilih gre za plačila, ki so iniciirana preko mobilne naprave, pri čemer sta plačnik in prejemnik plačila identificirana na podlagi določnega identifikatorja (npr. telefonska številka) in pri čemer prejemnik plačila in plačnik takoj prejmeta informacijo, da je bilo plačilo iniciirano in da so denarna sredstva na voljo prejemniku.

Rešitve, ki omogočajo mobilna P2P plačila, so sicer že prisotne v posameznih evropskih državah, vendar gre praviloma za rešitve, ki omogočajo tovrstno plačevanje znotraj posameznih držav ali celo zgolj med strankami enega ponudnika. Na trgu trenutno tako vlada fragmentacija med rešitvami. Zato je bila na zadnjem sestanku Odbora konec leta 2014 ustanovljena delovna skupina za mobilna plačila med dvema fizičnima osebama, ki je na junijskem sestanku predstavila vizijo vseevropske interoperabilnosti tovrstnih rešitev.

Na sestanku so predstavniki delovne skupine predlagali, da se oblikuje forum, v katerega bodo – poleg predstavnikov omenjene delovne skupine – vključeni tudi predstavniki že obstoječih tovrstnih rešitev v EU, z namenom oblikovanja pravil in standardov, ki bodo zagotovili vseevropsko interoperabilnost rešitev za mobilno plačevanje med dvema fizičnima osebama.


Delo Skupine za plačilne kartice na področju standardizacije za plačilne kartice

V okviru Evropskega sveta za plačila deluje Skupina za plačilne kartice (Cards Stakeholders Group – CSG), katere delo je osredotočeno predvsem na področje standardizacije za plačilne kartice. Pri oblikovanju standardov za plačilne kartice je namreč potrebno sodelovanje med različnimi deležniki, saj standardi ne morejo nastati pod prisilo. Tako so v Skupini za plačilne kartice zastopani različni deležniki (trgovci, ponudniki kartičnih rešitev in kartičnih produktov, kartični procesorji ter kartične sheme), z namenom, da delujejo v smeri odstranitve tehničnih ovir, ki otežujejo uporabnost kartičnih produktov, osredotočajo pa se tudi na izboljšave in stroškovno učinkovitost ter nadgradnjo varnosti za plačilne kartice.

Že na predhodnih sestankih Odbora je bilo sklenjeno, naj predstavniki Skupine za plačilne kartice nadaljujejo s svojim dosedanjim delom na področju standardizacije za plačilne kartice ter o tem redno poročajo na sestankih Odbora. Predstavniki omenjene skupine bodo tako nadaljevali z delom – predvsem kar zadeva vidike implementacije in prihodnjega razvoja standardov za kartice, zapisanih v dokumentu o standardizaciji kartic SEPA (SEPA Cards Standardisation Volume - Volume).

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo člani Skupine za plačilne kartice v drugi polovici leta 2015 izvedli raziskavo glede razvoja tehničnih standardov na področju plačilnih kartic v Evropi ter oblikovali postopek za oceno skladnosti poslovnih praks in pravil za plačilne kartice z zgoraj omenjenim dokumentom Volume.


Rešitve elektronske izmenjave računov

Ker so sedanje rešitve za e-račune po posameznih državah zelo raznolike, so člani Odbora mnenja, da je potrebna harmonizacija med različnimi rešitvami za e-račune na evropski ravni. V EU naj bi bilo več kot 600 različnih ponudnikov, ki omogočajo izmenjavo e-računov na nacionalnih ravneh. Tako je cilj Odbora pričeti z aktivnostmi, ki bodo vodile k harmonizaciji poslovnih pravil in praks pri poslovanju z e-računi na ravni EU.

 Na sestanku Odbora je bilo sklenjeno, da bo v okviru Odbora z delom na področju e-računov pričela posebna delovna skupina. Ta bo pripravila analizo ovir, ki onemogočajo oblikovanje integrirane rešitve za e-račune v Evropi, ter priporočila za njihovo odpravo.


Takojšnja plačila

Več o zadnjih stališčih in sklepih Odbora za plačila malih vrednostih v eurih glede takojšnjih plačil si lahko preberete v prispevku Vse več pozornosti namenjene takojšnjim plačilom.