Evropska komisija objavila Akcijski načrt o finančnih storitvah za potrošnike: boljši produkti, večja izbira

Evropska komisija je 23. marca 2017 predstavila Akcijski načrt o finančnih storitvah za potrošnike: boljši produkti in več izbire za evropske potrošnike (v nadaljevanju Akcijski načrt), katerega namen je odpraviti ovire za čezmejni dostop do trga finančnih storitev in s tem zagotoviti njegovo vseevropsko enotnost. Med konkretnimi ukrepi Evropske komisije, napovedanimi v Akcijskem načrtu, so tudi spremembe Uredbe o čezmejnih plačilih in zakonodajni predlog na področju boja proti goljufijam in ponarejanju negotovinskih plačilnih sredstev.

Aktivnosti Evropske komisije so in bodo tudi v prihodnje usmerjene predvsem v krepitev konkurence na trgu finančnih storitev, ki bo potrošnikom zagotovila večjo izbiro, nižje cene in boljšo kakovost finančnih storitev. Še vedno se namreč zgolj majhen delež evropskih potrošnikov (le 7 %) poslužuje nakupa finančnih storitev izven nacionalnih meja. Namen navedenega je zagotoviti potrošnikom možnost proste izbire med kakovostnimi in hkrati varnimi finančnimi storitvami znotraj celotne Evropske unije. Akcijski načrt tako predstavlja ciljno usmerjene ukrepe Evropske komisije za oblikovanje enotnega, konkurenčnega in učinkovitega trga finančnih storitev.

Prvo področje ukrepov je usmerjeno v povečanje zaupanja potrošnikov in krepitev njihove vloge pri uporabi finančnih storitev po vsej Evropski uniji. Z njimi želi Evropska komisija med drugim doseči tudi zmanjšanje stroškov čezmejnih transakcij v valutah, ki niso evro. Slednje namerava po preučitvi v okviru programa pregleda ustreznosti in uspešnosti predpisov doseči s predlogom spremembe Uredbe o čezmejnih plačilih, kar se bo odrazilo v nižjih stroških za čezmejne transakcije v vseh državah članicah. Namen drugega segmenta ukrepov, ki so usmerjeni v zmanjšanje pravnih in regulatornih ovir, je oblikovati takšno regulativno in nadzorno okolje, ki bo spodbudno za razvoj inovativnih finančnih storitev. Cilj teh ukrepov je podjetjem (tj. ponudnikom finančnih storitev) olajšati širitev poslovanja (tudi) izven nacionalnih meja. Evropska komisija namerava to doseči med drugim tudi z oblikovanjem enotnih meril za ocenjevanje kreditne sposobnosti kreditojemalcev (uporabnikov finančnih storitev) in lajšanjem izmenjave podatkov o posojilih med evropskimi bankami. Tretji sklop ukrepov se nanaša na podporo razvoju inovativnega digitalnega okolja in je usmerjeno v iskanje načinov za premagovanje ovir, ki otežujejo čezmejno poslovanje zasebnemu sektorju, ter ohranjanje visoke ravni varnosti finančnih storitev. V okviru tovrstnih ukrepov bo Evropska komisija predvidoma jeseni letos predlagala nov zakonodajni akt s področja boja proti goljufijam in ponarejanju negotovinskih plačilnih transakcij ter spodbujala čezmejno uporabo elektronske identifikacije in prenosljivosti podatkov o poznavanju strank na podlagi uredbe eIDAS, da bi tako omogočila digitalno identifikacijo strank.

Evropska komisija v Akcijskem načrtu izpostavlja, da se bo izogibala dodatnim zakonodajnim predlogom, še posebej, če bo tržna dinamika privedla do izpolnitve v načrtu zapisanega cilja, in v ta namen vabi tržne deležnike, naj prispevajo k oblikovanju globljega enotnega trga za maloprodajne finančne storitve.