Ali veste?

V Sloveniji lahko danes prejemniki plačil plačnikom, ki plačujejo s plačilno kartico, zaračunajo nadomestilo za uporabo plačilnih kartic. Po 13. januarju 2018 bodo takšna nadomestila prepovedana.

V povezavi s plačilnimi karticami oziroma s plačili s plačilnimi karticami se pojavljajo različna nadomestila in provizije, ki jih plačujejo različni deležniki, vključeni v kartično plačilno transakcijo. To so (i) nadomestila, zaračunana imetnikom plačilnih kartic za namen njihove uporabe s strani bank izdajateljic kartic, (ii) provizije, ki jih pridobitelji, s katerimi imajo prejemniki plačil sklenjene pogodbe za sprejemanje plačilnih kartic, zaračunajo prejemnikom plačil in (iii) provizije, ki jih pridobitelji plačujejo bankam izdajateljicam plačilne kartice (t. i. medbančne provizije). Pridobitelji s tem, ko zaračunajo provizijo prejemnikom plačil (v praksi velja, da večino prejemnikov plačil, ki sprejemajo plačilne kartice, predstavljajo trgovci, dodatno pa kartice sprejemajo tudi drugi prejemniki plačil, npr. javni organi), pokrijejo medbančno provizijo, ki jo plačajo bankam izdajateljicam. Prejemniki plačil pa lahko z namenom pokriti provizijo, plačano pridobiteljem, povišajo cene izdelkov in storitev ali, če ni prepovedano z domačo zakonodajo, zaračunajo plačnikom, imetnikom kartice, nadomestilo za uporabo plačilnih kartic (angl.: surcharging). Tovrstno zaračunavanje nadomestil je v Sloveniji trenutno zakonsko dovoljeno.

Medbančne provizije so ključni del provizije, ki jo pridobitelji zaračunajo prejemnikom plačil. Ker pa so bile v preteklosti medbančne provizije precej visoke in raznolike med posameznimi državami EU, kar je negativno (predvsem višina) vplivalo na prejemnike plačil, zlasti pa na potrošnike, je bila sprejeta Uredba o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije (Uredba 2015/751). Uredba 2015/751, o kateri smo več pisali že v 4. številki E-novic, določa, da so od 9. decembra 2015 medbančne provizije pri plačilnih transakcijah s potrošniškimi debetnimi karticami omejene na 0,20 % vrednosti posamezne transakcije, medtem ko so medbančne provizije pri plačilnih transakcijah s potrošniškimi kreditnimi karticami omejene na 0,30 % vrednosti posamezne transakcije.

Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) med drugim določa (četrti odstavek člena 62), da prejemnik plačila ne zahteva nadomestil za uporabo plačilnih instrumentov, za katere Uredba 2015/751 določa uporabo medbančnih provizij. V Sloveniji je z Uredbo 2015/751 določena višina medbančnih provizij za vse plačilne kartice, izdane potrošnikom (dvigi na bankomatih ali na okencih bank so izvzeti). Na podlagi zgoraj omenjene določbe PSD2 tako v Sloveniji od 13. januarja 2018, ko bo pričel veljati predpis, ki bo v slovenski pravni red implementiral direktivo, prejemniki plačil potrošnikom ne bodo smeli več zaračunavati nadomestil za plačila s plačilnimi karticami.