Objava študije glede stroškov, ki jih imajo trgovci pri procesiranju gotovine in kartičnih transakcij

Evropska komisija je 18. marca 2015 objavila študijo "Survey on merchants' costs of processing cash and card payments", katere namen je bil na podlagi zbranih podatkov o stroških, ki jih imajo trgovci s sprejemanjem plačilnih kartic in gotovine, določiti osnovo za izračun medbančne provizije za kartične plačilne transakcije na podlagi testa indiferentnosti trgovcev. 

Rezultati testa določajo medbančno provizijo (več o pojmu v prispevku Postopno se začenja uporaba določb Uredbe o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije) v višini, pri kateri so trgovci indiferentni glede tega, ali za plačilo blaga oziroma storitve sprejmejo gotovino ali plačilno kartico, tj. stroški, ki jih ima trgovec s sprejemanjem gotovine, so enaki stroškom, ki jih ima, ko sprejema plačilne kartice. V študiji so tako primerjani mejni stroški uporabe teh dveh možnosti prejemanja plačil za blago in storitve. Mejni stroški uporabe plačilnih kartic so v okviru študije sestavljeni iz nadomestila, ki ga trgovec za sprejemanje plačilnih kartic plačuje svojemu pridobitelju (ponudniku plačilnih storitev, ki je v pogodbenem razmerju s trgovcem v zvezi s sprejemanjem in obdelovanjem kartičnih plačilnih transakcij), in iz "ostalih stroškov", ki jih ima trgovec pri sprejemanju plačilnih kartic. Nadomestilo, ki ga trgovec plačuje pridobitelju, pa je določeno kot vsota medbančne provizije in "marže" pridobitelja, ki je v študiji poenostavljeno opredeljena kot fiksen odstotek zneska transakcije (pri tem odstotku gre za konzervativno oceno Evropske komisije na podlagi razpoložljivih podatkov).

Pri izračunanih ostalih stroških sprejemanja plačilnih kartic in ob predpostavki fiksne "marže" pridobitelja je študija pokazala, da so veliki trgovci (v študijo je bilo zajetih 500 velikih trgovcev iz 10 držav Evropske unije) na srednji rok indiferentni, ali sprejmejo debetno plačilno kartico ali gotovino, pri medbančni proviziji za debetne kartice med 0,06% in 0,16% (od zneska transakcije); ali bodo sprejeli kreditno kartico ali gotovino, pa so indiferentni, ko je medbančna provizija za kreditne kartice med –0,04% in 0,13%. Negativna medbančna provizija je tu sicer teoretičen koncept, pomeni pa, da v konkretnem primeru mejni stroški uporabe gotovine presegajo vsoto "ostalih stroškov" sprejemanja plačilnih kartic, ki jih imajo trgovci, in "marže" pridobitelja, v pomenu, kot je opisan zgoraj.

Prag indiferentnosti trgovcev, izračunan v okviru študije, je tako pod višino medbančnih provizij, kot jih je določila Evropska komisija z Uredbo (EU) 2015/751 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije. Omenjena uredba namreč določa najvišjo dovoljeno višino medbančne provizije za transakcije z debetnimi karticami v višini 0,20% oziroma za transakcije s kreditnimi karticami v višini 0,30%.