Poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti

Obvestilo poročevalcem SN

 

Obveščamo vas, da je Banka Slovenije 11.4.2017 v Uradnem listu Republike Slovenije objavila prenovljena Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Ur. list RS 18/2017), ki prinašajo naslednje bistvene spremembe:

 

 • Za poročanje je predviden nov program iBSReport2. Za dostop in uporabo programa je potrebno pri Banki Slovenije predhodno prijaviti digitalno potrdilo;

 • Na poročilu je zahtevan dodaten podatek o sektorju nerezidenta (tujega partnerja);

 • Obvezniki poročanja so samo rezidenti, katerih bilančna vsota presega 2 milijona EUR;

 • Poroča se samo lastniške deleže večje ali enake 10 % lastniškega kapitala;

 • Ne poroča se več naložb v drugem kolenu (nekdanja poročila SN44 in SN55);

 • Obvezniki za poročanje KRD, morajo lastniške deleže pod 10 % poročati v KRD poročilu pod vrsto instrumenta E.

Poročevalcem SN bo od 8. januarja 2018 na voljo testna verzija novega programa (iBSReport2). Za dostop do testne verzije je potrebno predhodno prijaviti digitalno potrdilo za testno okolje.

 

Redno poročanje bo v novem programu iBSReport2 omogočeno od 13. februarja 2018 dalje za poročilo SN-T za januar 2018 (rok: 20.februar 2018) in za letno poročilo SN za 2017 (rok: 20. april 2018).

 

Več v Obvestilu obveznikom poročanja podatkov o neposrednih kapitalskih naložbah.

Navodila

 

Do zgoraj napisanih datumov se poroča še po obstoječem načinu (kot navedeno spodaj)

 

Kdo:

Poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – SN11-T, SN11, SN44:

Rezidenti - pravne osebe,  samostojni podjetniki posamezniki ter investicijske družbe in vzajemni skladi,  ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.

Izjeme:

 • Za naložbe investicijskih družb, vzajemnih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov  poročajo njihovi upravljavci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice,…), če so lastniški deleži v tujini večji ali enaki 10%.

 • Kadar so lastniški deleži v tujini manjši od 10% in naložbe opravijo rezidenti - banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba, in Sklad za razgradnjo NEK za svoj in za tuj račun, o teh naložbah ni potrebno poročati.

 

Poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – SN22-T, SN22, SN55:

Rezidenti, v katerih so v poročevalskem obdobju  nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki deleža v kapitalu ali delnic ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije), ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe.

Izjeme:

 • Kadar so lastniški deleži manjši od 10% in so to naložbe v vrednostne papirje, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, o teh naložbah ni potrebno poročati.

 

Do kdaj:

Mesečno poročilo: do 20. v mesecu (za pretekli mesec - samo v primeru transakcij).

Letno poročilo: do 20. aprila za preteklo leto.

 

Zakoni in sklepi

 

Navodila:

 

Obrazci:

 

Poglejte si še:

 

Postopek poročanja

Oblika: obvezna elektronska oblika (elektronska pošta)

Pridobitev kodirnega ključa za izmenjavo podatkov z Banko Slovenije v elektronski obliki:

 • podatke za kodirni ključ se pošlje v elektronski obliki in tudi na papirju z žigom in podpisom
 • po prejemu podatkov Banka Slovenije potrdi kodirni ključ

Pogosta vprašanja

1. Zakaj ne morem več pošiljati poročil na papirju?

Banka Slovenije mora obdelati veliko število poročil podjetij v zelo kratkem roku. Najhitrejši način poročanja je preko elektronskega medija.

2. Zakaj si moram pridobiti kodirni ključ?

Poročila v papirni obliki bi bila podpisana in žigosana, kar bi zagotavljajo pristnost papirnega dokumenta. Da bi v zagotavljali zaupnost in pristnost dokumentov, ki jih dobivamo po elektronski pošti, moramo najprej izmenjati kodirne ključe za program PGP.

3. Zakaj moram poslati kodirni ključ po elektronski in klasični pošti?

Kodirni ključ pošljete po elektronski pošti zato, da ga lahko v Banki Slovenije neposredno prebere računalnik. Ker pa Banka Slovenije iz elektronske pošte ne more avtomatično preveriti, ali ključ zares prihaja od pravega poročevalca, ga pošljete tudi v papirni obliki s klasičnim podpisom in žigom. Banka Slovenije bo kodirni ključ potrdila šele, ko naš referent preveri enakost podatkov o ključu prispelih po elektronski in po klasični pošti.

4. Ali moram poslati kodirni ključ pred vsakim poročanjem?

Ne. Praviloma samo pred prvim poročanjem. 

5. Računalnik, kjer je bil shranjen ključ poročanja, se je nepopravljivo pokvaril.

Na nadomestni računalnik naložite program, ključ in podatke iz varovalne kopije ter nadaljujte z delom. Če potrebujete pomoč, se obrnite na tehnično podporo. Glejte Seznam kontaktnih oseb za poročanje Banki Slovenije.

6. Računalnik, kjer je bil shranjen kodirni ključ poročanja, je bil ukraden.

Na nadomestni računalnik namestite program za poročanje in sporočite Banki Slovenije preklic starega ključa, nato pa postopajte po postopku za pridobivanje novega ključa. 

7. Oseba, ki je poročala Banki Slovenije je utemeljeno osumljena goljufij. Ali je potrebna zamenjava ključa?

Poročila, ki prihajajo v Banko Slovenije in so podpisana s ključem poročevalca, do katerega ima dostop nezanesljiva oseba, so morda lažna. Če prekličete stari ključ in si pridobite novega, bo od sprejema preklica Banka Slovenije sporočila podpisana s starim ključem obravnavala kot lažna sporočila in jih zavračala.

 

 

Kontakti:

Kontakti oseb po matičnih številkah družb za poročanje SKV, BST, KRD, DVP, SN:

OsebaZadolžena za družbe z matičnimi številkamiE-poštaTelefon
Avgusta Rožanec Obrovnik1000000000 - 1462000000avgusta.rozanec-obrovnik@bsi.si01 47 19 272
Milena Šteger1462000001 - 2113000000milena.steger@bsi.si01 47 19 309
Milan Amon2113000001 - 2226000000milan.amon@bsi.si01 47 19 376
Jana Drolc2226000001 - 3666000000jana.drolc@bsi.si01 47 19 378
Irena Mrazić3666000001 - 5104000000irena.mrazic@bsi.si 01 47 19 383
Sonja Tavčar5104000001 - 5440000000sonja.tavcar@bsi.si01 47 19 211
Alenka Podreka5440000001 - 5665000000

alenka.podreka@bsi.si

01 47 19 352
Irena Mlakar5665000001 - 5923000000irena.mlakar@bsi.si01 47 19 379
Ana Žulj5923000001 - 9999999000ana.zulj@bsi.si01 47 19 301