Statusno poročilo: Iniciative EBA na področju reguliranja plačil malih vrednosti v zadnjem obdobju

Evropski bančni organ (EBA) je 21. maja 2015 v izjavi za javnost naznanil pripravljenost za oblikovanje zahtev za harmonizacijo regulativnih in nadzorniških praks za zagotovitev varnih in učinkovitih plačilnih storitev v EU. Ob tem ključno podlago za dosego navedenih ciljev predstavljajo pooblastila, ki jih organu EBA dajeta revidirana direktiva o plačilnih storitvah in uredba o medbančnih provizijah, prav tako pa tudi že izdane smernice o varnosti spletnih plačil.

V EU je v zadnjem obdobju na področju zakonodajnega okvira za plačila malih vrednosti zaznan pomemben napredek, saj je bila 19. maja 2015 v Uradnem listu EU objavljena Uredba (EU) 2015/751 Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije (v nadaljevanju: Uredba), revizija direktive o plačilnih storitvah (direktiva PSD2) pa je v zaključni fazi.

Takoj po sprejetju direktive PSD2 bo organ EBA pričel z izvajanjem pooblastil za oblikovanje operativnih in varnostnih zahtev za izboljšanje varnosti plačilnih storitev. V okviru procesov priprave predpisov bo sodeloval z Evropsko centralno banko (prek Evropskega foruma za varnost plačil malih vrednosti (angl. SecuRe Pay)), prek razprav pa tudi s tržnimi in drugimi deležniki.

Glede na to, da je uvedba varnostnih zahtev skladno s pooblastili iz direktive PSD2 predvidena šele po septembru 2018, je organ EBA za to vmesno obdobje oblikoval in 19. decembra 2014 objavil Smernice o varnosti spletnih plačil (Smernice), ki so se pričele uporabljati 1. avgusta 2015. Z oblikovanjem minimalnih varnostnih zahtev za ponudnike plačilnih storitev v EU se tako izboljšuje zaščita potrošnikov pred zlorabami pri plačilih prek spleta in povečuje zaupanje uporabnikov v spletna plačila. Ob tem je Banka Slovenije v vlogi pristojnega organa potrdila uporabo omenjenih Smernic pri izvajanju pristojnosti in nalog nadzora nad ponudniki plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, ter za ta namen sprejela poseben sklep (Uradni list RS, št. 47/15 in 55/15).

Organ EBA ostalih priporočil, ki jih je oblikoval SecuRe Pay (na področju mobilnih plačil in storitev dostopa tretjih ponudnikov storitev do plačilnih računov), ne bo izdal v obliki smernic, temveč bo navedene vsebine urejal šele na podlagi pooblastil iz direktive PSD2. Ne glede na to pa bo imel SecuRe Pay, kot že rečeno, pomembno vlogo pri izpolnitvi pooblastil iz direktive PSD2.

Organ EBA ima pooblastila tudi po Uredbi, in sicer je zadolžen za pripravo regulativnih tehničnih standardov, namen katerih bo zagotoviti neodvisnost med shemami plačilnih kartic in obdelovalci (procesorji) z vidika postopkov računovodstva, organizacije in odločanja, pri čemer trenutno poteka dialog s tržnimi deležniki.