Prijava kršitev v bankah in drugih subjektih, ki jih nadzira Banka Slovenije

Vsak posameznik lahko s svojo prijavo kršitev in posredovanjem relevantnih informacij Banki Slovenije prispeva k učinkovitejšemu nadzoru bank in ostalih subjektov nadzora. Prejeta prijava kršitve predstavlja za Banko Slovenije pomemben dodaten vir informacij za izvajanje njenih nadzorniških pooblastil.

Pomembne so zlasti informacije, povezane z izpolnjevanjem bonitetnih zahtev, s korporativnim upravljanjem, pranjem denarja in financiranjem terorizma, z opravljanjem plačilnih storitev, informacije povezane s prevarami, z zlorabami, etično spornimi in koruptivnimi dejanji. Če je le mogoče, naj bodo vaše informacije podkrepljene z ustrezno dokumentacijo.

Določila o zaščiti identitete prijavitelja in druge pomembne informacije o sistemu obveščanja o kršitvah

Komu je namenjena prijava kršitev v bankah in drugih subjektih nadzora?

Postopek prijave kršitev v bankah in drugih subjektih, ki jih nadzira Banka Slovenije, je namenjen osebam, ki razpolagajo z informacijami o morebitnih kršitvah bank in drugih subjektov, ki jih nadzira Banka Slovenije.

Postopek je tako zlasti primeren za prijave kršitev, ki jih podajo:

 • zaposleni v bankah in drugih subjektih, ki jih nadzira Banka Slovenije;
 • uporabniki finančnih storitev, ki jih ponujajo banke in drugi subjekti, ki jih nadzira Banka Slovenije.

Kako lahko oddam prijavo kršitve?

Prijavo kršitve lahko oddate preko navadne pošte, po elektronski pošti ali z uporabo elektronskega obrazca. V vseh primerih lahko prijavo podate tudi anonimno.

 1. Z uporabo elektronskega obrazca na povezavi na dnu te strani.
  Ob oddaji prijave z uporabo elektronskega obrazca boste prejeli enkratno geslo, ki ga skrbno shranite. S pomočjo tega gesla lahko kasneje dopolnite prijavo.
   
 2. Z elektronsko pošto na naslov: prijava.nadzor@bsi.si.
  Prosimo, upoštevajte, da narava elektronske pošte ne omogoča posebne zaščite pred vpogledi tretjih oseb.
   
 3. Z navadno pošto na naslov:
  Banka Slovenije
  Nadzor bančnega poslovanja - pooblaščena oseba za prijavo kršitev
  Slovenska cesta 35
  1505 Ljubljana
  (OSEBNO)
  Če boste prijavo kršitve poslali po navadni pošti, si shranite datum oddaje pošiljke, vsebino prijave kršitve in naziv banke ali subjekta, na katero se kršitev nanaša. Te informacije bodo služile za morebitno dopolnitev prijave kršitve ali za povratno komunikacijo.

Ali moram v prijavi navesti svoje osebne podatke?

Če iz kateregakoli razloga v prijavi kršitev ne želite razkriti svojih kontaktnih podatkov, nam lahko posredujete prijavo tudi anonimno. Banka Slovenije bo anonimno prijavo obravnavala v okviru pooblastil nadzora ter ukrepala v skladu s predpisi.

Če želite posredovati anonimno prijavo kršitev zaposlenega, priporočamo, da v prijavo ne vključujete kontaktnih podatkov (ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov ipd.) ali navajate drugih okoliščin, iz katerih bi bilo mogoče prepoznati vašo identiteto.

Prav tako svetujemo, da za posredovanje prijave ne uporabljate službenih računalnikov oziroma drugih službenih sredstev.

Kadar prijavo posredujete z uporabo elektronske pošte ali preko spletnega obrazca, prosimo upoštevajte, da se na strežniku Banke Slovenije beleži podatek o IP naslovu računalnika, s katerega je posredovano sporočilo oziroma oddan obrazec, in sicer v okviru aplikacij za izvajanje splošnih varnostnih politik informacijske varnosti Banke Slovenije (požarni zid, usmerjevalnik, reverse proxy). V teh primerih je izločitev podatka o IP naslovu konkretnega računalnika, ki je bil uporabljen za posredovanje posamezne prijave, zaradi velike količine podatkov in dodatnih varnostnih ukrepov v Banki Slovenije (omejen dostop do baze podatkov, sledenje dostopa do podatkov) praktično onemogočena. Tudi sicer je treba upoštevati, da podatek o IP naslovu računalnika, ki je bil uporabljen pri posredovanju sporočila ali obrazca, ne omogoča identifikacije dejanskega pošiljatelja (kadar lahko računalnik uporabljajo različni uporabniki) oziroma je identiteta posameznega pošiljatelja dodatno zavarovana z zaupnostjo podatkov, ki jo zagotavljajo ponudniki telekomunikacijskih storitev in upravljalci lokalnega omrežja, na katerega je priključen računalnik.

Katere informacije v zvezi s kršitvijo so pomembne za preiskavo?

V prijavi kršitve s svojimi besedami opišite ravnanja, ki so po vašem mnenju sporna in so v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki zavezujejo banko ali drug subjekt, ki ga nadzira Banka Slovenije.

V prijavi podajte natančen opis nedovoljenih ravnanj oziroma opustitev, ki predstavljajo kršitev banke ali drugega subjekta nadzora, ter, če je mogoče, navedite relevantne okoliščine, priče, dokumente in druga dokazila, iz katerih izhaja kršitev.

V postopku obravnave oziroma preiskave morebitnih kršitev je pogosto treba pridobiti dodatne informacije od prijavitelja, zato nam v prijavi posredujte tudi vaše kontaktne podatke, razen če želite posredovati prijavo anonimno. Banka Slovenije bo vaše kontaktne podatke (ime, naslov, telefonsko številko …) varovala kot strogo zaupne.

Ali lahko posredovano prijavo kršitev naknadno dopolnim?

Vašo prijavo lahko kadarkoli dopolnite. To velja tudi v primeru, če ste posredovali anonimno prijavo.

Če je bila prijava oddana preko spletnega obrazca Banke Slovenije

Ob prvi prijavi kršitve, ki jo je podal prijavitelj preko spletnega obrazca, bo prijavitelj avtomatično prejel enkratno geslo, ki mu omogoča kasnejše dopolnjevanje prijave in posredovanje dodatnih informacij ali dodatne dokumentacije. Prijavitelj lahko prijavo, ki jo je posredoval preko spletnega obrazca, dopolni preko spleta z uporabo obrazca za prijavo kršitev na način, da izbere možnost "Želim dopolniti obstoječo prijavo kršitve". Za dopolnitev obstoječe prijave kršitve bo prijavitelj vnesel enkratno geslo, ki ga je pridobil ob prvi prijavi.

Za dopolnitev prijave, ki jo je prijavitelj poslal po navadni ali po elektronski pošti, lahko prijavitelj naknadno posreduje dodatne informacije ali dokumentacijo na enak način ter navede, da se informacije nanašajo na že poslano prijavo kršitve.

Če je bila prijava poslana po navadni ali elektronski pošti

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolni tako, da v novem sporočilu navede, kdaj je bila prijava poslana, na katero banko oz. drugi subjekt nadzora se nanaša in katero kršitev je prijavil (in druge podatke, iz katerih bo mogoče identificirati prijavo kršitve).

Kako se zagotavlja zaupnost podatkov o identiteti prijavitelja?

Zaupnost podatkov o identiteti prijavitelja

Banka Slovenije bo podatke o identiteti osebe, ki je posredovala prijavo kršitev zoper banko ali drug subjekt nadzora, varovala kot strogo zaupne.

Varovanje osebnih podatkov v internih postopkih

Dostop do podatkov o identiteti prijavitelja bo imela v prvem koraku izključno pooblaščena oseba za sprejem prijav.

Če se prijava posreduje preko spletnega obrazca, prenos sporočila poteka preko šifrirane HTTPS povezave, kar pomeni, da v omrežju Banke Slovenije nihče, razen pooblaščene osebe, ne more dostopati do podatkov v obvestilu. Posredovanje prijave po elektronski pošti ni zaščiteno z varno povezavo.    

V postopku interne preiskave se bodo vsi podatki, iz katerih bi bilo mogoče razbrati identiteto prijavitelja hranili ločeno in bodo zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom. Za vsak vpogled v podatke o identiteti prijavitelja bo zagotovljena revizijska sled.

Razkritje podatkov o identiteti prijavitelja

Pooblaščena oseba za prejem prijave lahko v internem postopku preiskave razkrije identiteto osebe, ki je posredovala prijavo, in sicer le pooblaščenim osebam, ki neposredno sodelujejo v postopku preiskave, če je to nujno za izvedbo postopka in ugotovitev kršitev.

Prejete prijave kršitev, ki bodo po svoji vsebini spadale med pristojnosti Evropske centralne banke, bodo posredovane Evropski centralni banki.

Brez soglasja prijavitelja banki oziroma subjektu, zoper katerega je podana prijava, ni dovoljeno razkriti identitete prijavitelja, , razen kadar je razkritje identitete prijavitelja v skladu z zakonom nujno za izvedbo upravnega postopka.

Če bodo v zvezi z ravnanji banke ali drugega subjekta nadzora sproženi nadaljnji sodni postopki, bo Banka Slovenije morala podatek o identiteti prijavitelja, če bo to pomembno za izvedbo postopka, posredovati tudi pristojnim organom pregona oziroma sodišču.

Čas hrambe podatkov o identiteti prijavitelja

Banka Slovenije bo podatke o identiteti prijavitelja hranila še 5 let po zaključku preiskave.

Če bodo na podlagi posamezne preiskave izrečeni  nadzorniški ukrepi, se bodo podatki hranili še 5 let po zaključku nadzorniških ali sodnih postopkov, po tem času pa se bodo trajno izbrisani.

Informacije o ugotovljenih kršitvah in izrečenih ukrepih

Če bo Banka Slovenije v nadzorniškem postopku ugotovila, da je v banki oz. subjektu nadzora prišlo do kršitve, bo v skladu s predpisi izrekla ukrepe nadzora ali sankcije zoper banko oz. subjekt nadzora.

Informacije o ugotovitvah v postopku nadzora ter o izrečenih ukrepih nadzora so na podlagi zakona zaupne informacije in jih ni dovoljeno razkriti, razen v zakonsko določenih primerih. Banka Slovenije na spletni strani javno objavlja določene informacije o izrečenih ukrepih nadzora, ki jih izreče na podlagi predpisov.

Banka Slovenije prijavitelja ne bo izrecno obveščala o okoliščinah v zvezi s preiskavo in ukrepih nadzora, ki so posledica prijave kršitev.

Katere prijave bo Banka Slovenije odstopila Evropski centralni banki?

4. novembra 2014 je v skladu z nalogami, ki so bile na Evropsko centralno banko prenesene z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 (prenos posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko), neposredni nadzor nad nekaterimi bankami v Sloveniji prevzela Evropska centralna banka. Evropska centralna banka je pristojna tudi za preiskavo kršitev s področja nalog, ki so bile prenesene na njo.

Če bo prijava kršitve sodila v področje, ki je v pristojnosti Evropske centralne banke, bo Banka Slovenije prijavo odstopila Evropski centralni banki. Pri tem Banka Slovenije ne bo posredovala osebnih podatkov prijavitelja. V zvezi s samo prijavo kršitve bodo posredovani zgolj podatki, ki so nujni za pregled prijave kršitve.

Več o nalogah, ki so bile prenesene na Evropsko centralno banko, si lahko preberete na spletni strani Evropske centralne banke.

O odstopu prijave bo prijavitelj obveščen, če bo povratna komunikacija z njim mogoča.

Kaj naj naredim, če bom po prijavi kršitve deležen povračilnih ukrepov?

Če boste po prijavi kršitve v banki oz. drugem subjektu nadzora deležni povračilnih ukrepov, to sporočite tudi Banki Slovenije kot dopolnitev prijave (glej zgoraj).

Če ste prijavo kršitve oddali anonimno, Banka Slovenije na podlagi prejetega obvestila o povračilnih ukrepih ne bo mogla ukrepati. V tem primeru priporočamo, da ob dopolnitvi prijave sporočite tudi vaše osebne podatke.

 

ODDAJ ELEKTRONSKO PRIJAVO >>