Makrobonitetna omejitev razdelitve dobička lizing družb

Banka Slovenije zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19 na realno gospodarstvo in finančni sistem lizing družbam, s ciljem povečanja odpornosti finančnega sistema na finančne šoke in ohranjanja finančne stabilnosti ter preprečitve nastanka motenj v finančnem sistemu Republike Slovenije in zmanjšanja kopičenja sistemskih tveganj, priporoča, da začasno omejijo razdelitev bilančnega in zadržanega dobička, ustvarjenega v letih 2019 in 2020.

Svet Banke Slovenije je na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), 4. in 17. člena ter 16. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13) in Priporočila Odbora za finančno stabilnost OFS/2020/1 z dne 6. 4. 2020 potrdil makrobonitetno priporočilo o omejitvi izplačila dobička lizing družb, doseženega v letih 2019 in 2020.

Priporočilo se nanaša na lizinške družbe, ki so v letu 2019 ustvarile vsaj 1 mio EUR novih lizinških poslov, ob tem so posli iz finančnega najema predstavljali vsaj 50 % vseh novih poslov, njihova bilančna vsota pa presega 10 mio EUR. Vključuje začasno omejitev razdelitve dobička družbenikom, razdelitve vplačanega presežka kapitala, ki je povezan s kapitalskimi instrumenti, zadržanega dobička, akumuliranih drugih vseobsegajočih donosov, drugih rezerv ter rezervacij in uporabe dobička za druge namene, na primer za izplačila članom poslovodstva.