Nespremenjen način izračuna višine nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa

Od 18. septembra 2016 so vse banke s sedežem v Sloveniji v skladu s 137.š členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) vsem potrošnikom, ki zakonito prebivajo v Evropski uniji, dolžne zagotavljati osnovni plačilni račun. Mesečno nadomestilo za zagotavljanje tovrstnega transakcijskega računa lahko znaša največ 4,68 evra oziroma 2,34 evra za finančno ranljive.

Zaradi določitve značilnosti in načina izračuna primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa, o katerem smo pisali tudi v 5. številki E-novic, je Banka Slovenije sprejela Sklep o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa (Sklep). Pri določitvi načina izračuna primernega nadomestila v skladu z Direktivo o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov so bili upoštevani (i) nacionalna raven prihodkov (minimalni dohodek kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke) in (ii) povprečna nadomestila, ki jih banke zaračunavajo za storitve, povezane s plačilnim računom. Kot kriterij nacionalne ravni prihodkov je upoštevan osnovni znesek minimalnega dohodka, kot kriterij povprečnih nadomestil, ki jih banke zaračunavajo za relevantne storitve, povezane s plačilnim računom, pa je bilo upoštevano povprečje petih najnižjih nadomestil za fizične osebe (4,61 evra) bank, ki so Banki Slovenije za namen priprave Sklepa posredovale podatke. Upoštevajoč kriterija je bil tako s Sklepom določen način izračuna primernega nadomestila, in sicer v višini največ 1,60 % osnovnega zneska minimalnega dohodka oziroma v višini največ 0,80 % osnovnega zneska minimalnega dohodka za finančno najbolj ranljive, tj. upravičence do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka.

V skladu s 4. členom Sklepa je Banka Slovenije v začetku leta preverila, ali je zaradi spremembe katerega izmed kriterijev, na podlagi katerih je določen način izračuna primernega nadomestila, ali vpliva ureditve osnovnega plačilnega računa na finančno vključenost, potrebna sprememba načina izračuna višine primernega nadomestila. Za namen preverbe je bilo tako ponovno izračunano povprečje petih najnižjih nadomestil, ki je ob preverjanju znašalo 4,52 evra, in upoštevan veljavni osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 292,56 evra. Dodatno je Banka Slovenije za namen ocene, ali trenutna ureditev osnovnega plačilnega računa na kakršen koli način negativno vpliva na finančno vključenost potrošnikov, zaprosila za stališče Zvezo potrošnikov Slovenije in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S strani omenjenih institucij je Banka Slovenije želela predvsem pridobiti informacije, ali se v praksi dogaja, da se na njih obračajo potrošniki s pritožbami, da je trenutna ureditev načina izračuna primernega nadomestila neustrezna (predvsem, ali je primerno nadomestilo previsoko in kot tako še vedno ovira finančno najbolj ranljive, da bi lahko uporabljali transakcijski račun). Glede na pridobljene podatke in dejstvo, da sprememba osnovnega zneska minimalnega dohodka ni bistveno vplivala na spremembo nominalne višine primernega nadomestila (prav tako se referenčna nadomestila bank niso bistveno spremenila), Banka Slovenije ob tokratnem preverjanju nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa, kot določenega s Sklepom, ni spremenila. Nadomestilo za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa tako v nominalni vrednosti znaša največ 4,68 evra oziroma največ 2,34 evra mesečno.