BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pristaniška 14, 6000 Koper 05 666 10 00 05 666 20 19 www.intesasanpaolobank.si

Banka Intesa Sanpalo d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/2021 s spremembami; v nadaljevanju ZBan-3). Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Dovoljenje ima za opravljanje naslednjih vzajemno priznanih finančnih storitev po 5. členu ZBan-3:

 • 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
  • potrošniške kredite,
  • hipotekarne kredite,
  • odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),
  • financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting)
 • 3. finančni zakup (lizing,najem)
 • 4. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja
 • 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke
 • 6. izdajanje garancij in drugih jamstev
 • 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
  • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
  • s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
  • z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,  
  trgovanje za svoj račun:
  • z instrumenti denarnega trga,
  • s prenosljivimi vrednostnimi papirji
 • 11. svetovanje v zvezi z naložbami (investicijsko svetovanje)
 • 12. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo
 • 14. oddajanje sefov
 • 15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI

Opravlja lahko naslednje dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-3:

 • 1. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo
 • 3. upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • 4. skrbniške storitve po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje
 • 6. administrativne storitve za investicijske sklade, in 
  • trženje enot investicijskih skladov