ABANKA d.d.

Slovenska cesta 58,   1517 Ljubljana 01 471 81 00 01 432 51 65, 01 432 93 22 www.abanka.si

Abanka d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 s spremembami; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Dovoljenje ima za opravljanje naslednjih vzajemno priznanih finančnih storitev po 5. členu ZBan-2:

 • 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
  • potrošniške kredite,
  • hipotekarne kredite,
  • odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),
  • financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting)
 • 4. plačilne storitve
 • 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke
 • 6. izdajanje garancij in drugih jamstev
 • 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
  • z instrumenti denarnega trga,
  • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
  • s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
  • z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
  • s prenosljivimi vrednostnimi papirji
 • 8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem
 • 9. svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij
 • 11. svetovanje v zvezi z naložbami (investicijsko svetovanje)
 • 12. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo
 • 13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti
 • 14. oddajanje sefov
 • 15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI

Opravlja lahko naslednje dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-2:

 • 1. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo
 • 4. skrbniške storitve po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje
 • 6. zastopanje pri finančnem zakupu (leasingu) in administrativne storitve za investicijske sklade.