Sporočila, povezana s koronavirusom

02.04.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije razmere, vezane na koronavirus, natančno spremljamo in analiziramo že vse od pojava novega virusa. Že ves čas ocenjujemo, da je potrebno razmere obravnavati izjemno resno, zato smo se na različne scenarije začeli pripravljati že pred tedni. Zagotavljamo, da delovanje vseh ključnih procesov poteka nemoteno. Pri pripravi ukrepov pa sodelujemo tako z Vlado RS kot s poslovnimi bankami in drugimi institucijami.

V prvih dveh mesecih 22.500 vlog za odlog plačil obveznosti kreditojemalcev

01.06.2020
V Banki Slovenije ugotavljamo, da so banke v prvih dveh mesecih veljave zakona prejele 22.500 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,4 % vseh kreditov. Veliko večino vlog so banke prejele v prvem mesecu veljave zakona. Ob tem ocenjujemo, da bo prihodnje gibanje števila vlog za odlog plačil odvisno predvsem od poteka ponovnega zagona gospodarstva v razmerah izrazitega padca številnih ekonomskih kazalnikov tako v mednarodnem kot domačem okolju.
Več informacij

V maju nadaljevanje deflacije; izzivi merjenja cen v izjemnih okoliščinah

29.05.2020
Maja se je deflacija zaradi posledic epidemije nadaljevala in je znašala 1,4 %, k čemur so bistveno pripomogle nižje cene energentov. Pri tem v Banki Slovenije opozarjamo na manjšo zanesljivost podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v času izjemnih okoliščin koronavirusa. Odsotnost trga in onemogočen terenski popis cen namreč povzročata težave pri zbiranju podatkov, ki za nekatere dejavnosti sploh niso na voljo. Prav tako se je v izjemnih okoliščinah bistveno spremenila struktura potrošnje.
Več informacij

Banke lahko pri izračunavanju kreditne sposobnosti izločijo začasno znižanje dohodkov zaradi epidemije

22.05.2020 
Banke bodo mesece z začasno znižanimi dohodki, ki so posledica epidemije COVID-19, lahko izločile iz izračunavanja kreditne sposobnosti potrošnika. V Banki Slovenije smo namreč v izrednih okoliščinah spopadanja z epidemijo COVID-19 prilagodili sedaj veljavna pravila, ki določajo, da se pri izračunu letnega dohodka potrošnika upošteva dohodek v obdobju enega leta pred sklenitvijo nove kreditne pogodbe. Spremembe začnejo veljati 1. junija 2020.
Več informacij

Omejitev razdelitve dobičkov lizing družb

20. 5. 2020
Po tem ko smo v Banki Slovenije pred časom sprejeli makrobonitetni ukrep o omejitvi razdelitve dobičkov bank in hranilnic, smo s priporočilom podobne smernice podali tudi lizing družbam. Epidemiološka kriza, v kateri se je znašla tudi Slovenija, bo imela velike gospodarske posledice. To bo nedvomno vplivalo tudi na poslovanje lizing družb. Namen priporočila je zagotoviti, da tudi lizing družbe ohranijo čim višjo raven kapitaliziranosti. Priporočilo bo predvidoma veljalo eno leto.
Več informacij
 

Bančni sistem v krizo vstopil v dobrem stanju; poslabšanje v času krize bo odvisno od njenega trajanja in globine

19. 5. 2020
V Banki Slovenije ocenjujemo, da je bančni sistem v krizo, povezano s koronavirusom, vstopil v dobrem stanju. Zaradi razsežnosti šoka in velikega upada gospodarske aktivnosti pa se bo likvidnostni položaj bančnega sistema sčasoma poslabšal, pritiski na zniževanje kapitalske ustreznosti se bodo povečali. V Banki Slovenije smo za oceno pripravljenosti bančnega sistema na krizo pripravili dva scenarija: ob predpostavki upada gospodarske aktivnosti za okoli 6 % bi bančni sistem lahko posloval blizu ničelnega rezultata. V primeru globlje recesije pa bi se sposobnost bančnega sistema, da negativne učinke absorbira s presežnim kapitalom, močno zmanjšala.
Več informacij
 

Marca velik upad storitvene menjave, segment potovanj upadel za več kot polovico

14. 5. 2020
Prvi razpoložljivi kazalniki potrjujejo, da so se gospodarske razmere na prehodu v drugo četrtletje močno zaostrile. V Banki Slovenije ugotavljamo, da je mednarodna menjava marca precej upadla, k čemur so bistveno prispevali marca uvedeni tuji in domači ukrepi za omejitev pandemije koronavirusa. Ker je bil upad uvoza blaga še večji od upada izvoza blaga, se je blagovni presežek dodatno okrepil. Posebej močno pa so ukrepi prizadeli storitveno menjavo, najbolj izrazito izvoz in uvoz potovanj.
Več informacij
 

V prvem mesecu 22.230 vlog za odlog plačil obveznosti kreditojemalcev

11. 5. 2020
V Banki Slovenije ugotavljamo, da so banke v prvem mesecu veljave zakona (do začetka maja) prejele 22.230 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,3 % vseh kreditov. Ob tem ocenjujemo, da bo prihodnje gibanje števila vlog za odlog plačil odvisno predvsem od možnosti ponovnega zagona gospodarstva, kot ga bodo dopuščale razmere, povezane s koronavirusom.
Več informacij
 

Izjava guvernerja Boštjana Vasleta po monetarni seji Sveta ECB

1. 5. 2020
Ob nadaljevanju pandemije koronavirusa in številnih ukrepih, ki so jih sprejele vlade za njihovo zajezitev, se gospodarske razmere v evrskem območju močno poslabšujejo. Ob padcu BDP že v prvem četrtletju leta in pričakovanem dodatnem poslabšanju bo evrsko območje letošnje leto končalo z velikim padcem BDP. V takšnih razmerah smo guvernerji centralnih bank ocenili, da je potrebna dodatna vzpodbuda denarne politike, ter izpostavili nujnost bolj ambicioznega in usklajenega ukrepanja fiskalne politike na evropski ravni.
Več informacij
 

Omejitev razdelitve dobičkov bank in hranilnic

8. 4. 2020
V Banki Slovenije smo sprejeli makrobonitetni ukrep, s katerimi bankam in hranilnicam začasno omejujemo razdelitev dobičkov. Namen ukrepa je ohranitev kapitala, da bo bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti. Ukrep bo predvidoma veljal eno leto.
Več informacij
 

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z interventnim zakonom o obveznem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev

7. 4. 2020
Na predlog Vlade RS je bil sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). Način implementacije zakona je stvar poslovne odločitve posamezne banke. V pomoč kreditojemalcem pa v Banki Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance RS, ki je zakon tudi pripravilo, objavljamo odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja. Za morebitna podrobnejša vprašanja se, prosimo, obrnite na ministrstvo.
Več informacij
 

Izvajanje programa PEPP

1. 4. 2020
Na Svetu ECB smo 18. 3. 2020 sprejeli nov, začasni oziroma izredni program odkupov vrednostnih papirjev za čas pandemije (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) v skupnem obsegu 750 mrd EUR, kar je primerljivo s 6 % BDP evrskega območja. Nakupi v okviru novega programa so se začeli izvajati 26. 3. 2020 in bodo potekali do konca letošnjega leta.
Več informacij
 

Slovensko gospodarstvo bo v boju s koronavirusom plačalo visoko ceno

31. 3. 2020
V Banki Slovenije ugotavljamo, da bo cena, ki jo bo plačalo slovensko gospodarstvo zaradi izbruha pandemije koronavirusa, najverjetneje presegla tisto iz zadnje svetovne finančne krize. V analizi Vpliv koronavirusa na slovensko gospodarstvo smo predpostavili tri možne scenarije nadaljnjega poteka dogodkov, na podlagi katerih smo izračunali potencialni vpliv na slovensko gospodarstvo.
Več informacij 
Analiza učinkov COVID-19 na slovensko gospodarstvo

ECB priporočilo bankam, da izplačilo dividend zadržijo vsaj do oktobra

30. 3. 2020
ECB je v petek sprejela priporočilo za banke, naj zaradi izrednih razmer, vezanih na koronavirus, z izplačilom dividend in kupovanjem lastnih obveznic delnic počakajo najmanj do oktobra 2020.
Več informacij
 

V Banki Slovenije smo nadzorniške ukrepe ECB razširili tudi na manj pomembne banke in hranilnice

24. 3. 2020
Člani Sveta ECB, med katerimi je tudi guverner Boštjan Vasle, smo v minulih dneh z ukrepi potrdili zavezo, da bomo na vse možne načine pomagali državljanom pri soočenju s trenutnimi negotovimi razmerami. Sprejeli smo dodatne ukrepe v podporo prebivalstvu, podjetjem in državam.
Več informacij
 

Pojasnilo kreditojemalcem po sprejemu Zakona o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev

23. 3. 2020
Zakon omogoča odlog plačila kreditnih obveznosti podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, nosilcem kmetijskega gospodarstva in tudi drugim fizičnim osebam. Zakon torej možnost prestrukturiranja kredita, ki je bila sedaj na voljo kot predmet dogovora med bankami in kreditojemalcem, spreminja v obvezo.
Več informacij
 

Izjava guvernerja po sinočnji seji Sveta ECB

19. 3. 2020
Upočasnjevanju gospodarske aktivnost zaradi posledic širjenja koronavirusa se je v zadnjih dneh pridružila še izrazita negotovost na finančnih trgih. Zato vlade posameznih držav, predvsem pa skupne mednarodne institucije intenzivno sprejemamo ukrepe za soočanje z negotovimi razmerami. Tudi člani Sveta ECB smo na sinočnjem zasedanju sprejeli dodaten nabor ukrepov, s katerimi pomagamo prebivalcem, podjetjem in državam.
Več informacij
 

V Banki Slovenije vsi ključni procesi potekajo nemoteno; sodelujemo pri pripravi ukrepov za premostitev likvidnostnih težav

18. 3. 2020
V Banki Slovenije smo že pred časom ocenili, da je treba razmere, vezane na koronavirus, obravnavati izjemno resno. Ker med naše pristojnosti sodijo ključni procesi za nemoteno delovanje države, smo se začeli na različne scenarije pripravljati že pred tedni. Zato zagotavljamo, da delovanje vseh ključnih procesov poteka nemoteno in bo tako ostalo tudi ob morebitni zaostritvi razmer.
Več informacij
 

Banke in hranilnice prilagajajo delovni čas

16. 3. 2020
V Banki Slovenije podpiramo banke in hranilnice pri preventivnih ukrepih za zaščito njihovih zaposlenih in strank.
Več informacij
 

Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB

13. 3. 2020
Letos se je že znanim tveganjem za gospodarsko rast v evrskem območju in tudi Sloveniji pridružilo stopnjevanje negotovosti glede koronavirusa. V Banki Slovenije ocenjujemo, da bo vpliv največji v predelovalnih dejavnostih in storitvah, predvsem transportu in turizmu.
Več informacij