V prvih treh mesecih 23.700 vlog za odlog plačil obveznosti kreditojemalcev

03.07.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije ugotavljamo, da so banke v prvih treh mesecih veljave zakona prejele 23.700 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,6 % vseh kreditov. Veliko večino, kar tri četrtine vseh doslej prejetih vlog, so banke prejele v prvem mesecu veljave zakona. Ugotavljamo tudi, da so banke obdelale že dobrih 91 % prejetih vlog, pri čemer so jih veliko večino tudi odobrile.

Konec marca je stopil v veljavo Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). Zakon omogoča odlog plačila kreditnih obveznosti podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, nosilcem kmetijskega gospodarstva in tudi drugim fizičnim osebam. Zakon torej možnost prestrukturiranja kredita, ki je bil sicer na voljo kot predmet dogovora med bankami in kreditojemalcem, spreminja v obvezo. Takšna možnost je začasna in velja za vse, ki izkažejo težave zaradi izbruha krize.

V Banki Slovenije spremljamo implementacijo zakona. Podatki, ki so na voljo po tretjem mesecu veljave zakona, kažejo, da so banke in hranilnice prejele 23.705 vlog za odobritev odlogov plačil. Veliko večino, kar tri četrtine vseh doslej prejetih vlog, so banke prejele v prvem mesecu veljave zakona. V juniju je največ  vlog za odloge (skoraj 1.800) na banke naslovilo prebivalstvo.

Slika 1: Število prejetih vlog in skupni znesek odloženih obveznosti konec junija 2020

Vir: Prejeta poročila bank o odlogih.

Dodatno pojasnjujemo, da prejete vloge za odlog plačil predstavljajo 3,6 % v številu vseh kreditov, ki jih imajo kreditojemalci sklenjenih pri bankah. Delež kreditov gospodarstvu, za katere je bil zaprošen odlog plačila kreditnih obveznosti, znaša 5,6 % v številu kreditov gospodarstvu, delež kreditov gospodinjstvom, za katere je bil zaprošen odlog plačila, pa se je povzpel na 3,1 % v številu kreditov gospodinjstvom.

V Banki Slovenije tudi pojasnjujemo, da 401,1 mio EUR odloženih plačil, kolikor po zadnjih podatkih znaša skupni znesek odloženih obveznosti, predstavlja znesek denarnih tokov, ki ga banke zaradi odobrenih moratorijev na odplačevanje glavnic in obresti v času odloga ne bodo prejele in bodo poravnane naknadno, v letih po zaključenem moratoriju.

Ugotavljamo tudi, da so banke obdelale že dobrih 90 % prejetih vlog; pri tem so veliko večino obdelanih vlog (skoraj 90 %) tudi odobrile. To sicer lahko pripišemo upadanju števila prejetih vlog v zadnjih dveh mesecih, pa tudi vzpostavitvi učinkovitejše informacijske podpore bank za obdelavo zahtevkov.