Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB

13.03.2020 / Sporočilo za javnost

Letos se je že znanim tveganjem za gospodarsko rast v evrskem območju in tudi Sloveniji pridružilo stopnjevanje negotovosti glede koronavirusa. V Banki Slovenije ocenjujemo, da bo vpliv največji v predelovalnih dejavnostih in storitvah, predvsem transportu in turizmu. Psihološki dejavnik negotovosti se namreč odraža v padcu splošnega zaupanja v gospodarstvu in kratkoročno spreminja potrošniške navade gospodinjstev, kar že vpliva na nižje napovedi gospodarskih gibanj. Za ohranjanje ugodnih finančnih razmer v času povečane negotovosti smo člani Sveta ECB na včerajšnjem zasedanju sprejeli dodatne, začasne ukrepe. Ob tem poudarjamo, da je zaradi narave krize ključen predvsem odziv fiskalne politike.

Čeprav so nekateri indikatorji v prvih mesecih leta kazali na makroekonomsko stabilizacijo po nekoliko slabšem zadnjem četrtletju preteklega leta, je izbruh koronavirusa na Kitajskem hitro vplival na gospodarstvo evrskega območja, predvsem preko motenj v dobaviteljskih verigah in upada tujega povpraševanja.

Zaradi povečanih tveganj v povezavi s koronavirusom je bilo na finančnih trgih v zadnjih tednih zaznati precej volatilnosti in negotovosti, kar se je odrazilo v občutnem padcu vrednosti svetovnih delniških indeksov in porastu kreditnega tveganja vrste finančnih instrumentov. Sočasno je prišlo tudi do močnega padca cene nafte. Razmere delno blažijo rekordno nizke donosnosti ameriških in nemških državnih obveznic ter ostalih netveganih obrestnih mer, ki služijo kot referenca vrednotenju ostalih tržnih instrumentov.

V teh razmerah poudarjamo, da je poleg denarne politike potreben predvsem odziv ostalih makroekonomskih politik za ublažitev negativnih posledic širjenja novega koronavirusa na gospodarstvo. Kljub dejstvu, da je sedanja denarna politika že močno akomodativna, smo člani Sveta ECB na včerajšnjem zasedanju sprejeli dodatne, začasne ukrepe z namenom zagotavljanja ustreznih likvidnostnih in kreditnih pogojev ter za ohranjanje ugodnih finančnih razmer v času povečane negotovosti:

  1. Sprememba pogojev ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)

Za ohranitev ugodnih pogojev bančnega posojanja in zagotovitev nemotene transmisije denarne politike smo se odločili spremeniti pogoje TLTRO-III operacij, in sicer smo povečali možni obseg izposoje, znižali mejo za izračun preseganja posojanja realnemu gospodarstvu, znižali obrestno mero za izposojene zneske ter spremenili nekatere druge tehnične pogoje. Poleg tega bodo preučene možnosti rahljanja kriterijev primernega premoženja za zavarovanje terjatev Evrosistema.

2.  Dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja za premostitev likvidnostnih potreb do izvedbe junijske operacije TLTRO-III

V obdobju od marca do junija 2020 bo Evrosistem izvajal dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja, ki ne bodo pogojevane s posojanjem bank in bodo v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo. Namen avkcij je bankam zagotoviti likvidnost po ugodnejših pogojih do izvedbe junijske operacije TLTRO-III. Obrestna mera bo enaka povprečni obrestni meri mejnega depozita, veljavni v času trajanja operacije. Prva operacija bo najavljena že v naslednjem tednu.

3.  Začasno povečanje nakupov vrednostnih papirjev programa APP

Obseg nakupov vrednostnih papirjev programa APP bo začasno do konca leta povečan za dodatnih 120 mrd EUR, pri čemer bo dan poudarek nakupom papirjev zasebnega sektorja. Dodatni nakupi bodo podprli ugodne pogoje financiranja realnega gospodarstva v času povečane negotovosti.

Dodatni ukrepi na ravni evrskega območja

Sočasno z ukrepi denarne politike so bili v sklopu skupnega evropskega bančnega nadzora sprejeti tudi dodatni ukrepi, ki bodo bankam omogočili, da v večjem obsegu izkoristijo kapitalske in likvidnostne blažilce ter se učinkoviteje soočajo z operativnimi izzivi, povezanimi s pandemijo.

Ukrepi v Banki Slovenije

Ob hitrem stopnjevanju števila obolelih v Sloveniji smo se v Banki Slovenije odločili, da dodatno zavarujemo svoje zaposlene in ključne sisteme, ki jih zagotavljamo gospodarstvu, prebivalcem in ostalim udeležencem na trgu. Potem ko smo v zadnjih tednih uspešno preverili možnosti delovanja ključnih procesov po različnih stresnih scenarijih, smo se odločili, da z začetkom prihodnjega tedna za pretežni del zaposlenih odredimo delo na domu. Ob tem poudarjamo, da gre za previdnostni ukrep, s katerim bomo zagotovili,  da bodo vse naše aktivnosti in procesi še naprej potekali nemoteno.