Poročanje Banki Slovenije

Kdo

Vrsta poročila

Kratica poročila

 

FINANČNI POSREDNIKI

 

Monetarne finančne institucije (razen skladov denarnega trga)

Poročanje monetarnih finančnih institucij

PORFI

Banke in hranilnice, ki opravljajo plačilni promet s tujino

Plačilni promet s tujino

PPT

Pravne osebe, ki poslujejo z vrednostnimi papirji

Poročanje o poslih z vrednostnimi papirji

VRP

Družbe za upravljanje

Poročanje investicijskih skladov

IF

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti

Poročanje institucij, ki izvajajo dejavnost najema

LIZ

Banke in hranilnice

Poročilo o skupnem prometu vseh blagajn na vseh menjalnih mestih

 

Identifikacijske oznake ponudnikov plačilnih storitev

 
Medbančni depoziti  
Vloga za prijavo digitalnega potrdila za dostop do Aplikacije za poročanje nadomestil za plačilne storitve  
Poročanje nadomestil, ki jih ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev  

Banke in hranilnice ter podružnice bank držav članic in bank tretjih držav

ITS nadzorniško poročanje

ITS POR

Poročilo o količnikih likvidnosti bank

KL-1

Banke in hranilnice ter podružnice bank tretjih držav

Poročila o posameznih dejstvih in okoliščinah

POR

Banke in hranilnice ter podružnice bank držav članic

Efektivna obrestna mera

EOM-PotK

Banke in druge pravne osebe, ki so vezane na plačilne instrumente

Poročanje podatkov statistike plačil (prej imenovano Poročanje o sodobnih plačilnih instrumentih)

SPI

Menjalci

Poročilo o skupnem prometu vseh blagajn na vseh menjalnih mestih

 

 

NEBANČNI PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV

 

Plačilne institucije

Nerevidirani računovodski izkazi za preteklo poslovno leto, v primeru hibridne institucije/družbe tudi ločene računovodske informacije iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev oziroma v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja

 

Letno poročilo in revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila z vsebino, kakor je določena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vključno z mnenjem revizorja o ločenih računovodskih informacijah iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev oziroma v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja (za hibridne institucije/družbe)

 

Poročilo o številu in vrednosti plačilnih transakcij

 

Identifikacijske oznake ponudnikov plačilnih storitev

 

Poročilo o izračunu kapitala in poročilo o izračunu kapitalske zahteve

KPI1 in KPI2
Poročanje o večjih incidentih v skladu s Smernicami o poročanju o večjih incidentih v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 (PSD2)  
Poročanje nadomestil, ki jih ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev  

Družbe za izdajo elektronskega denarja

Poročilo o povprečnem znesku elektronskega denarja v obtoku in poročilo o številu in vrednosti plačilnih transakcij za del dejavnosti, ki predstavlja opravljanje plačilnih storitev (če opravljajo te storitve)

 

Nerevidirani računovodski izkazi za preteklo poslovno leto, v primeru hibridne institucije/družbe tudi ločene računovodske informacije iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev oziroma v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja

 

Letno poročilo in revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila z vsebino, kakor je določena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vključno z mnenjem revizorja o ločenih računovodskih informacijah iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev oziroma v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja (za hibridne institucije/družbe)

 

Identifikacijske oznake ponudnikov plačilnih storitev

 

Poročilo o izračunu kapitala in Poročilo o izračunu kapitalske zahteve

KPI1 in KPI2
Poročanje o večjih incidentih v skladu s Smernicami o poročanju o večjih incidentih v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 (PSD2)  
UPRAVLJAVCI PLAČILNIH SISTEMOV

Klirinške družbe

Poročilo o izračunu kapitala in Poročilo o izračunu kapitalske zahteve

 

Nerevidirani računovodski izkazi

 

Letno poročilo in revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila z vsebino, kakor je določena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vključno z mnenjem revizorja o ločenih računovodskih informacijah glede opravljanja storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba

 

Upravljavci plačilnih sistemov

Poročilo o delovanju plačilnega sistema

 

Poročilo o poslovanju upravljavca plačilnega sistema

 

Poročilo o obvladovanju tveganj

 

Poročilo o statusnih in drugih spremembah v zvezi z udeleženci plačilnega sistema

 

Poročilo o izpadih v delovanju plačilnega sistema oz. njegovih udeležencev ter realiziranih finančnih tveganjih

 

Poročilo o načrtovanih spremembah v delovanju plačilnega sistema

 

 

POSLOVNI SUBJEKTI, KI POSLUJEJO Z NEREZIDENTI

 

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti

Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov

KRD
Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti BST
Pravne osebe in s. p., ki imajo v tujini kapitalsko naložbo / nepremičnino ali imajo naložbo tujca v Sloveniji Poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti SN-T, SN

 

POSLOVNI SUBJEKTI V NEFINANČNEM, FINANČNEM IN DRŽAVNEM SEKTORJU NAD DOLOČENIM PRAGOM

 

Nefinančne in finančne družbe ter enote države

Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov

SFR